Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما
  • Địa chỉ trang web:www.zoomg.ir
  • IP máy chủ:185.141.212.104
  • Mô tả trang web:زومجی وب سایت نقد و بررسی بازی ، سینما، تلویزیون، فیلم، اخبار بازی، بررسی سخت افزار گیمینگ و پوشش کامل کنفرانس و مراسم های E3، اسکار، گلدن گلوب و Gamescom است.

tên miền:www.zoomg.irĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.zoomg.irlưu lượng

385

tên miền:www.zoomg.irTốt hay xấu

Mười chín là không. vô ích khốc liệt

trang mạng:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماTrọng lượng

4

trang mạng:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماIP

185.141.212.104

trang mạng:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماNội dung

زومجی|اخباربازی،سینماوسریال،نقدوبررسیوراهنما×وروداعضاءعضویت$(function(){$("#quickRegisterIframe").on('load',function(){variframeHeightRegister=document.getElementById('quickRegisterIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizequickRegisterIframe(iframeHeightRegister+10);});$("#loginIframe").on('load',function(){variframeHeight=document.getElementById('loginIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizeLoginIframe(iframeHeight+10);});});functionresizeLoginIframe(height){if(heightvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::کیفپولمن::‌H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="kifpool.me/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=Banner&amp;utm_campaign=Zoomg"target="_blank"rel=""><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-KifPol"src="cdn.zoomg.ir/2023/2/970-250-1.gif"alt="1582;1585;1740;1583;1575;1585;1586;1583;1740;1580;1740;1578;1575;1604;"/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":450},{"title":"بنر::‌ایرانیکارت::H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="afrak.com/1705;1587;1576;-1583;1585;1570;1605;1583;-1575;1586;-1740;1608;1578;1740;1608;1576;/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=no-fee"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-Afrak"src="cdn.zoomg.ir/2023/3/970-250.gif"alt="1575;1601;1585;1575;1705;"/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":438}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);نیمنگاهنیمنگاهدوساعتهریمیکResidentEvil4|ترسناک‌ترینبازیسال۲۰۲۳پنجشنبه,03فروردین140252مقالاتسینماییبهترینفیلمهایامااستون|ازلالالندتابردمنجمعه,04فروردین140235مقالاتسینماییفیلمهاوسریالهایشبیهبههریپاتر|سفریبهدنیایجادوگرییکشنبه,06فروردین140230راهنماوآموزش۹نکتهکهبایدقبلازتجربهریمیکRزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماesidentEvil4بدانیدشنبه,05فروردین140240مقالاتسینماییمعرفیشخصیتمیکاساآکرمنازانیمهحملهبهتایتانیکشنبه,06فروردین140256varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::زومجی::آی‌گیم::‌S1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="igame.ir/nowrooz1402/?utm_medium=zoomg&amp;utm_source=site&amp;utm_campaign=esfand1401&amp;utm_term=bannerزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/3/300-x-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/3/1300-x-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="S1-iGame"id="S1-iGame"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/3/1300-x-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":3,"id":453}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);انتخابسردبیرحضوررابرتداونیجونیور،رابرتپتینسونوایمیآدامزدرفیلمجدیدکارگردانDon39;tLookUpشایعه:معرفیسهفیلمجدیدازدنیایجنگستارگاندرماهآیندهاولینتصاویرازظاهرهارلیکویینبابازیلیدیگاگادرفیلمJoker2اعلامتاریخشروعپخشسریالجدیدمردگانمتحرکبامحوریتنیگانومگیانتشاربازیSonicOriginsPlusبرایکنسول‌هاوکامپیوتردرتابستان۲۰۲۳محبوب‌ترینپست‌هابهترینسریالهاینمایشخانگی|ازشهرزادتاپوستشیرنیمنگاهدوساعتهریمیکResidentEvil4|ترسناک‌ترینبازیسال۲۰۲۳۹نکتهکهبایدقبلازتجربهریمیکResidentEvil4بدانیدبازیCounter-Strike2رسمامعرفیشدانتشارپوسترجدیدفصلدومانیمهJujutsuKaisenداغترینبحثها115نوروز۱۴۰۲مبارک93سازمانCMA:معاملهاکتیویژنبلیزاردبامایکروسافتباعثکاهشقابلتوجهرقابتنخواهدشد86آخرهفتهچهفیلمیببینیم:ازنیککیجتانیککیج64مایکروسافتدورکردنبازی‌هاازپلتفرمپلیاستیشنراتکذیبکرد62بازیجدیدلاکپشت‌هاینینجادرسبکاکشنونقشآفرینیمعرفیشد59توقفساختنسخهپلیاستیشن5بازیRedfallتوسطمایکروسافت58بهترینسریالهاینمایشخانگی|ازشهرزادتاپوستشیرجدیدترینمقالاتاخبارسینماوتلویزیونانیمیشنپیوستنکریسپاینبهانیمیشنموزیکالجدیددیزنیبانامWishمسیحکریمی20:041402/01/071کریسپاین،بازیگرفیلمDungeons&Drons:HonorAmongThievesبرایصداپیشگیبهجمعصداپیشگانانیمیشنموزیکالجدیددیزنیبانامWishاضافهشدهاست.اخباربازیایکس‌باکسشایعه:سرویسیوبیسافتپلاسدرماهآوریلبرایایکسباکسعرضهخواهدشدمحمدحسینخلجی19:041402/01/079یکافشاگرمعتبردربارهشرکتیوبیسافتادعاکردهسرویساشتراکییوبیسافتپلاسدرمیانهماهآوریلرویکنسول‌هایایکسباکسعرضهخواهدشد.اخبارسینماوتلویزیونجانویکفیلمJohnWick4بابازیکیانوریوزرکوردافتتاحیهمجموعهجانویکراشکستمسیحکریمی18:051402/01/0710فیلم JohnWick:Chapter4بابازیکیانوریوزتوانستضمنصدرنشینیدرگیشه،رکوردافتتاحیهمجموعهجانویکرابشکند.اخباربازیپلیاستیشنفاششدنتصاویریازگیم‌پلیبازیatar:FrontiersofPandoraمحمدحسینخلجی17:271402/01/0712شخصیدوتصویرازگیم‌پلیبازیatar:FrontiersofPandoraافشاکردهاستوادعامی‌کندبه‌زودیمواردبیشتریهممنتشرخواهدکرد.اندرویدگیمبازیبهترینبازی‌هایکامیونیاندروید|ازکامیونباربریتا۱۸چرخعرفانسعیدیان16:591402/01/074اگربهبازی‌هایشبیه‌‌سازکامیونیعلاقه‌مندهستید،دراینمقالهقصدداریمبهمعرفیبهترینبازی‌هایکامیونیاندرویدبپردازیمکهبرخیازآن‌هامی‌توانندحسابیسرگرمکنندهباشند.اخبارسینماوتلویزیونسرویسدیزنیپلاساشارهاوونویلسونبهزمانپخشفصلدومسریاللوکیعلینوروزی15:591402/01/071اوونویلسوندرگفت‌وگوبارسانهETاعلامکردکهطرفدارهابایدتاچهزمانیبرایپخشفصلدومسریالLokiمنتظربمانند.رپورتاژآگهینحوهتعمیریخچالاززبانتعمیرکارمجموعهاسپییاربخشتبلیغات15:001402/01/0766خرابییخچالمی‌تواندبرایبسیاریازکاربراننگرانیبزرگیمحسوبشود؛چراکهدراینشرایطممکناستموادغذاییباسرعتزیادیشروعبهخرابشدنکنندوپسازیکالیدوروزباانبوهیازموادغذاییفاسدروبه‌روشوند.اخبارسینماوتلویزیونشرکتلایونزگیتانتشارپوسترتازهفیلمپیش‌درآمدTheHungerGamesعلینوروزی14:271402/01/073شرکتLionsgateپوسترجدیدیازفیلمTheHungerGames:TheBalladofSongbirdsandSnakesرامنتشرکرد.اخباربازیکامپیوتررکوردشکنیCounter-Strike:GlobalOffensiveدرزمینهبازیکنانهمزماندرکامپیوترعلینوروزی12:111402/01/0710بازیCounter-Strike:GlobalOffensiveرکوردقبلیخوددرزمینهبیشترینتعدادبازیکنهمزمانرابادستیابیبه۱.۵میلیونبازیکنشکست.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریتوانپردازشگرافیکی۲۲ترافلاپسکارتگرافیکRTX4060Tiمهدیاسدی11:461402/01/077اولینجزئیاتفاش‌شدهازمشخصاتمربوط‌بهفرکانسعملکردکارتگرافیکGeForceRTX4060Tiاطلاعاتاولیه‌ایازتوانپردازشگرافیکیپیشنهاداقتصادیانویدیارادراختیارماقرارمی‌دهد.خانوادهزومجیبهترینوکاربردی‌ترینقابلیت‌هایویندوز۱۱درسال۲۰۲۳خانوادهزومجی10:151402/01/070ویندوز11ویژگی‌هاییداردکهنحوهاستفادهازکامپیوتررابه‌طورکلیتغییرمی‌دهد.دراینمقالهباقابلیت‌هایجدیدوکاربردیویندوز۱۱آشنامی‌شوید.اخباربازیاخبارفناوریزمانانتشارحالتRTXPathTracingبازیCyberpunk2077مهدیاسدی09:011402/01/079سیدیپراجکترددررویدادGDC2023اعلامکردکهحالتOverdriveModeبازیCyberpunk2077درتاریخ۱۱آوریل۲۰۲۳(۲۲فروردین۱۴۰۲)منتشرخواهدشد.اخبارسینماوتلویزیونکریسپراتتبدیلGuardiansoftheGalaxy3بهطولانی‌ترینفیلممجموعهنگهبانانکهکشانمسیحکریمی22:541402/01/068مدتزمانفیلمGuardiansoftheGalaxyVol.3فاششدهاستکهآنرابهطولانی‌ترینقسمتمجموعهنگهبانانکهکشانتبدیلمی‌کند.مقالاتسینماییانیمهاتکانتایتانمعرفیشخصیتمیکاساآکرمنازانیمهحملهبهتایتانمریماصلانی21:591402/01/0656میکاساآکرمن،قهرمانزناصلیانیمهجذابحملهبهتایتاناست.اوکسیاستکهحاضراستهمهچیزشرابرایعشقودوستیفداکند.بیاییدتاکمیبیشتربااینشخصیتمحبوبآشناشویم.اخبارسینماوتلویزیونشرکتدیسیکامیکاولینتصاویرازظاهرهارلیکویینبابازیلیدیگاگادرفیلمJoker2مهدیاسدی21:351402/01/0627تصاویریکهازپشتصحنهفیلم‌برداریفیلمJoker:FolieàDeuxمنتشرشدهاستکهدرآنلیدیگاگارابالباسوظاهرکاملهارلیکویینمی‌توانمشاهدهکرد.اخباربازیپلیاستیشناضافهشدنپنجخودرویجدیدبهبازیGranTurismo7محمدحسینخلجی21:151402/01/069هفتهآیندهقراراستپنجخودرویجدیدبهبازیGranTurismo7اضافهشوند.اخبارسینماوتلویزیونشبکهایامسیاعلامتاریخشروعپخشسریالجدیدمردگانمتحرکبامحوریتنیگانومگیمسیحکریمی20:051402/01/0611شبکهAMCسرانجامتاریخشروعپخشسریالTheWalkingDead:DeadCityبامحوریتنیگانومگیراتاییدواعلامکردهاست.اخبارسینماوتلویزیونانیمهاعلامتاریخانتشارانیمهسینماییSpyxFamilyتاتاییدماهپخشفصلدوممسیحکریمی18:331402/01/0636استودیوتوهووویتاستودیوماهپخشفصلدومانیمه SpyxFamilyرااعلامکرد.همچنینتاریخپخشانیمهسینماییجاسوسxخانوادهرااعلامکرده‌اند.مقالاتسینماییهریپاترفیلمهاوسریالهایشبیهبههریپاتر|سفریبهدنیایجادوگریرضااسکندری16:591402/01/0630دراینمقالهبهمعرفیوبررسیبهترینفیلمهاوسریالهایشبیه‌بههریپاترمی‌پردازیمکهطرفداراناینجهانبسیارمحبوببایدآن‌هاراتماشاکنند.بازومجیهمراهباشید.اخباربازیپلیاستیشنانتشاربازیFortSolisبرایپلیاستیشن5وکامپیوتردرتابستان۲۰۲۳علینوروزی15:431402/01/0623شرکتDearVillersباپخشیکتریلرگیم‌پلیتازهازانتشاربازیFortSolisبرایپلیاستیشن5وکامپیوتردرتابستان۲۰۲۳خبرداد.صفحه۱از۴۱۹۶۱۲۳۴۵...۴۱۹۶[{"@context":"schema.org","@type":"Organization","Name":"Zoomg","URL":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.zoomg.ir/assets/logos/zoomg_logo.png","caption":"Zoomg"},"sameAs":["/channel/UCc445FfWD4c6TkH1y-7KmAA","twitter.com/myzoomg","/myzoomg/","/myzoomg/","/company/zoomg","/myzoomg/","t.me/myzoomg"]},{"@type":"WebSite","name":"Zoomg","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{query}","query-input":"requiredname=query"},"@context":"httpschema.org"}]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::اماسآیmsi::جدید::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ang.ir/msi-homepe/"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-ang"src="cdn.zoomg.ir/2023/2/msi-com-2-banner.gif"alt="1570;1608;1606;1711;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":405},{"title":"بنر::درناپست::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="dornapost.com/"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Dornapost"src="cdn.zoomg.ir/2023/3/3-2.gif"alt="1576;1606;1585;1583;1585;1606;1575;1662;1587;1578;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":455},{"title":"بنر::رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="reg.rightel.ir/Simcard/SignUp?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=nowruz&amp;utm_campaign=nowruz+campaign&amp;utm_content=zoomg"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Rightel"src="cdn.zoomg.ir/2023/3/rightel.gif"alt="1585;1575;1740;1578;1604;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":430}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);ویدیوهایاختصاصی۹نکتهکهبایدقبلازتجربهریمیکResidentEvil4بدانیدنیمنگاهدوساعتهریمیکResidentEvil4|ترسناک‌ترینبازیسال۲۰۲۳بهترینبازیهایمهمانیاندروید|ازرقابتاوپراتاشبهایمافیابهترینبازیهایمناسبسفرموبایلبرایتعطیلات۱۴۰۲۱۳بازیجذاببرایتجربهدرتعطیلاتنوروز۱۴۰۲بازیهایموردانتظار۸اردیبهشت۱۴۰۲بازیStarWarsJedi:Survivorنامشخص-۲۰۲۳بازیStreetFighter6۲۰۲۳بازیStarfield۴فروردین۱۴۰۲بازیResidentEvil4Remake۲۲اردیبهشت۱۴۰۲بازیTheLegendofZelda:TearsoftheKingdomvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::گرین::HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div>13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="green.ir/products/power-supply"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL2-Green"src="cdn.zoomg.ir/2021/12/banner-powergreen-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1711;1585;1740;1606;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":365}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);بررسیبازی8بررسیبازیبررسیبازیCompanyofHeroes3CompanyofHeroes3قطعابهترینبازیمجموعهتابهامروزنیستولیهنوزهماثرارزشمندیدرسبکاستراتژیاست.بابررسیبازیهمراهزومجیباشید.8.5بررسیبازیOctopathTreler29.5بررسیبازیResidentEvil4Remake8.5بررسیبازیWoLong:FallenDynastyبررسیمحصولبررسیسختافزاربررسیدستهDualSenseEdge|کنترلرحرفه‌ایپلیاستیشن5سونیدستهدوالسنساجراباقیمت۲۰۰دلارروانهبازارکرد،اماآیاایندستهارزشخریدداردودرمقابلرقبادرپی‌سیوپلیاستیشن۵حرفیمی‌تواندبزند؟بررسیلپتاپلنووLegion5Pro-H|قدرتمندبرایگیمینگوکاربررسیاستیمدک-SteamDeckبررسیویدیوییاستیمدکبررسیفیلموسریالنقدفیلموسریالنقدفیلماستخوانهاوهمهچیز(BonesAndAll)|داستاندوآدمخوارBonesAndAll(استخوان‌هاوهمه‌چیز)،روایتیازرویاروییدوآدم‌خواراست.دیداریکهسراسرشعشقاستوبحران.بانقداینفیلمهمراهزومجیباشید.نقدفیلمOperationFortune:RusedeGuerre|اکشنیازجنسگایریچینقدفیلمآرامان(RMN)|جدالبامهاجراننقدسریالTheLastofUs(فصلاول)|قسمتنهماخبارسینماپیوستنکریسپاینبهانیمیشنموزیکالجدیددیزنیبانامWishمسیحکریمی20:041402/01/07فیلمJohnWick4بابازیکیانوریوزرکوردافتتاحیهمجموعهجانویکراشکستمسیحکریمی18:051402/01/07اشارهاوونویلسونبهزمانپخشفصلدومسریاللوکیعلینوروزی15:591402/01/07انتشارپوسترتازهفیلمپیش‌درآمدTheHungerGamesعلینوروزی14:271402/01/07تبدیلGuardiansoftheGalaxy3بهطولانی‌ترینفیلممجموعهنگهبانانکهکشانمسیحکریمی22:541402/01/06مقالاتسینماییفیلمهاوسریالهایشبیهبههریپاتر|سفریبهدنیایجادوگریبهترینفیلمهایامااستون|ازلالالندتابردمنمعرفیسریالدیزیجونزوششنفر(DaisyJones&TheSix)حقایقجالبسریالTheLastofUs|تقابلعشقوفقدانبهترینفیلمهایبرنده‌نخلطلایکن|ازرانندهتاکسیتاخوابزمستانیآخرهفتهچهفیلمیببینیم:ازنیککیجتانیککیجمعرفیشخصیتمیکاساآکرمنازانیمهحملهبهتایتانراهنمایخریدراهنمایخریدمانیتورگیمینگدرقیمتهایمختلف124ادامهمطلبچهمادربردیراباچهپردازنده‌ایبخریم؟89ادامهمطلبراهنمایخریدوآزمایشقطعاتدستدومکامپیوتر66ادامهمطلببررسیاختصاصیکارتگرافیکگیگابایتAORUSGeForceRTX2080TiXTREME36ادامهمطلبموبایلبهترینبازیهایدخترانهاندرویدبهترینبازیهایدیتاداراندروید۴۵بازیرایگاناندرویدکهحتمابایدنصبکنیدسیدرضانصری21:001400/01/03بهترینبازیهایترسناکاندرویدعرفانسعیدیان17:591399/09/24بهترینبازیهایآفلایناندروید|۵۵بازیکهنبایدازدستبدیدمحمدصادقتواضعی21:011401/09/20بهترینبازیهایآنلایناندروید-38بازیچندنفرهکهبایدتجربهکنیدمحمدصادقتواضعی19:041400/06/030اندرویدگیمبهترینبازیهایاندروید|۱۰۸بازیبرتراندرویدیکهبایدنصبکنیددراینمقالهازبهترینبازیهایاندرویددرتمامدورانگفته‌ایم،بازیهاییکهحتمابایدتجربهکنیدوحداقلبایدچندموردآنرارویگوشیخودنصبداشتهباشید.داغ‌ترینمطالبهفتهبهترینسریالهاینمایشخانگی|ازشهرزادتاپوستشیرنیمنگاهدوساعتهریمیکResidentEvil4|ترسناک‌ترینبازیسال۲۰۲۳۹نکتهکهبایدقبلازتجربهریمیکResidentEvil4بدانیدحتمابخوانیدنقدفیلماستخوانهاوهمهچیز(BonesAndAll)|داستاندوآدمخوارپیوستنکریسپاینبهانیمیشنموزیکالجدیددیزنیبانامWishشایعه:سرویسیوبیسافتپلاسدرماهآوریلبرایایکسباکسعرضهخواهدشدشاخه‌هایبرترتبلیغاتبررسیبازیزوم‌کستنیم‌نگاهمعرفیبازیموبایلاخزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنمابارسینماوتلویزیوناخباربازینقدفیلموسریالخانوادهزومجیزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتایید©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومجیتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::گرین::HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div>13;10;<pstyle="clear:both;"><ahref="green.ir/products/power-supply"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL2-Green"src="cdn.zoomg.ir/2021/12/banner-powergreen-300x250.gif"alt="1576;1606;1585;1711;1585;1740;1606;"style="float:right;"/></a></p>13;10;</div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":365},{"title":"بنر::اماسآیmsi::جدید::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ang.ir/msi-homepe/"target="_blank"rel="nofollownoopener"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-ang"src="cdn.zoomg.ir/2023/2/msi-com-2-banner.gif"alt="1570;1608;1606;1711;1576;1606;1585;"style="float:right;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":405},{"title":"بنر::درناپست::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="dornapost.com/"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Dornapost"src="cdn.zoomg.ir/2023/3/3-2.gif"alt="1576;1606;1585;1583;1585;1606;1575;1662;1587;1578;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":455},{"title":"بنر::زومجی::آی‌گیم::‌S1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="igame.ir/nowrooz1402/?utm_medium=zoomg&amp;utm_source=site&amp;utm_campaign=esfand1401&amp;utm_term=banner"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/3/300-x-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/3/1300-x-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="S1-iGame"id="S1-iGame"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/3/1300-x-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":3,"id":453},{"title":"بنر::رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="reg.rightel.ir/Simcard/SignUp?utm_source=bannerweb&amp;utm_medium=nowruz&amp;utm_campaign=nowruz+campaign&amp;utm_content=zoomg"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Rightel"src="cdn.zoomg.ir/2023/3/rightel.gif"alt="1585;1575;1740;1578;1604;"/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":430}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

Địa điểm:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất