Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

GoogleQuery

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
GoogleQuery
  • Địa chỉ trang web:www.google.de
  • IP máy chủ:172.217.14.67
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.google.deĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.google.delưu lượng

579

tên miền:www.google.deTốt hay xấu

Phát triển mạnh. Pepsi thành công tốt đẹp

trang mạng:GoogleQueryTrọng lượng

3

trang mạng:GoogleQueryIP

172.217.14.67

trang mạng:GoogleQueryNội dung

Google(function(){var_g={kEI:'ME5yZtr3GcPEkPIP-NuvwAk',kEXPI:'0,,688,404,24,12,58,2,,,2711,2872,2891,3926,,,,,,6645,,2,,342,,6700,,,2,2,1,,2006,8155,,,9779,,,3801,2412,1548,,3030,,1804,7734,,576,8860,,476,1156,,,2675,,,890,622,,689,,65,63,4,78,4,1,1,1,1,1,1,34,3,7,15,7,8,2,2,,,,,3,318,4,1281,3,,,6870,2,1291,4636,8409,8027,2728,5910,,,,2370,6407,,885,,2212,3823,4,4154,200,390,5544,,,6623,9235,850,8926,2656,2490,1,1,1,945,1365,1,3,1950,155,1,1,1,396,2085,1253,,1005,6731,6596,4,2539,4600,206,122,569,2648,4,126,771,2107,3381,1230,2,12,2129,8837,1143,3,2037,1308,358,161,4409,2,4472,1067,3073,1615,3115,1184,1401,45,1122,3,1,178,1748,423,552,2,2947,1610,1292,1,1,2,3,1413,1,1,2,3,5,1684,236,3690,2396,1126,1024,1579,136,669,1,220,244,207,19,3113,3053,1982,308,729,15,2,3,1530,216,731,368,498,2,1138,357,1134,1355,1565,7,159,5,1034,126,479,3,1,483,127,155,69,437,669,243,1148,866,4,325,39,38,257,368,583,405,182,468,115,194,2,1124,239,30,821,5,115,4,1,6,279,246,1741,349,3,4,3,2,2,26,306,798,652,25,293,307,287,259,189,38,13,480,1,1915,578,1188,12,1,224,1010,633,249,553,883,404,266,74,2,113,587,145,432,2,75,501,1,3,35,201,46,7,1,1,325,4,171,7,43,328,182,4,197,2,218,660,29,553,526,193,1061,71,5,76,915,441,47,19,4327,7,,3693,,5720,3,3771,,2656,1312,1286,296,2088',kBL:'uJhW',kOPI:};(function(){vara;((a=window.google)==null?0:a.stvsc)?google.kEI=_g.kEI:window.google=_g;}).call(this);})();(function(){google.sn='webhp';google.kHL='en';})();(function(){varh=this||self;functionl(){returnwindow.google!==void0&&window.google.kOPI!==void0&&window.google.kOPI!==0?window.google.kOPI:null};varm,n=[];functionp(a){for(varb;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("eid")));)a=a.parentNode;returnb||m}functionq(a){for(varb=null;a&&(!a.getAttribute||!(b=a.getAttribute("leid")));)a=a.parentNode;returnb}functionr(a){/^http:/i.test(a)&&window.location.protocol===":"&&(google.ml&&google.ml(Error("a"),!1,{src:a,glmm:1}),a="");returna}functiont(a,b,c,d,k){vare="";b.search("&ei=")===-1&&(e="&ei="+p(d),b.search("&lei=")===-1&&(d=q(d))&&(e+="&lei="+d));d="";varg=b.search("&cshid=")===-1&&a!=="slh",f=[];f.push(["zx",Date.now().toString()]);h._cshid&&g&&f.push(["cshid",h._cshid]);c=c();c!=null&&f.push(["opi",c.toString()]);for(c=0;c0)d+="&";d+=f[c][0]+"="+f[c][1]}return"/"+(k||"gen_204")+"?atyp=i&ct="+String(a)+"&cad="+(b+e+d)};m=google.kEI;google.getEI=p;google.getLEI=q;google.ml=function(){returnnull};google.log=function(a,b,c,d,k,e){e=e===void0?l:e;c||(c=t(a,b,e,d,k));if(c=r(c)){a=newIme;varg=n.length;n[g]=a;a.onerror=a.onload=a.onabort=function(){deleten[g]};a.src=c}};google.logUrl=function(a,b){b=b===void0?l:b;returnt("",a,b)};}).call(this);(function(){google.y={};google.sy=[];google.x=function(a,b){if(a)varc=a.id;else{doc=Math.random();while(google.y[c])}google.y[c]=[a,b];return!1};google.sx=function(a){google.sy.push(a)};google.lm=[];google.plm=function(a){google.lm.push.apply(google.lm,a)};google.lq=[];google.load=function(a,b,c){google.lq.push([[a],b,c])};google.loadAll=function(a,b){google.lq.push([a,b])};google.bx=!1;google.lx=function(){};vard=[];google.fce=function(a,b,c,e){d.push([a,b,c,e])};google.qce=d;}).call(this);google.f={};(function(){document.documentElement.addEventListener("submit",function(b){vara;if(a=b.target){varc=a.getAttribute("data-submitfalse");a=c==="1"||c==="q"&&!a.elements.q.value?!0:!1}elsea=!1;a&&(b.preventDefault(),b.stopPropation())},!0);document.documentElement.addEventListener("click",function(b){vara;a:{for(a=b.target;a&&a!==document.documentElement;a=a.parentElement)if(a.tName==="A"){a=a.getAttribute("data-nohref")==="1";breaka}a=!1}a&&b.preventDefault()},!0);}).call(this);#gb{font:13px/27pxArial,sans-serif;height:30px}#gbz,#gbg{position:absolute;white-space:nowrap;top:0;height:30px;z-index:1000}#gbz{left:0;padding-left:4px}#gbg{right:0;padding-right:5px}#gbs{background:transparent;position:absolute;top:-999px;visibility:hidden;z-index:998;right:0}.gbto#gbs{background:#fff}#gbx3,#gbx4{background-color:#2d2d2d;background-ime:none;_background-ime:none;background-position:0-138px;background-repeat:repeat-x;border-bottom:1pxsolid#000;font-size:24px;height:29px;_height:30px;opacity:1;filter:alpha(opacity=100);position:absolute;top:0;width:100%;z-index:990}#gbx3{left:0}#gbx4{right:0}#gbb{position:relative}#gbbw{left:0;position:absolute;top:30px;width:100%}.gbtcb{position:absolute;visibility:hidden}#gbz.gbtcb{right:0}#gbg.gbtcb{left:0}.gbxx{display:none!important}.gbxo{opacity:0!important;filter:alpha(opacity=0)!important}.gbm{position:absolute;z-index:999;top:-999px;visibility:hidden;text-align:left;border:1pxsolid#bebebe;background:#fff;-moz-box-shadow:-1px1px1pxrgba(0,0,0,.2);-webkit-box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.2);box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.2)}.gbrtl.gbm{-moz-box-shadow:1px1px1pxrgba(0,0,0,.2)}.gbto.gbm,.gbto#gbs{top:29px;visibility:visible}#gbz.gbm{left:0}#gbg.gbm{right:0}.gbxms{background-color:#ccc;display:block;position:absolute;z-index:1;top:-1px;left:-2px;right:-2px;bottom:-2px;opacity:.4;-moz-border-radius:3px;filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=5);*opacity:1;*top:-2px;*left:-5px;*right:5px;*bottom:4px;-ms-filter:"progid:DXImeTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=5)";opacity:1\0/;top:-4px\0/;left:-6px\0/;right:5px\0/;bottom:4px\0/}.gbma{position:relative;top:-1px;border-style:soliddasheddashed;border-color:transparent;border-top-color:#c0c0c0;display:-moz-inline-box;display:inline-block;font-size:0;height:0;line-height:0;width:0;border-width:3px3px0;padding-top:1px;left:4px}#gbztms1,#gbi4m1,#gbi4s,#gbi4t{zoom:1}.gbtc,.gbmc,.gbmcc{display:block;list-style:none;margin:0;padding:0}.gbmc{background:#fff;padding:10px0;position:relative;z-index:2;zoom:1}.gbt{position:relative;display:-moz-inline-box;display:inline-block;line-height:27px;padding:0;vertical-align:top}.gbt{*display:inline}.gbto{box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.2);-moz-box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.2);-webkit-box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.2)}.gbzt,.gbgt{cursor:pointer;display:block;text-decoration:none!important}span#gbg6,span#gbg4{cursor:default}.gbts{border-left:1pxsolidtransparent;border-right:1pxsolidtransparent;display:block;*display:inline-block;padding:05px;position:relative;z-index:1000}.gbts{*display:inline}.gbzt.gbts{display:inline;zoom:1}.gbto.gbts{background:#fff;border-color:#bebebe;color:#36c;padding-bottom:1px;padding-top:2px}.gbz0l.gbts{color:#fff;font-weight:bold}.gbtsa{padding-right:9px}#gbz.gbzt,#gbz.gbgt,#gbg.gbgt{color:#ccc!important}.gbtb2{display:block;border-top:2pxsolidtransparent}.gbto.gbzt.gbtb2,.gbto.gbgt.gbtb2{border-top-width:0}.gbtb.gbts{background:url(ssl.gstatic.com/gb/imes/b_8d5afc09.png);_background:url(ssl.gstatic.com/gb/imes/b8_3615d64d.png);background-position:-27px-22px;border:0;font-size:0;padding:29px00;*padding:27px00;width:1px}.gbzt:hover,.gbzt:focus,.gbgt-hvr,.gbgt:focus{background-color:#4c4c4c;background-ime:none;_background-ime:none;background-position:0-102px;background-repeat:repeat-x;outline:none;text-decoration:none!important}.gbpdjs.gbto.gbm{min-width:99%}.gbz0l.gbtb2{border-top-color:#dd4b39!important}#gbi4s,#gbi4s1{font-weight:bold}#gbg6.gbgt-hvr,#gbg6.gbgt:focus{background-color:transparent;background-ime:none}.gbg4a{font-size:0;line-height:0}.gbg4a.gbts{padding:27px5px0;*padding:25px5px0}.gbto.gbg4a.gbts{padding:29px5px1px;*padding:27px5px1px}#gbi4i,#gbi4id{left:5px;border:0;height:24px;position:absolute;top:1px;width:24px}.gbto#gbi4i,.gbto#gbi4id{top:3px}.gbi4p{display:block;width:24px}#gbi4id{background-position:-44px-101px}#gbmpid{background-position:00}#gbmpi,#gbmpid{border:none;display:inline-block;height:48px;width:48px}#gbmpiw{display:inline-block;line-height:9px;padding-left:20px;margin-top:10px;position:relative}#gbmpi,#gbmpid,#gbmpiw{*display:inline}#gbg5{font-size:0}#gbgs5{padding:5px!important}.gbto#gbgs5{padding:7px5px6px!important}#gbi5{background:url(ssl.gstatic.com/gb/imes/b_8d5afc09.png);_background:url(ssl.gstatic.com/gb/imes/b8_3615d64d.png);background-position:00;display:block;font-size:0;height:17px;width:16px}.gbto#gbi5{background-position:-6px-22px}.gbn.gbmt,.gbn.gbmt:visited,.gbnd.gbmt,.gbnd.gbmt:visited{color:#dd8e27!important}.gbf.gbmt,.gbf.gbmt:visited{color:#900!important}.gbmt,.gbml1,.gbmlb,.gbmt:visited,.gbml1:visited,.gbmlb:visited{color:#36c!important;text-decoration:none!important}.gbmt,.gbmt:visited{display:block}.gbml1,.gbmlb,.gbml1:visited,.gbmlb:visited{display:inline-block;margin:010px}.gbml1,.gbmlb,.gbml1:visited,.gbmlb:visited{*display:inline}.gbml1,.gbml1:visited{padding:010px}.gbml1-hvr,.gbml1:focus{outline:none;text-decoration:underline!important}#gbpm.gbml1{display:inline;margin:0;padding:0;white-space:nowrap}.gbmlb,.gbmlb:visited{line-height:27px}.gbmlb-hvr,.gbmlb:focus{outline:none;text-decoration:underline!important}.gbmlbw{color:#ccc;margin:010px}.gbmt{padding:020px}.gbmt:hover,.gbmt:focus{background:#eee;cursor:pointer;outline:0solidblack;text-decoration:none!important}.gbm0l,.gbm0l:visited{color:#000!important;font-weight:bold}.gbmh{border-top:1pxsolid#bebebe;font-size:0;margin:10px0}#gbd4.gbmc{background:#f5f5f5;padding-top:0}#gbd4.gbsbic::-webkit-scrollbar-track:vertical{background-color:#f5f5f5;margin-top:2px}#gbmpdv{background:#fff;border-bottom:1pxsolid#bebebe;-moz-box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.12);-o-box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.12);-webkit-box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.12);box-shadow:02px4pxrgba(0,0,0,.12);position:relative;z-index:1}#gbd4.gbmh{margin:0}.gbmtc{padding:0;margin:0;line-height:27px}.GBMCC:last-child:after,#GBMPAL:last-child:after{content:'\0A\0A';white-space:pre;position:absolute}#gbmps{*zoom:1}#gbd4.gbpc,#gbmpas.gbmt{line-height:17px}#gbd4.gbpgs.gbmtc{line-height:27px}#gbd4.gbmtc{border-bottom:1pxsolid#bebebe}#gbd4.gbpc{display:inline-block;margin:16px010px;padding-right:50px;vertical-align:top}#gbd4.gbpc{*display:inline}.gbpc.gbps,.gbpc.gbps2{display:block;margin:020px}#gbmplp.gbps{margin:010px}.gbpc.gbps{color:#000;font-weight:bold}.gbpc.gbpd{margin-bottom:5px}.gbpd.gbmt,.gbpd.gbps{color:#666!important}.gbpd.gbmt{opacity:.4;filter:alpha(opacity=40)}.gbps2{color:#666;display:block}.gbp0{display:none}.gbp0.gbps2{font-weight:bold}#gbd4.gbmcc{margin-top:5px}.gbpmc{background:#fef9db}.gbpmc.gbpmtc{padding:10px20px}#gbpm{border:0;*border-collapse:collapse;border-spacing:0;margin:0;white-space:normal}#gbpm.gbpmtc{border-top:none;color:#000!important;font:11pxArial,sans-serif}#gbpms{*white-space:nowrap}.gbpms2{font-weight:bold;white-space:nowrap}#gbmpal{*border-collapse:collapse;border-spacing:0;border:0;margin:0;white-space:nowrap;width:100%}.gbmpala,.gbmpalb{font:13pxArial,sans-serif;line-height:27pGoogleQueryx;padding:10px20px0;white-space:nowrap}.gbmpala{padding-left:0;text-align:left}.gbmpalb{padding-right:0;text-align:right}#gbmpasb.gbps{color:#000}#gbmpal.gbqfbb{margin:020px}.gbp0.gbps{*display:inline}a.gbiba{margin:8px20px10px}.gbmpiaw{display:inline-block;padding-right:10px;margin-bottom:6px;margin-top:10px}.gbxv{visibility:hidden}.gbmpiaa{display:block;margin-top:10px}.gbmpia{border:none;display:block;height:48px;width:48px}.gbmpnw{display:inline-block;height:auto;margin:10px0;vertical-align:top}.gbqfb,.gbqfba,.gbqfbb{-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;cursor:default!important;display:inline-block;font-weight:bold;height:29px;line-height:29px;min-width:54px;*min-width:70px;padding:08px;text-align:center;text-decoration:none!important;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none}.gbqfb:focus,.gbqfba:focus,.gbqfbb:focus{border:1pxsolid#4d90fe;-moz-box-shadow:inset0001pxrgba(255,255,255,0.5);-webkit-box-shadow:inset0001pxrgba(255,255,255,0.5);box-shadow:inset0001pxrgba(255,255,255,0.5);outline:none}.gbqfb-hvr:focus,.gbqfba-hvr:focus,.gbqfbb-hvr:focus{-webkit-box-shadow:inset0001px#fff,01px1pxrgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset0001px#fff,01px1pxrgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset0001px#fff,01px1pxrgba(0,0,0,.1)}.gbqfb-no-focus:focus{border:1pxsolid#3079ed;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.gbqfb-hvr,.gbqfba-hvr,.gbqfbb-hvr{-webkit-box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1);box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1)}.gbqfb::-moz-focus-inner,.gbqfba::-moz-focus-inner,.gbqfbb::-moz-focus-inner{border:0}.gbqfba,.gbqfbb{border:1pxsolid#dcdcdc;border-color:rgba(0,0,0,.1);color:#444!important;font-size:11px}.gbqfb{background-color:#4d90fe;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#4d90fe),to(#4787ed));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#4d90fe',EndColorStr='#4787ed');border:1pxsolid#3079ed;color:#fff!important;margin:00}.gbqfb-hvr{border-color:#2f5bb7}.gbqfb-hvr:focus{border-color:#2f5bb7}.gbqfb-hvr,.gbqfb-hvr:focus{background-color:#357ae8;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#4d90fe),to(#357ae8));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8)}.gbqfb:active{background-color:inherit;-webkit-box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,0.3);box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,0.3)}.gbqfba{background-color:#f5f5f5;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#f5f5f5),to(#f1f1f1));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-ime:-o-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-ime:linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f5f5f5',EndColorStr='#f1f1f1')}.gbqfba-hvr,.gbqfba-hvr:active{background-color:#f8f8f8;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#f8f8f8),to(#f1f1f1));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-ime:-o-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-ime:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f8f8f8',EndColorStr='#f1f1f1')}.gbqfbb{background-color:#fff;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#fff),to(#fbfbfb));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#fff,#fbfbfb);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#fff,#fbfbfb);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#fff,#fbfbfb);background-ime:-o-linear-gradient(top,#fff,#fbfbfb);background-ime:linear-gradient(top,#fff,#fbfbfb);filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#ffffff',EndColorStr='#fbfbfb')}.gbqfbb-hvr,.gbqfbb-hvr:active{background-color:#fff;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#fff),to(#f8f8f8));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#fff,#f8f8f8);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#fff,#f8f8f8);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#fff,#f8f8f8);background-ime:-o-linear-gradient(top,#fff,#f8f8f8);background-ime:linear-gradient(top,#fff,#f8f8f8);filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#ffffff',EndColorStr='#f8f8f8')}.gbqfba-hvr,.gbqfba-hvr:active,.gbqfbb-hvr,.gbqfbb-hvr:active{border-color:#c6c6c6;-webkit-box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1);box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1);color:#222!important}.gbqfba:active,.gbqfbb:active{-webkit-box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,.1)}.gbprcd{padding:0;width:258px;white-space:normal}.gbprcb{display:inline-block;height:27px;padding:015px;text-decoration:none}#gbprc.gbprcbc{background-color:;background-ime:none;border-color:;color:!important}#gbprc.gbprcbc:hover{color:!important}#gbprc.gbprcbc:active,#gbprc.gbprcbc:focus{color:!important}.gbprct{color:#666;line-height:17px;margin:0;margin-bottom:20px}.gbprci{color:#333;font-size:16px;line-height:20px;margin:0;margin-bottom:16px}#gbprc.gbmc{padding:26px;padding-bottom:22px;border:1pxsolid#bebebe}#gbprc.gbm{border:0}#gbprc.gbprcx,#gbprc.gbprcx.gbgt-hvr,#gbprc.gbprcx:focus,#gbprc.gbprcx:active{right:12px;background:url(//ssl.gstatic.com/s2/oz/imes/stars/x.png);display:block;height:9px;opacity:.8;filter:alpha(opacity=80);position:absolute;top:12px;width:9px}#gbprc.gbprcx.gbgt-hvr,#gbprc.gbprcx:focus,#gbprc.gbprcx:active{opacity:1;filter:alpha(opacity=100)}.gbgs.gbmab,.gbgs.gbmab{left:10px;margin:40px00}.gbgs.gbmac,.gbgs.gbmac{left:10px;margin:41px00}.gbemi.gbgs.gbmab,.gbem.gbgs.gbmab{left:10px;margin:40px00}.gbemi.gbgs.gbmac,.gbem.gbgs.gbmac{left:10px;margin:41px00}.gbesi.gbgs.gbmab,.gbes.gbgs.gbmab{left:10px;margin:40px00}.gbesi.gbgs.gbmac,.gbes.gbgs.gbmac{left:10px;margin:41px00}#gbprca.gbmab{z-index:999}#gbprca.gbmac{border-bottom-color:#fff;z-index:999}#gbprcs{position:absolute;background:transparent;top:-999px;z-index:-1;visibility:hidden;margin-top:1px;margin-left:1px}#gb#gbprc{right:-28px;top:15px;z-index:997}#gbprca{left:-63px;position:relative;top:-22px}.gbmab,.gbmac{left:5px;border-style:dasheddashedsolid;border-color:transparent;border-bottom-color:#bebebe;border-width:010px10px;display:-moz-inline-box;display:inline-block;font-size:0;height:0;line-height:0;position:absolute;top:0;width:0;z-index:1000}.gbmab,.gbmac{visibility:hidden}.gbmac{border-bottom-color:#fff}.gbto.gbmab,.gbto.gbmac{visibility:visible}#gbqfqw,#gbqfb{vertical-align:top}#gbqfbw{right:0;margin:015px;position:absolute;top:0}.gbqfb{background-color:#4d90fe;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#4d90fe),to(#4787ed));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-ime:linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#4d90fe',EndColorStr='#4787ed');border:1pxsolid#3079ed;-moz-border-radius:2px;-webkit-border-radius:2px;border-radius:2px;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;color:#fff;cursor:default;font-size:11px;font-weight:bold;height:29px;min-width:54px;*min-width:70px;text-align:center;padding:08px}.gbqfb-hvr{border:1pxsolid#2f5bb7;background-color:#357ae8;background-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(#4d90fe),to(#357ae8));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-ime:linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);-webkit-box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1);box-shadow:01px1pxrgba(0,0,0,.1)}.gbqfb:focus{-moz-box-shadow:inset0001px#fff;-webkit-box-shadow:inset0001px#fff;box-shadow:inset0001px#fff;outline:none}.gbqfb::-moz-focus-inner{border:0}.gbqfb-hvr:focus{-moz-box-shadow:inset0001px#fff,01px1pxrgba(0,0,0,.1);-webkit-box-shadow:inset0001px#fff,01px1pxrgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset0001px#fff,01px1pxrgba(0,0,0,.1)}.gbqfb:active{-moz-box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,.3);-webkit-box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,.3);box-shadow:inset01px2pxrgba(0,0,0,.3)}#gbmpas{max-height:220px}#gbmm{max-height:530px}.gbsb{-webkit-box-sizing:border-box;display:block;position:relative;*zoom:1}.gbsbic{overflow:auto}.gbsbis.gbsbt,.gbsbis.gbsbb{-webkit-mask-box-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,righttop,color-stop(0,rgba(0,0,0,.1)),color-stop(.5,rgba(0,0,0,.8)),color-stop(1,rgba(0,0,0,.1)));left:0;margin-right:0;opacity:0;position:absolute;width:100%}.gbsb.gbsbt:after,.gbsb.gbsbb:after{content:"";display:block;height:0;left:0;position:absolute;width:100%}.gbsbis.gbsbt{background:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(rgba(0,0,0,.2)),to(rgba(0,0,0,0)));background-ime:-webkit-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,GoogleQuery.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:-moz-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:-ms-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:-o-linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:linear-gradient(top,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));height:6px;top:0}.gbsb.gbsbt:after{border-top:1pxsolid#ebebeb;border-color:rgba(0,0,0,.3);top:0}.gbsb.gbsbb{-webkit-mask-box-ime:-webkit-gradient(linear,lefttop,righttop,color-stop(0,rgba(0,0,0,.1)),color-stop(.5,rgba(0,0,0,.8)),color-stop(1,rgba(0,0,0,.1)));background:-webkit-gradient(linear,leftbottom,lefttop,from(rgba(0,0,0,.2)),to(rgba(0,0,0,0)));background-ime:-webkit-linear-gradient(bottom,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:-moz-linear-gradient(bottom,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:-ms-linear-gradient(bottom,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:-o-linear-gradient(bottom,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));background-ime:linear-gradient(bottom,rgba(0,0,0,.2),rgba(0,0,0,0));bottom:0;height:4px}.gbsb.gbsbb:after{border-bottom:1pxsolid#ebebeb;border-color:rgba(0,0,0,.3);bottom:0}(function(){window.google.erd={jsr:1,bv:2027,de:true};varh=this||self;vark,l=(k=h.mei)!=null?k:1,n,p=(n=h.sdo)!=null?n:!0,q=0,r,t=google.erd,v=t.jsr;google.ml=function(a,b,d,m,e){e=e===void0?2:e;b&&(r=a&&a.messe);d===void0&&(d={});d.cad="ple_"+google.ple+".aple_"+google.aple;if(google.dl)returngoogle.dl(a,e,d,!0),null;b=d;if(v=l&&!m?!1:!0;if(!b)returnnull;q++;d=d||{};b=encodeURIComponent;varc="/gen_204?atyp=i&ei="+b(google.kEI);google.kEXPI&&(c+="&jexpid="+b(google.kEXPI));c+="&srcpg="+b(google.sn)+"&jsr="+b(t.jsr)+"&bver="+b(t.bv);varf=a.lineNumber;f!==void0&&(c+="&line="+f);varg=a.fileName;g&&(g.indexOf("-extension:/")>0&&(e=3),c+="&script="+b(g),f&&g===window.location.href&&(f=document.documentElement.outerHTML.split("\n")[f],c+="&cad="+b(f?f.substring(0,300):"Noscriptfound.")));google.ple&&google.ple===1&&(e=2);c+="&jsel="+e;for(varuind)c+="&",c+=b(u),c+="=",c+=b(d[u]);c=c+"&emsg="+b(a.name+":"+a.messe);c=c+"&jsst="+b(a.stack||"N/A");c.length>=&&(c=c.substr(0,));a=c;m||google.log(0,"",a);returna};window.onerror=function(a,b,d,m,e){r!==a&&(a=einstanceofError?e:Error(a),d===void0||"lineNumber"ina||(a.lineNumber=d),b===void0||"fileName"ina||(a.fileName=b),google.ml(a,!1,void0,!1,a.name==="SyntaxError"||a.messe.substring(0,11)==="SyntaxError"||a.messe.indexOf("Scripterror")!==-1?3:0));r=null;p&&q>=l&&(window.onerror=null)};})();(function(){try{/*TheClosureLibraryAuthors.SPDX-License-Identifier:Apache-2.0*/vare=this||self;varaa=functioGoogleQueryn(a,b,c,d){d=d||{};d._sn=["cfg",b,c].join(".");window.gbar.logger.ml(a,d)};varf=window.gbar=window.gbar||{},h=window.gbar.i=window.gbar.i||{},da;function_tvn(a,b){a=parseInt(a,10);returnisNaN(a)?b:a}function_tvf(a,b){a=parseFloat(a);returnisNaN(a)?b:a}function_tvv(a){return!!a}functionn(a,b,c){(c||f)[a]=b}f.bv={n:_tvn("2",0),r:"",f:".66.",e:"",m:_tvn("1",1)};functionea(a,b,c){vard="on"+b;if(a.addEventListener)a.addEventListener(b,c,!1);elseif(a.attachEvent)a.attachEvent(d,c);else{varg=a[d];a[d]=function(){vark=g.apply(this,arguments),m=c.apply(this,arguments);returnk==void0?m:m==void0?k:m&&k}}}varfa=function(a){returnfunction(){returnf.bv.m==a}},ha=fa(1),ia=fa(2);n("sb",ha);n("kn",ia);h.a=_tvv;h.b=_tvf;h.c=_tvn;h.i=aa;varq=window.gbar.i.i;varr=function(){},u=function(){},la=function(a){varb=newIme,c=ja;b.onerror=b.onload=b.onabort=function(){try{deleteka[c]}catch(d){}};ka[c]=b;b.src=a;ja=c+1},ka=[],ja=0;n("logger",{il:u,ml:r,log:la});varv=window.gbar.logger;varw={},x={createScript:function(a){returna}};x=self.trustedTypes&&self.trustedTypes.createPolicy?self.trustedTypes.createPolicy("ogb#inline",x):x;varma={},y=[],na=h.b("0.1",.1),oa=h.a("1",!0),pa=function(a,b){y.push([a,b])},qa=function(a,b){w[a]=b},ra=function(a){returnainw},z={},A=function(a,b){z[a]||(z[a]=[]);z[a].push(b)},B=function(a){A("m",a)},C=function(a,b){varc=document.createElement("script");c.src=x.createScript(a);c.async=oa;Math.random()

Địa điểm:GoogleQueryBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất