Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Inolitix

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Inolitix
  • Địa chỉ trang web:www.inolitix.com
  • IP máy chủ:198.49.23.145
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.inolitix.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.inolitix.comlưu lượng

575

tên miền:www.inolitix.comTốt hay xấu

Cành lá xanh. Danh tiếng Kat

trang mạng:Inolitix Trọng lượng

1

trang mạng:Inolitix IP

198.49.23.145

trang mạng:Inolitix Nội dung

Inolitixwindow.__INITIAL_SQUARESPACE_7_1_WEBSITE_COLORS__=[{"id":"white","value":{"values":{"hue":0.0,"saturation":0.0,"lightness":100.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"black","value":{"values":{"hue":0.0,"saturation":0.0,"lightness":0.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"safeLightAccent","value":{"values":{"hue":46.,"saturation":100.0,"lightness":50.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"safeDarkAccent","value":{"values":{"hue":0.0,"saturation":0.0,"lightness":0.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"safeInverseAccent","value":{"values":{"hue":0.0,"saturation":0.0,"lightness":0.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"safeInverseLightAccent","value":{"values":{"hue":0.0,"saturation":0.0,"lightness":0.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"safeInverseDarkAccent","value":{"values":{"hue":0.0,"saturation":0.0,"lightness":100.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"accent","value":{"values":{"hue":46.,"saturation":100.0,"lightness":50.0},"userFormat":"hex"}},{"id":"lightAccent","value":{"values":{"hue":60.0,"saturation":4.,"lightness":95.},"userFormat":"hex"}},{"id":"darkAccent","value":{"values":{"hue":0.0,"saturation":0.0,"lightness":21.},"userFormat":"hex"}}];:root{--white-hsl:0,0%,100%;--black-hsl:0,0%,0%;--safeLightAccent-hsl:46.,100%,50%;--safeDarkAccent-hsl:0,0%,0%;--safeInverseAccent-hsl:0,0%,0%;--safeInverseLightAccent-hsl:0,0%,0%;--safeInverseDarkAccent-hsl:0,0%,100%;--accent-hsl:46.,100%,50%;--lightAccent-hsl:60,4.%,95.%;--darkAccent-hsl:0,0%,21.%;}:root{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),0.75);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--black-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);}.white-bold{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--black-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),0.75);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(0,0.%,30%,1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--white-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--black-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);}.light{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--black-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--white-hsl),0.75);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--black-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);}.light-bold{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--black-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--white-hsl),0.75);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--black-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);}.dark{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--white-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--white-hsl),0.9);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--white-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--white-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--white-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);}.dark-bold{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--white-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--white-hsl),0.9);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);}.black{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--white-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--white-hsl),0.95);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--white-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--black-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--white-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--black-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--white-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);}.black-bold{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--white-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--white-hsl),0.95);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--black-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--black-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--white-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--black-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--black-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--black-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--white-Inolitix hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);}.bright{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--white-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--black-hsl),0.9);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--accent-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--black-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--social-links-block-secondary-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--white-hsl),1);}.bright-inverse{--announcement-bar-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--announcement-bar-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--backgroundOverlayColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-item-n-active-lesson-text-color:hsla(var(--white-hsl),1);--course-item-n-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-item-n-border-color:hsla(var(--black-hsl),0.25);--course-item-n-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-item-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--course-list-course-item-hover-background:hsla(var(--lightAccent-hsl),0.95);--course-list-course-item-text-color:hsla(var(--black-hsl),1);--course-list-course-progress-bar-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--course-list-course-chapter-divider-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--gradientHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--gradientHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--gradientHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headerBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--headingExtraLargeColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingLargeColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingLinkColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingMediumColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--headingSmallColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-card-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-card-ime-subtitle-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-card-ime-title-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),0);--ime-block-card-ime-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-card-inline-link-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-colle-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-button-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-subtitle-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-colle-ime-title-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),0);--ime-block-colle-ime-title-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--Inolitix ime-block-colle-inline-link-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-subtitle-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-overlap-ime-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-overlap-inline-link-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-overlay-color:hsla(var(--black-hsl),0.5);--ime-block-poster-ime-button-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-poster-ime-subtitle-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-ime-title-bg-color-v2:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),0);--ime-block-poster-ime-title-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-poster-inline-link-color:hsla(var(--white-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-bg-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-overlay-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-subtitle-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-stack-ime-title-bg-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),0);--ime-block-stack-ime-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--ime-block-stack-inline-link-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-background-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-arrow-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-description-link-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-card-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-banner-slideshow-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-background-color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);--list-section-carousel-arrow-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--list-section-carousel-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-card-description-link-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-card-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-carousel-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-card-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-card-description-link-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-card-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-simple-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--list-section-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--menuOverlayBackgroundColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--menuOverlayButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--menuOverlayButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--menuOverlayNigationLinkColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--nigationLinkColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--parraphLargeColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--parraphLinkColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--parraphMediumColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--parraphSmallColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--portfolio-grid-basic-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-overlay-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--portfolio-grid-overlay-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--portfolio-hover-follow-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--portfolio-hover-static-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--portfolio-index-background-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--primaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--primaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--secondaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--secondaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--section-divider-stroke-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--section-inset-border-color:hsla(var(--white-hsl),1);--shape-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--shape-block-dropshadow-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--shape-block-stroke-color:hsla(var(--black-hsl),1);--siteBackgroundColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--siteTitleColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--social-links-block-main-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--social-links-block-secoInolitix ndary-icon-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--solidHeaderBackgroundColor:hsla(var(--white-hsl),1);--solidHeaderBorderColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderDropShadowColor:hsla(var(--black-hsl),1);--solidHeaderNigationColor:hsla(var(--black-hsl),1);--summary-block-limited-ailability-label-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tertiaryButtonBackgroundColor:hsla(var(--accent-hsl),1);--tertiaryButtonTextColor:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--text-highlight-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--text-highlight-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-accordion-block-divider-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-accordion-block-icon-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-alternating-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-excerpt-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-read-more-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-basic-grid-list-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-author-profile-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-comment-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-excerpt-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-read-more-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-masonry-list-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-excerpt-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-read-more-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-side-by-side-list-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-excerpt-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-read-more-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-blog-single-column-list-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-content-link-block-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-events-item-pination-date-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-events-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-events-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-caption-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-option-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-survey-title-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-form-block-field-fill-color-on-background:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-form-block-field-border-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-form-block-field-input-color-on-background:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-gallery-icon-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-gallery-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-background-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-gallery-lightbox-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-heading-extra-large-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-heading-large-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-heading-medium-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-heading-small-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-line-block-line-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-marquee-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-marquee-block-heading-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-marquee-block-parraph-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-menu-block-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-menu-block-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-menu-block-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-background-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-button-text-color-on-background:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-description-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-footnote-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-newsletter-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-parraph-large-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-parraph-link-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-parraph-medium-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-parraph-small-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-portfolio-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-breadcumb-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-gallery-controls-color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-basic-item-variant-fields-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-category-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-pination-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-sale-price-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-scarcity-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-status-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-grid-text-below-list-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-product-quick-view-button-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-controls-color:hsla(var(--black-hsl),1);--tweak-product-quick-view-lightbox-overlay-color:hsla(var(--white-hsl),1);--tweak-quote-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-quote-block-source-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-quote-block-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-excerpt-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-header-text-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-primary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-read-more-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-secondary-metadata-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-summary-block-title-color-on-background:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);--tweak-text-block-background-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-icon-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-pination-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--tweak-video-item-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-description-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-meta-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-basic-title-color:hsla(var(--accent-hsl),1);--video-grid-category-n-color:hsla(var(--accent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--white{color:hsla(var(--white-hsl),1);}.sqsrte-text-color--black{color:hsla(var(--black-hsl),1);}.sqsrte-text-color--safeLightAccent{color:hsla(var(--safeLightAccent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--safeDarkAccent{color:hsla(var(--safeDarkAccent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--safeInverseAccent{color:hsla(var(--safeInverseAccent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--safeInverseLightAccent{color:hsla(var(--safeInverseLightAccent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--safeInverseDarkAccent{color:hsla(var(--safeInverseDarkAccent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--accent{color:hsla(var(--accent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--lightAccent{color:hsla(var(--lightAccent-hsl),1);}.sqsrte-text-color--darkAccent{color:hsla(var(--darkAccent-hsl),1);}0SkiptoContent@supports(-webkit-backdrop-filter:none)or(backdrop-filter:none){.header-blur-background{}}AccountingFirmsHowInolitixWorksSupportGettingStartedFAQAboutContactCareerContactInolitix.top-bun,.patty,.bottom-bun{height:1px;}OpenMenuCloseMenuAccountingFirmsHowInolitixWorksSupportGettingStartedFAQAboutContactCareerContactInolitix.top-bun,.patty,.bottom-bun{height:1px;}OpenMenuCloseMenuAccountingFirmsHowInolitixWorksFolder:SupportBackGettingStartedFAQAboutContactCareerContactInolitixAccelerateYourClientAdvisoryServicesInolitixempowersaccountingfirmstodetectandpreventinternalfraudContinuousMonitoringOfanyirregularorsuspiciouspaymenttransactionstomitigatefinancialriskDetectThreatsin24HrsNot24months*thatresultsinamedianinternalfraudof$200,000.AutomatedAuditingGainautomatedcontrolstoauditallbanking&accountingdata.IdentifyrisksbeforetheyimpactyourclientsbusinessBusinessesloseover100BillionannuallytoInternalFraud*Generateautomatedactionabledatainsightstohelpprotectyourclient’sbusinessfrominternalfraud.CreatedbyexperiencedCPAandCertifiedFraudExaminers(CFEs)foraccountingfirmswhowanttobuildstrategicandtrustedadvisorrelationships.*AssociationofCertifiedFraudExaminersNationsReport2020 InolitixbringsyouautomatedsoftwaretoscaleyourCASCPA.comClientAdvisoryServices(CAS)RoadmapWorkshop  SeamlessQuickbooksIntegrationQuickandeasyintegrationwithQuickbooksOnlineandDesktopmeansyou’llbetrackingaccountingandfinancialdataforinternalfraudriskswithinminutes. SignupforaConsultationconstfirstSection=document.querySelector('.pe-section');constheader=document.querySelector('.header');constmobileOverlayN=document.querySelector('.header-menu');constsectionBackground=firstSection?firstSection.querySelector('.section-background'):null;constheaderHeight=header?header.getBoundingClientRect().height:0;constfirstSectionHasBackground=firstSection?firstSection.className.indexOf('has-background')>=0:false;constisFirstSectionInset=firstSection?firstSection.className.indexOf('background-width--inset')>=0:false;constisLayoutEngineSection=firstSection?firstSection.className.indexOf('layout-engine-section')>=0:false;if(firstSection){firstSection.style.paddingTop=headerHeight+'px';}if(sectionBackground&&isLayoutEngineSection){if(isFirstSectionInset){sectionBackground.style.top=headerHeight+'px';}else{sectionBackground.style.top='';}}//#sourceURL=headerPositioning.jsMoreinfoAboutSupportPrivacy&Security#block-yui_3_17_2_1_23_.social-icons-style-border.sqs-svg-icon--wrapper{box-shadow:0002pxinset;border:none;}

Địa điểm:Inolitix Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất