Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

روزنامه اطلاعات روز

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
روزنامه اطلاعات روز
  • Địa chỉ trang web:www.etilaatroz.com
  • IP máy chủ:62.102.151.244
  • Mô tả trang web:روزنامه اطلاعات روز در سال 1390 خورشیدی در کابل بنیان گذاری شد. و بیشتر در حوزه‌های سیاست،اجتماع،جوانان،گزارش و اخبار مطلب منتشر مینماید.

tên miền:www.etilaatroz.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.etilaatroz.comlưu lượng

179

tên miền:www.etilaatroz.comTốt hay xấu

Ji Zhong mang đến cái ác. Tốt hơn là bạn nên tiếp tục đi trước Cái may mắn dẫn đến cái ác

trang mạng:روزنامه اطلاعات روزTrọng lượng

2

trang mạng:روزنامه اطلاعات روزIP

62.102.151.244

trang mạng:روزنامه اطلاعات روزNội dung

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-3HWEHQRXMP');اطلاعاتروز خبرخبر وزیرداخله‌یموقتپاکستان:۱۴حمله‌یانتحاریدرپاکستانتوسطشهروندانافغانستانانجامشدهاست«شبکهمشارکتسیاسیزنانافغانستان»خواستارآزادیزنانمعترضوسایرفعالاناززندانطالبانشدسفارتطالباندراسلام‌آبادازبازداشتهزارشهروندافغانستانوقتلمرموزچهارنفرخبردادبرندگانجایزهنوبلفیزیکاعلامشدافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش هیچمادریبعدازمرگفرزندشدوبارهزندگینمی‌کندخوداشتغالیزنان،واقعیتیاسراب؟برگزارینمایشگاهسهروزه«صنایعدستیدارالفنون»درهراتوقتیزندگیکُشنده‌ترازمرگمی‌شودگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوگفت‌وگو برحافظه‌یفرهنگیکشورچهمی‌رود؟ امکانیاامتناعمقاومتدرگفت‌وگوبامحمدجوادسلطانیفورماسلوومسألهافغانستان؛«تمرکزجامعهجهانیرویآغازروندسیاسیباشد»هوشمصنوعی،رقیبیارفیقآدمیتحلیلتحلیل کاربردرادیکالهنردرزمانه‌یستمکشورهایآسیای‌میانه؛عشقبهتجارتونادیده‌گرفتنتهدیدتروریسمازافغانستانمدنیت‌آوریومدنیت‌زدایی(۵)بلاهتجامعه‌یافغانیوجهانمدرنترجمهچندرسانه‌ییگزارشبهخاکافغانستانگزارشبهخاکافغانستان پنجسالبعددرکجاخواهیمبود؟آیاپاکستانوطالبانواقعاباهممشکلدارند؟بازیگرانجهانیدرکجاایستاده‌اند؟بیشترچرخویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیستزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپرخواننده‌ترین‌هااکنونهفتهماهاولینمصاحبه‌یزاکربرگدرمتاورسجهانتکنولوژیراشگفت‌زدهکردقتلیکداکترجواندرفاریاب؛فردمتهمبهقتلخودرانیززخمیکردحذفدانشوهنر،پرورشِذهنِخشونت‌باورفمینیسمچیستوفمینیستکیست؟کوچی‌هایمسلحبا«حمایتطالبان»درختانساحه‌یسبزیکمکتبرادربامیانقطعکرده‌اند هیچمادریبعدازمرگفرزندشدوبارهزندگینمی‌کندوقتیدرپانزدهمآگستدولتسابقناگهانیفروپاشیدوطالبانازراهرسیدند،هدیهبختیاریازشدتغصهونگرانیبیمارشد.شیراحمدوهدیهنگرانسلامتیوآینده‌یفرزندان‌شانبودندکهدرمیانجنگوفقرباهزارخوندلودشواریبهمکتبودانشگاهفرستادهبودندوباسوادشانبزرگکردهبودند.برجخاکستریمتوسطانیابرجمتوسطخاکستری‌هاکاربردرادیکالهنردرزمانه‌یستمکشورهایآسیای‌میانه؛عشقبهتجارتونادیده‌گرفتنتهدیدتروریسمازافغانستانخوداشتغالیزنان،واقعیتیاسراب؟حذفدانشوهنر،پرورشِذهنِخشونت‌باوربرگزارینمایشگاهسهروزه«صنایعدستیدارالفنون»درهراتخـــــبر2ساعتقبلوزیرداخله‌یموقتپاکستان:۱۴حمله‌یانتحاریدرپاکستانتوسطشهروندانافغانستانانجامشدهاست3ساعتقبل«شبکهمشارکتسیاسیزنانافغانستان»خواستارآزادیزنانمعترضوسایرفعالاناززندانطالبانشد4ساعتقبلسفارتطالباندراسلام‌آبادازبازداشتهزارشهروندافغانستانوقتلمرموزچهارنفرخبرداد6ساعتقبلبرندگانجایزهنوبلفیزیکاعلامشد7ساعتقبلوزارتصنعتوتجارتطالبانازتعلیقبرگزارینمایشگاه‌هاخبرداد8ساعتقبلطالباندرتخاریکنظامیپیشینرابازداشتکرده‌اند10ساعتقبلیکیازشهروندانافغانستانمقیمامریکاباهزینه‌یشخصیخوددرتخارمکتبساخت10ساعتقبلاتحادیهاروپاخواستارآزادیفوریفعالانحقوقزنازسویطالبانشدنسخهپشتومطالبمارابهزبانپشتوبخوانیدکابل‌ناواطلاعاتروزرابهانگلیسیبخوانیدصفحهزنانصفحهویژهواختصاصیزناناخبارولایتیاخباراختصاصی۳۴ولایتچندرسانه‌ایویدیووپادکستصوتیاطلاعاتروزلیکس|Leaksافشاگریناشناسومحرمگزارشوتحلیل9ساعتقبلهیچمادریبعدازمرگفرزندشدوبارهزندگینمی‌کندوقتیدرپانزدهمآگستدولتسابقناگهانیفروپاشیدوطالبانازراهرسیدند،هدیهبختیاریازشدتغصهونگرانیبیمارشد.شیراحمدوهدیهنگرانسلامتیوآینده‌یفرزندان‌شانبودندکهدرمیانجنگوفقرباهزارخوندلودشواریبهمکتبودانشگاهفرستادهبودندوباسوادشانبزرگکردهبودند.۸میزان۱۴۰۲کاربردرادیکالهنردرزمانه‌یستمهنرپیشرومنتظرنمی‌ماندتاجامعهحرکتکندوعلیهستمبشوردتااوبهمدحدلاوریجامعهوحمایتآنبپردازد؛بلکهخودپیشاپیشجامعهحرکتمی‌کندوجامعهبه‌دنبالاوبرمی‌خیزد.چراکههنرپیشرویکهنرآگاهی‌بخشاست؛چیزیرابهجامعهنشانمی‌دهدکهجامعهنسبتبهآنجاهلودچارکوریاست.۸میزان۱۴۰۲کشورهایآسیای‌میانه؛عشقبهتجارتونادیده‌گرفتنتهدیدتروریسمازافغانستانهم‌نشینیومراوده‌یرسمیکشورهایآسیای‌مرکزیباطالبانوسهولتدرسفرشهرونداناینکشورهادرافغانستانشدیدازمینه‌یسربازگیریگروه‌هایتروریستیرافراهمساختهودرآینده‌ینهچنداندورشاهدفعالیت‌هایتروریستیاینگروه‌هادردرونخاکاینکشورهاخواهیمبود.۷میزان۱۴۰۲خوداشتغالیزنان،واقعیتیاسراب؟دختربزرگمدربخشروان‌شناسیتحصیلکردهودروزارتزنانکارمی‌‌کرد.دخترکوچک‌ترمدانش‌آموزصنفدوازدهمبودوشوهرمهمکارمنددولتبود.هرسهراطالبانخانه‌نشینکردند.اکنونهرسهشانازاختلالاتروانیرنجمی‌برند.تنهروزنامه اطلاعات روزاامیدآنانمنبودمکهمنرانیزمنفککردهاست.۵میزان۱۴۰۲برگزارینمایشگاهسهروزه«صنایعدستیدارالفنون»درهراتایننمایشگاهدرحالیدرهراتبرگزارشدهاستکهحکومتسرپرستطالبانزنانراازکارودخترانراازرفتنبهمکتبودانشگاهمنعکرده‌اند.محدودیتکاربرایزنانبسیاریازخانواده‌هارادروضعیتبداقتصادیقراردادهاست.اینمحدودیت‌هاوازطرفینبودفرصت‌هایشغلیدرافغانستان،قدرتخریدمردمومیزانفقررادرجامعهافزایشدادهاست.۵میزان۱۴۰۲وقتیزندگیکُشنده‌ترازمرگمی‌شودزهرهشانزده‌سالهکهدانش‌آموزصنفدهمبود،نیزبامرگخودخواستهبهزندگی‌اشپایاندادهبود.زهرهدوسالبرایدورزدنمحدودیتروزنامه اطلاعات روز‌هایطالباندرتلاشبود،امازمانیکهطالبانمراکزآموزشزبان‌هایخارجیدرغربکابلرابه‌رویدخترانوزنانبستند،اوروز‌نه‌ایبرایزیستنندید.۵میزان۱۴۰۲درپایانروز؛درآیینه‌یشکسته‌یآینده‌اشاوبه‌مرحله‌یاستادیوکاملاحرفه‌ای‌شدننرسیدهبودکهفرمانملاهبت‌الله،تمامی‌ایسالن‌هارابسته‌کردولگدبهروزی‌ایهزارانخانواده‌یبی‌سرپرستبه‌صورتبی‌رحمانهزد.دخترممی‌توانستباشغلنیم‌بندآرایشگری‌اشیک‌ماهسرپناهماراتأمینکند.۵میزان۱۴۰۲هفتاد‌وهشتمیننشستمجمععمومیسازمانملل؛جهانیکهنمی‌داندباطالبانچهکارکندآنتونیوگوترش،دبیرکلسازمانکهنخستینسخنراننشستایندورمجمععمومیسازمانبود،اشارهکوتاهیبهوضعیتافغانستانداشت.باآنکهانتظارمی‌رفتآقایگوترشبیشتربهموضوعافغانستانبپردازد،امااوتنهابهنیازافغانستانبهکمک‌هایبشردوستانهومحدودیت‌هایاعمالشدهعلیهزنانازسویطالبانپرداخت.یادداشتروز۲میزان۱۴۰۲سیاستکوچاندنباهزارزخمتأکیدبر«حجاب»ازسویطالبانبرایطالبانکارکردمهمدیگریهمداشتهاست:مسأله‌یحجاب،به‌عنواننمادعقب‌گراییایدئولوژیکطالبان،پرده‌ییبرکارهایدیگرطالباندرعرصه‌یسیاست‌هایقومی(مخصوصادرزمینه‌یغصبسرزمیندیگران)نیزانداختهاست.۲میزان۱۴۰۲سیاستکوچاندنباهزارزخمترجمهپسازدوسال،معضلبهرسمیت‌شناختنطالبانبهقوتخودباقیاستجامعه‌یجهانیهنوزبهوعده‌هایخودبهپناه‌جویانافغانستانیعملنکردهاستسهنگرشبهعلمدرجهاناسلام(پایانی)سهنگرشبهعلمدرجهاناسلام(۱)نقشلشکرجهنگویدرزیرساخت‌هاینظامیافغانستانوپاکستانچگونهمی‌توانبدونبرداشتنفشارازرویطالبانبهمردمافغانستانکمککرد؟ درحالپخشنقاشیبرایتداویحیوانات درحالپخشنقاشیبرایتداویحیوانات درحالپخشروایترنجوناچاری درحالپخشخودمانتلاشکنیم؛کسیبرایمادختراناشکاضافیندارد درحالپخش«شورویکهشکستخورد،جهادگرایانفراموششدند» درحالپخشباآمدنطالبانآرزوهاورویاهایمبیشترشدهاست درحالپخش«فصلآخر»؛پایانسفرهنریگوگوش درحالپخشمحرومیتازبرق؛سال‌هاستبهفراموشیسپردهشروزنامه اطلاعات روزده‌ایم درحالپخشمااگردرسنخوانیمجامعهنابودمی‌شود درحالپخش«طالبانسهآرزویبزرگدورانکودکی‌امرانابودکردند» درحالپخشچالش‌هایدانش‌آموزاندرقندوز؛مکتبیکه۱۷سالمی‌شودتعمیرنداردپرخواننده‌ترین‌هااولینمصاحبه‌یزاکربرگدرمتاورسجهانتکنولوژیراشگفت‌زدهکردقتلیکداکترجواندرفاریاب؛فردمتهمبهقتلخودرانیززخمیکردحذفدانشوهنر،پرورشِذهنِخشونت‌باورفمینیسمچیستوفمینیستکیست؟کوچی‌هایمسلحبا«حمایتطالبان»درختانساحه‌یسبزیکمکتبرادربامیانقطعکرده‌اندانتخابسردبیرحذفدانشوهنر،پرورشِذهنِخشونت‌باوروقتیزندگیکُشنده‌ترازمرگمی‌شودهفتاد‌وهشتمیننشستمجمععمومیسازمانملل؛جهانیکهنمی‌داندباطالبانچهکارکندخشت‌هایپختهوآرزوهایسوختهطالبانتوییتریویوتیوبرانِطالبخبرنامهاطلاعاتروزبااشتراکدرخبرنامهاطلاعاتروزخلاصهاخبار،گزارشومطالبرادرایمیلتاندریافتکنید.2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهروزنامهاطلاعاتروزمیباشد.دربارهتماستبلیغاتفرصت‌هایشغلیحفظحریمواطلاعاتشخصی خبرافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوتحلیلترجمهچندرسانه‌ییگزارشبهخاکافغانستانبیشترچرخویژه‌نامه‌‌هامنابعزنانصلحجوانانمحیطزیستزندگیدردوره‌ایکرونابایگانیروزنامهگوناگونپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسینسخه‌هاپاطلاعاتروزپشتوEnاطلاعاتروزانگلیسیدسترسیسریعدربارهتماستبلیغاتفرصت‌هایشغلیحفظحریمواطلاعاتشخصیبرایبرگشتکلیدESCرافشاردهید خبرنامهاطلاعاتروزبااشتراکدرخبرنامهاطلاعاتروزخلاصهاخبار،گزارشومطالبرادرایمیلتاندریافتکنیداگرانسانهستیداینقسمتراخالیبگذارید.(function(){functionmaybePrefixUrlField(){constvalue=this.value.trim()if(value!==''&&value.indexOf('http')!==0){this.value='http'+value}}consturlFields=document.querySelectorAll('.mc4wp-forminput[type="url"]')for(letj=0;j

Địa điểm:روزنامه اطلاعات روزBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất