Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما
  • Địa chỉ trang web:www.zoomg.ir
  • IP máy chủ:185.166.104.3
  • Mô tả trang web:زومجی وب سایت نقد و بررسی بازی ، سینما، تلویزیون، فیلم، اخبار بازی، بررسی سخت افزار گیمینگ و پوشش کامل کنفرانس و مراسم های E3، اسکار، گلدن گلوب و Gamescom است.

tên miền:www.zoomg.irĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.zoomg.irlưu lượng

270

tên miền:www.zoomg.irTốt hay xấu

Mười chín là không. vô ích khốc liệt

trang mạng:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماTrọng lượng

2

trang mạng:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماIP

185.166.104.3

trang mạng:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماNội dung

زومجی|اخباربازی،سینماوسریال،نقدوبررسیوراهنما×وروداعضاءعضویت$(function(){$("#quickRegisterIframe").on('load',function(){variframeHeightRegister=document.getElementById('quickRegisterIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizequickRegisterIframe(iframeHeightRegister+10);});$("#loginIframe").on('load',function(){variframeHeight=document.getElementById('loginIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizeLoginIframe(iframeHeight+10);});});functionresizeLoginIframe(height){if(heightvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنرلیپتک::h1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="lipak.com/product-category/smart-watch/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=smartwatches"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H2-Lipack"src="cdn.zoomg.ir/2023/9/lipak146.gif"alt=""/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":459},{"title":"بنر::کیفپولمن::‌H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="kifpool.me/credit-card"target="_blank"rel=""><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-KifPol"src="cdn.zoomg.ir/2023/10/banner-master4.gif"alt="1582;1585;1740;1583;1575;1585;1586;1583;1740;1580;1740;1578;1575;1604;"/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":450}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);مقالاتسینمایی۴۰موسیقیمتنفیلمبرترتاریخسینماکهبایدبشنویدیکشنبه,09مهر140246نیمنگاهنیمنگاهآنلاینوآفلاینبازیEAFC24|چقدرعوضشده؟یکشنبه,09مهر140220مقالاتسینماییسریالوانپیس(OnePiece)موفقبود؟دوشنبه,10مهر140220نقدفیلموسریالنقدفیلمهیچ‌کسنجاتتنخواهدداد(NoOneWillSeYou)|غریبآشنا!دوشنبه,10مهر14022بررسیبازیبررسیبازیEASportsFC24|آغازدورانپسافیفادوشنبه,10مهر140232انتخابسردبیر۶بازیدرنیمهاولماهاکتبر۲۰۲۳ایکسباکسگیمپسراترکخواهندکردتمدیدانیمیشنباباسفنجیبرایفصلپانزدهمتسکو:‌نمی‌توانگیمرهارابابیلبوردمجاببهاستفادهازمحصولکردعلاقهخالقGearsofWarبهریمسترشدنUnrealبلکپنتروآیرونمنتنهابازی‌هایمارولنخواهندبودvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌HS1::آیپینز","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/9/300-x-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/8/250-x-250-banner-2.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-Ipinz"id="HS1-Ipnz"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/8/250-x-250-banner-2.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":"Ipeenz","serializedPositions":null,"weight":0,"id":476},{"title":"بنر::پیشگامان","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="store.pishgaman.net/wireless/?utm_source=web&amp;utm_medium=zoomitbanner-bw&amp;utm_campaign=bw1402"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/8/300.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/8/250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-Pishgaman"id="HS1-Pishgaman"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/8/250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":473}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);محبوب‌ترینپست‌هاراهنمایخریدکامپیوترگیمینگردهحرفهایپیکسارچگونهانیمیشن‌هایآینده‌اشرالومی‌دهد؟بهترینگوشیهایگیمینگسامسونگدرردههایقیمتیمختلفمبارزهاسپایدرمنوونومدرتبلیغجدیدMarvel’sSpider-Man2استقبالبسیاردرخشانازتریلرجدیدانیمیشنWishدیزنیداغترینبحثها96راهنمایخریدکامپیوترگیمینگردهحرفهای63بررسیبازیTheCrewMotorfest؛ویراژدرهاوایی60آخرهفتهچهفیلمیببینیم؟|ازفیلمدوردستتاانیمهبچهگرگها56مهمترینبازیهایمهر۱۴۰۲کهنبایدازدستبدهید49جیمرایانسالآیندهبازنشستمی‌شود؛واکنشفیلاسپنسر48استقبالعالیژاپنی‌هاازپیش‌فروشپلیاستیشنپورتال47مایکلگمبن،بازیگرنقشپروفسوردازومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنمامبلدوردرفیلم‌هایهریپاتردرگذشتجدیدترینمقالاتاخباربازیتعدیلبرخیازکارمندانشرکتTeam17محمدحسینخلجی20:151402/07/112نزدیکبهپنجاهنفرازکارمنداناستودیوTeam17شغلخودراازدستداده‌اندومدیرعاملاینشرکتهمازآن‌هاجداشدهاست.اخباربازیایکس‌باکسرونماییازموجاولبازیهایایکسباکسگیمپسدراکتبر۲۰۲۳محمدحسینخلجی19:381402/07/117درماهاکتبر۲۰۲۳چهاربازیشاملForzaMotorsportبهسرویسایکسباکسگیمپساضافهخواهندشد.مقالاتسختافزاربهترینگوشیهایگیمینگسامسونگدرردههایقیمتیمختلفسیدرضانصری19:021402/07/1134دراینمقالهسعیداریمتاازمیانموبایل‌هایمحبوبسامسونگ،چندموردازبهترینگوشی‌هاییراکهمی‌توانندعملکردمناسبیدراجرایبازی‌هاداشتهباشندمعرفیکنیم.اخبارسینماوتلویزیونتریلرفیلموسریالانتشارتریلرجدیدانیمهPLUTOنتفلیکسمسیحکریمی18:131402/07/115نتفلیکستریلرجدیدیازانیمهPLUTOرامنتشرکردهزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنمااستتاطرفدارانبیشتربااتفاقاتاینانیمهموردانتظارآشناشوند.مقالاتسینماییآخرهفتهچهفیلمیببینیم؟|پولرابرداروفرارکنوبدو،لولا،بدوفریدمتین17:591402/07/1131اینآخرهفته‌رامی‌خواهیمباوودیآلنوتامتیکورسپریکنیم.بادوفیلممتفاوتازدوفیلم‌سازمستقلومهمسینما.بازومجیهمراهباشید.اخباربازیایکس‌باکسطراحیبازیStarfieldبراییکتجربهطولانیمدتمهدیاسدی17:291402/07/112تادهاوارد،کارگردانبازیStarfieldگفتهکهاینبازیبهعمداًبهنحویساختهشدهتایکتجربهطولانیمدترابرایبازیکنانارائهکند.اخباربازیالنویکنسخهایکسباکسسریاسبازیAlanWake2فاقدحالتپرفرمنساستمهدیاسدی17:081402/07/1112رمدیتأییدکردکهنسخهایکسباکسسریاسبازیAlanWake2ازحالتپرفرمنسپشتیبانینمی‌کند.اخبارسینماوتلویزیونجداییریچلزگلرازفیلمPaddingtoninPeruمرضیهابراهیمیان15:391402/07/116ریچلزگلرکهقراربوددرفیلمPaddingtoninPeruنقشجیناکبوترابازیکند،به‌دلیلاعتصاباتاتحادیهبازیگرانصنعتسینما،تلویزیونورادیو،ازاینپروژهکناره‌گیریکرد.قراراستبازیگردیگریجایگزیناوشود.اخباربازیپلیاستیشنمعرفییکباندلدیگرازپلیاستیشن5بامحوریتMarvel’sSpider-Man2محمدحسینخلجی13:591402/07/1126شرکتسونیازیکباندلجدیدبرایپلیاستیشن5دارایکددانلودMarvel’sSpider-Man2رونماییکردهاست.اخباربازیپلیاستیشنمشکلاتزمانعرضهسروربازیPayday3اکنونرفعشده‌اندمحمدحسینخلجی12:071402/07/1115استودیوسازندهبازیPayday3ازرفعمشکلاتزمانعرضهسروراینبازیخبردادهاست.اخبارسینماوتلویزیونتریلرفیلموسریالتریلرفیلمبدوندیالوگSilentNightپخششد؛اکشنجدیدجانووعلینوروزی10:391402/07/1112اینترتینمنتویکلیاولینتریلرفیلمSilentNightبهکارگردانیجانووراپخشکردکهتلاشپدریرنج‌دیدهبرایگرفتنانتقاممرگپسرشرانشانمی‌دهد.خانوادهزومجیبررسیهدفونناتینگایر۲؛‌171;تقریبا187;همه‌چیزتمامخانوادهزومجی10:151402/07/110ناتینگایر۲باظاهرجذابوقابلیت‌هایبسیارآمدهتارقیبجدیبرایهدفون‌هایاپلوسامسونگباشد؛اماآیاکیفیتصداوANCآندرحدرقباظاهرشدهاست؟اخبارسینماوتلویزیونتریلرفیلموسریالویدیوفیلمNapoleonبادرخششواکینفینیکسعلینوروزی09:261402/07/1110شرکتسونیپیکچرزویدیوجدیدیازفیلمدرامتاریخیNapoleonبانقش‌آفرینیواکینفینیکسراپخشکرد.اخباربازیپلیاستیشنتاریخانتشارنسخهپلیاستیشن5بازیHunt:Showdownعلینوروزی09:111402/07/115استودیوکرایتکباپخشویدیوجدیدیازبرنامه‌هایآتیخودبرایبازیHunt:Showdownرونماییبه‌عملآورد.اخبارسینماوتلویزیونشبکهنتفلیکسفروشحقپخشفیلمجدیدالیزابتاولسنبانامHisThreeDaughtersبهنتفلیکسمسیحکریمی23:441402/07/100نتفلیکسباپرداخت۷میلیوندلارحقپخشفیلمHisThreeDaughtersبابازیالیزابتاولسنراکهاخیرادرجشنوارهفیلمتورنتونمایشدادهشدهبود،خریداریکرد.خانوادهزومجیاثباتدوبارهنظریهگرانشاینشتین؛پادمادهمثلمادهسقوطمی‌کندخانوادهزومجی23:301402/07/100دراولینآزمایشازنوعخود،دانشمنداناتم‌هایپادهیدروژنرارهاکردندوبااندازه‌گیرینحوهسقوطآن‌هاثابتکردندکهاثرگرانشرویپادمادهیکساناست.نقدفیلموسریالنقدفیلمهیچ‌کسنجاتتنخواهدداد(NoOneWillSeYou)|غریبآشنا!عرفاناستادرحیمی23:011402/07/102بی‌دیالوگبودنفیلم«هیچ‌کسنجاتتنخواهدداد»حتیاگردرهمه‌یلحظاتطبیعیبهنظرنرسد،درستمانندارتباطآنباکلیشه‌ی«حمله‌یبیگانگان»،معناداراست.اینداستانیاستدرباره‌یتنهایی.مقالاتسینماییاختصاصیزومجیسریالوانپیس(OnePiece)موفقبود؟فریدهصالحی21:591402/07/1020سریالوانپیس(OnePiece)کهلایواکشنجدیدوجذابیازنتفلیکسمحسوبمی‌شود،نه‌تنهابهمنبعاصلیخودوفاداراست،بلکهبه‌عنوانیکاثرمستقلهمتماشاییاست.بررسیبازیپلیاستیشنبررسیبازیEASportsFC24|آغازدورانپسافیفاافشینپیروزی20:591402/07/1032EASportsFC24بانامجدیدش،شروعدورانیجدیدبرایبازی‌هایفوتبالEAاست؛اماآیااینشروعدوباره،بهبازیمتفاوتیهممنتهیشدهاست؟بابررسیبازیهمراهزومجیباشید.اخباربازیایکس‌باکس۶بازیدرنیمهاولماهاکتبر۲۰۲۳ایکسباکسگیمپسراترکخواهندکردمحمدحسینخلجی20:341402/07/1010درنیمهاولاکتبرامسال۶بازیشاملTrektoYomiسرویسایکسباکسگیمپسراترکخواهندکرد.صفحه۱از۴۳۷۳۱۲۳۴۵...۴۳۷۳[{"@context":"schema.org","@type":"Organization","Name":"Zoomg","URL":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.zoomg.ir/assets/logos/zoomg_logo.png","caption":"Zoomg"},"sameAs":["/channel/UCc445FfWD4c6TkH1y-7KmAA","twitter.com/myzoomg","/myzoomg/","/myzoomg/","/company/zoomg","/myzoomg/","t.me/myzoomg"]},{"@type":"WebSite","name":"Zoomg","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{query}","query-input":"requiredname=query"},"@context":"httpschema.org"}]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌الجی::شماره۲::‌hl1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/ir/tvs/lg-oled65c26la?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=mobileviewbanner&amp;utm_campaign=oled&amp;utm_id=summer2023phase2"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="LG-OLED-Desktop"src="cdn.zoomg.ir/2023/9/lg-oled-gaming-zoomgi-300x250.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":467},{"title":"بنر::نخلپلاس::‌HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="nakhlmarket.com/product/ea-sports-fc-24-for-ps5/"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-MakhlPlus"src="cdn.zoomg.ir/2023/9/fifa24.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":2,"id":437}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);ویدیوهایاختصاصیسریالوانپیس(OnePiece)موفقبود؟بررسیبازیEASportsFC24|آغازدورانپسافیفا7.5نیمنگاهآنلاینوآفلاینبازیEAFC24|چقدرعوضشده؟پیکسارچگونهانیمیشن‌هایآینده‌اشرالومی‌دهد؟مهمترینبازیهایمهر۱۴۰۲کهنبایدازدستبدهیدبازیهایموردانتظار۵آبان۱۴۰۲بازیAlanWakeII۲۸مهر۱۴۰۲بازیMarvel'sSpider-Man2۲۸شهریور۱۴۰۲بازیMortalKombat1۱۵شهریور۱۴۰۲بازیStarfield۱۳مهر۱۴۰۲تاریخعرضهAssassin'sCreedMirgeبررسیبازی7.5بررسیبازیبررسیبازیEASportsFC24|آغازدورانپسافیفاEASportsFC24بانامجدیدش،شروعدورانیجدیدبرایبازی‌هایفوتبالEAاست؛اماآیااینشروعدوباره،بهبازیمتفاوتیهممنتهیشدهاست؟بابررسیبازیهمراهزومجیباشید.8بررسیبازیTheCrewMotorfest؛ویراژدرهاوایی8.5بررسیبازیMortalKombat1؛ریبوتخونین8.5بررسیقسمتچهارمبازیTheExpanse:ATelltaleSeries؛وحشتکیهانیبررسیمحصولبررسیسختافزاربررسیگوشیگلکسیA54سامسونگ|میان‌رده‌ایباحسوحالپرچمدارگوشیسامسونگA54به‌لطفطراحیپرجزییاتوالهامگرفتهازS23اولتراحسیپریمیومرابهکاربرمی‌دهد.بررسیAsusROGAlly|ترکیبویژگی‌هایخوبوبد!بررسیگیمینگسامسونگگلکسیS23اولترا|بازینینتندوسوییچرویموبایلبررسیپلیاستیشنویآر۲|پیشرفتهاماگرانترازکنسولبررسیفیلموسریالنقدفیلموسریالنقدفیلمهیچ‌کسنجاتتنخواهدداد(NoOneWillSeYou)|غریبآشنا!بی‌دیالوگبودنفیلم«هیچ‌کسنجاتتنخواهدداد»حتیاگردرهمه‌یلحظاتطبیعیبهنظرنرسد،درستمانندارتباطآنباکلیشه‌ی«حمله‌یبیگانگان»،معناداراست.اینداستانیاستدرباره‌یتنهایی.نقدفیلمعشقدرنگاهاول|یکداستانعاشقانهحالخوبکننقدفیلمکنت(ElConde)|سایه‌یشومدیکتاتورخون‌خوارنقدفیلمبلوبیتل(BlueBeetle)|آیرونمندنیایدیسی؟!اخبارسینماانتشارتریلرجدیدانیمهPLUTOنتفلیکسمسیحکریمی18:131402/07/11جداییریچلزگلرازفیلمPaddingtoninPeruمرضیهابراهیمیان15:391402/07/11تریلرفیلمبدوندیالوگSilentNightپخششد؛اکشنجدیدجانووعلینوروزی10:391402/07/11ویدیوفیلمNapoleonبادرخششواکینفینیکسعلینوروزی09:261402/07/11فروشحقپخشفیلمجدیدالیزابتاولسنبانامHisThreeDaughtersبهنتفلیکسمسیحکریمی23:441402/07/10مقالاتسینماییسریالوانپیس(OnePiece)موفقبود؟۴۰موسیقیمتنفیلمبرترتاریخسینماکهبایدبشنویدمعرفیمستندLifeItself|راجرایبرتزیرذره‌بیننقدبهترینفیلمهایاساطیری|ازاسپارتاکوستاترویمعرفیسریالفرزندعزیز(DearChild)|برگرفتهازیکداستانواقعی؟معرفیمستندرازمرلینمونرو:نوارهایناشنیدهآخرهفتهچهفیلمیببینیم؟|پولرابرداروفرارکنوبدو،لولا،بدوراهنمایخریدبهترینمانیتورهایگیمینگدرردههایقیمتیمختلف43ادامهمطلبراهنمایخریدمانیتورگیمینگدرقیمتهایمختلف124ادامهمطلبچهمادربردیراباچهپردازنده‌ایبخریم؟90ادامهمطلبراهنمایخریدوآزمایشقطعاتدستدومکامپیوتر66ادامهمطلبموبایلبهترینبازیهایدخترانهاندرویدبهترینبازیهایدیتاداراندروید۵۰بازیرایگاناندرویدکهحتمابایدنصبکنیدسیدرضانصری22:421402/05/11بهترینبازیهایترسناکاندرویدعرفانسعیدیان16:471402/01/27بهترینبازیهایآفلایناندروید|۵۵بازیکهنبایدازدستبدیدمحمدصادقتواضعی21:011401/09/20بهترینبازیهایآنلایناندروید-38بازیچندنفرهکهبایدتجربهکنیدمحمدصادقتواضعی19:041400/06/030اندرویدگیمبهترینبازیهایاندروید|۱۰۸بازیبرتراندرویدیکهبایدنصبکنیددراینمقالهازبهترینبازیهایاندرویددرتمامدورانگفته‌ایم،بازیهاییکهحتمابایدتجربهکنیدوحداقلبایدچندموردآنرارویگوشیخودنصبداشتهباشید.داغ‌ترینمطالبهفتهراهنمایخریدکامپیوترگیمینگردهحرفهایپیکسارچگونهانیمیشن‌هایآینده‌اشرالومی‌دهد؟بهترینگوشیهایگیمینگسامسونگدرردههایقیمتیمختلفحتمابخوانیدتعدیلبرخیازکارمندانشرکتTeam17رونماییازموجاولبازیهایایکسباکسگیمپسدراکتبر۲۰۲۳بهترینگوشیهایگیمینگسامسونگدرردههایقیمتیمختلفشاخه‌هایبرترتبلیغاتبررسیبازیزوم‌کستنیم‌نگاهمعرفیبازیموبایلاخبارسینماوتلویزیوناخباربازینقدفیلموسریالخانوادهزومجیزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتایید©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومجیتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌HS1::آیپینز","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:768px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/9/300-x-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/8/250-x-250-banner-2.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-Ipinz"id="HS1-Ipnz"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/8/250-x-250-banner-2.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":"Ipeenz","serializedPositions":null,"weight":0,"id":476},{"title":"بنر::پیشگامان","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="store.pishgaman.net/wireless/?utm_source=web&amp;utm_medium=zoomitbanner-bw&amp;utm_campaign=bw1402"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/8/300.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/8/250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-Pishgaman"id="HS1-Pishgaman"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/8/250.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":473},{"title":"بنر::نخلپلاس::‌HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="nakhlmarket.com/product/ea-sports-fc-24-for-ps5/"taزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماrget="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-MakhlPlus"src="cdn.zoomg.ir/2023/9/fifa24.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":2,"id":437}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);×

Địa điểm:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất