Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

لیلام | خرید و فروش بدون واسطه

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
لیلام | خرید و فروش بدون واسطه
  • Địa chỉ trang web:www.lelaam.af
  • IP máy chủ:104.21.79.19
  • Mô tả trang web:اپلیکیشن و وبسایت لیلام محلی برای نشر اعلانات و نیازهای خرید و فروش اجناس نو و مستعمل است با لیلام درهرکجای افغانستان اجناس مورد نظر تان را بدون واسطه خرید کنید

tên miền:www.lelaam.afĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.lelaam.aflưu lượng

39

tên miền:www.lelaam.afTốt hay xấu

Bực mình và khó chịu. Mọi thứ đều khó thể hiện khốc liệt

trang mạng:لیلام | خرید و فروش بدون واسطه Trọng lượng

1

trang mạng:لیلام | خرید و فروش بدون واسطه IP

104.21.79.19

trang mạng:لیلام | خرید و فروش بدون واسطه Nội dung

لیلامداتایافconstZiggy={"url":":\/\/","port":null,"defaults":{},"routes":{"short-url.invoke":{"uri":"p\/{shortURLKey}","methods":["GET","HEAD"]},"filament.asset":{"uri":"filament\/assets\/{file}","methods":["GET","HEAD"],"wheres":{"file":".*"}},"filament.auth.logout":{"uri":"filament\/logout","methods":["POST"]},"filament.auth.login":{"uri":"admin\/login","methods":["GET","HEAD"]},"filament.pes.filament-google-analytics-dashboard":{"uri":"admin\/filament-google-analytics-dashboard","methods":["GET","HEAD"]},"filament.pes.dashboard":{"uri":"admin","methods":["GET","HEAD"]},"filament.pes.my-profile":{"uri":"admin\/my-profile","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.shield\/roles.index":{"uri":"admin\/shield\/roles","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.shield\/roles.create":{"uri":"admin\/shield\/roles\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.shield\/roles.view":{"uri":"admin\/shield\/roles\/{record}","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.shield\/roles.edit":{"uri":"admin\/shield\/roles\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.ad-reports.index":{"uri":"admin\/ad-reports","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.ads.index":{"uri":"admin\/ads","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.ads.create":{"uri":"admin\/ads\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.ads.edit":{"uri":"admin\/ads\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.attributes.index":{"uri":"admin\/attributes","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.attributes.create":{"uri":"admin\/attributes\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.attributes.edit":{"uri":"admin\/attributes\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.blog\/categories.index":{"uri":"admin\/blog\/categories","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.blog\/categories.create":{"uri":"admin\/blog\/categories\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.blog\/categories.edit":{"uri":"admin\/blog\/categories\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.blog\/posts.index":{"uri":"admin\/blog\/posts","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.blog\/posts.create":{"uri":"admin\/blog\/posts\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.blog\/posts.edit":{"uri":"admin\/blog\/posts\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.categories.index":{"uri":"admin\/categories","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.categories.create":{"uri":"admin\/categories\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.categories.edit":{"uri":"admin\/categories\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.countries.index":{"uri":"admin\/countries","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.countries.create":{"uri":"admin\/countries\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.countries.edit":{"uri":"admin\/countries\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.currencies.index":{"uri":"admin\/currencies","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.districts.index":{"uri":"admin\/districts","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.report-types.index":{"uri":"admin\/report-types","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.settings.index":{"uri":"admin\/settings","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.states.index"لیلام | خرید و فروش بدون واسطه :{"uri":"admin\/states","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.states.create":{"uri":"admin\/states\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.states.edit":{"uri":"admin\/states\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.users.index":{"uri":"admin\/users","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.users.create":{"uri":"admin\/users\/create","methods":["GET","HEAD"]},"filament.resources.users.edit":{"uri":"admin\/users\/{record}\/edit","methods":["GET","HEAD"]},"register":{"uri":"register","methods":["GET","HEAD"]},"password.request":{"uri":"forgot-password","methods":["GET","HEAD"]},"password.reset":{"uri":"reset-password\/{token}","methods":["GET","HEAD"]},"verification.notice":{"uri":"email\/verify","methods":["GET","HEAD"]},"verification.verify":{"uri":"email\/verify\/{id}\/{hash}","methods":["GET","HEAD"]},"login":{"uri":"login","methods":["GET","HEAD"]},"logout":{"uri":"logout","methods":["POST"]},"password.email":{"uri":"forgot-password","methods":["POST"]},"password.update":{"uri":"reset-password","methods":["POST"]},"verification.send":{"uri":"email\/verification-notification","methods":["POST"]},"user-profile-information.update":{"uri":"user\/profile-information","methods":["PUT"]},"user-password.update":{"uri":"user\/password","methods":["PUT"]},"paلیلام | خرید و فروش بدون واسطه ssword.confirmation":{"uri":"user\/confirmed-password-status","methods":["GET","HEAD"]},"password.confirm":{"uri":"user\/confirm-password","methods":["POST"]},"two-factor.login":{"uri":"two-factor-challenge","methods":["GET","HEAD"]},"two-factor.enable":{"uri":"user\/two-factor-authentication","methods":["POST"]},"two-factor.confirm":{"uri":"user\/confirmed-two-factor-authentication","methods":["POST"]},"two-factor.disable":{"uri":"user\/two-factor-authentication","methods":["DELETE"]},"two-factor.qr-code":{"uri":"user\/two-factor-qr-code","methods":["GET","HEAD"]},"two-factor.secret-key":{"uri":"user\/two-factor-secret-key","methods":["GET","HEAD"]},"two-factor.recovery-codes":{"uri":"user\/two-factor-recovery-codes","methods":["GET","HEAD"]},"profile.show":{"uri":"user\/profile","methods":["GET","HEAD"]},"other-browser-sessions.destroy":{"uri":"user\/other-browser-sessions","methods":["DELETE"]},"current-user-photo.destroy":{"uri":"user\/profile-photo","methods":["DELETE"]},"current-user.destroy":{"uri":"user","methods":["DELETE"]},"livewire.messe":{"uri":"livewire\/messe\/{name}","methods":["POST"]},"livewire.upload-file":{"uri":"livewire\/upload-file","methods":["POST"]},"livewire.preview-file":{"uri":"livewire\/preview-file\/{filename}","methods":["GET","HEAD"]},"ignition.healthCheck":{"uri":"_ignition\/health-check","methods":["GET","HEAD"]},"ignition.executeSolution":{"uri":"_ignition\/execute-solution","methods":["POST"]},"ignition.updateConfig":{"uri":"_ignition\/update-config","methods":["POST"]},"home":{"uri":"\/","methods":["GET","HEAD"]},"ad.create":{"uri":"post\/create","methods":["GET","HEAD"]},"ad.create.store":{"uri":"post\/create","methods":["POST"]},"ads":{"uri":"posts\/{category?}","methods":["GET","HEAD"],"bindings":{"category":"slug"}},"ad.show":{"uri":"post\/{ad}","methods":["GET","HEAD"],"bindings":{"ad":"slug"}},"categories":{"uri":"categories","methods":["GET","HEAD"]},"phone.verify":{"uri":"phone\/verify","methods":["GET","HEAD"]},"phone.verify.store":{"uri":"phone\/verify","methods":["POST"]},"account":{"uri":"account","methods":["GET","HEAD"]},"ad.bookmark":{"uri":"post\/{ad}\/bookmark","methods":["GET","HEAD"],"bindings":{"ad":"slug"}},"post.report":{"uri":"post\/{ad}\/report","methods":["POST"],"bindings":{"ad":"slug"}},"post.edit":{"uri":"post\/{post}\/edit","methods":["GET","HEAD"],"bindings":{"post":"slug"}},"post.update":{"uri":"post\/{post}\/edit","methods":["POST"],"bindings":{"post":"slug"}},"post.sold":{"uri":"post\/{post}\/sold","methods":["POST"],"bindings":{"post":"slug"}},"chat":{"uri":"chat","methods":["GET","HEAD"]},"chat.create":{"uri":"chat\/{ad}\/{conversation?}","methods":["GET","HEAD"],"bindings":{"ad":"slug","conversation":"id"}},"chat.store":{"uri":"chat\/{ad}\/store","methods":["POST"],"bindings":{"ad":"slug"}},"conversation.destroy":{"uri":"conversation\/{conversation}\/destroy","methods":["DELETE"],"bindings":لیلام | خرید و فروش بدون واسطه {"conversation":"id"}},"chat.messe.destroy":{"uri":"chat\/{messe}\/destroy","methods":["DELETE"],"bindings":{"messe":"id"}},"blog.index":{"uri":"blog","methods":["GET","HEAD"]},"blog.posts":{"uri":"blog\/posts","methods":["GET","HEAD"]},"blog.post":{"uri":"blog\/{post}","methods":["GET","HEAD"],"bindings":{"post":"slug"}},"about":{"uri":"about-us","methods":["GET","HEAD"]},"contact":{"uri":"contact-us","methods":["GET","HEAD"]},"privacy":{"uri":"privacy","methods":["GET","HEAD"]},"terms":{"uri":"terms-and-conditions","methods":["GET","HEAD"]}}};!function(t,r){"object"==typeofexports&&"undefined"!=typeofmodule?module.exports=r():"function"==typeofdefine&&define.amd?define(r):(t||self).route=r()}(this,function(){functiont(t,r){for(vare=0;e6&63]+y[128|63&a])}returnu},isBuffer:function(t){return!(!t||"object"!=typeoft||!(t.constructor&&t.constructor.isBuffer&&t.constructor.isBuffer(t)))},isRegExp:function(t){return"[objectRegExp]"===Object.prototype.toString.call(t)},maybeMap:function(t,r){if(p(t)){for(vare=[],n=0;n0&&/(\[[^[\]]*])/.exec(o),f=u?o.slice(0,u.index):o,a=[];if(f){if(!e.plainObjects&&k.call(Object.prototype,f)&&!e.allowPrototypes)return;a.push(f)}for(varc=0;e.depth>0&&null!==(u=i.exec(o))&&c=0;--i){varu,f=t[i];if("[]"===f&&e.parseArrays)u=[].concat(o);else{u=e.plainObjects?Object.create(null):{};vara="["===f.charAt(0)&&"]"===f.charAt(f.length-1)?f.slice(1,-1):f,c=parseInt(a,10);e.parseArrays||""!==a?!isNaN(c)&&f!==a&&String(c)===a&&c>=0&&e.parseArrays&&c

Địa điểm:لیلام | خرید و فروش بدون واسطه Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất