Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Computadora Impresora Tinta Toner | Quick Service Supplies

  • 2022-01-07Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Computadora Impresora Tinta Toner | Quick Service Supplies
  • Địa chỉ trang web:www.quickservicepanama.com
  • IP máy chủ:23.227.38.74
  • Mô tả trang web:Computadoras, Impresoras, UPS, Tintas y Toners. Prestigiosas marcas como HP, Dell, Brother, Canon, Lexmark, Logitech, Epson

tên miền:www.quickservicepanama.comĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.quickservicepanama.comlưu lượng

275

tên miền:www.quickservicepanama.comTốt hay xấu

Sự thịnh vượng và suy tàn. Thăng trầm không thường xuyên may mắn mang đến xui xẻo

trang mạng:Computadora Impresora Tinta Toner | Quick Service SuppliesTrọng lượng

2

trang mạng:Computadora Impresora Tinta Toner | Quick Service SuppliesIP

23.227.38.74

trang mạng:Computadora Impresora Tinta Toner | Quick Service SuppliesNội dung

:root{--bg-color:255255255/1.0;--bg-color-og:255255255/1.0;--heading-color:424342;--text-color:424342;--text-color-og:424342;--scrollbar-color:424342;--link-color:424342;--link-color-og:424342;--star-color:25515928;--swatch-border-color-default:212213212;--swatch-border-color-active:149149149;--swatch-card-size:24px;--swatch-variant-picker-size:64px;--color-scheme-1-bg:227237248/1.0;--color-scheme-1-grad:linear-gradient(0deg,rgba(223,238,255,1),rgba(255,255,255,1)53%);--color-scheme-1-heading:424342;--color-scheme-1-text:424342;--color-scheme-1-btn-bg:2116654;--color-scheme-1-btn-text:255255255;--color-scheme-1-btn-bg-hover:6019189;--color-scheme-2-bg:424342/1.0;--color-scheme-2-grad:linear-gradient(180deg,rgba(183,184,185,1),rgba(220,218,216,1)53%,rgba(255,255,255,1)98%);--color-scheme-2-heading:2558813;--color-scheme-2-text:932;--color-scheme-2-btn-bg:2558813;--color-scheme-2-btn-text:932;--color-scheme-2-btn-bg-hover:2338012;--color-scheme-3-bg:125297/1.0;--color-scheme-3-grad:linear-gradient(46deg,rgba(230,241,255,1)8%,rgba(227,237,248,1)32%,rgba(227,237,248,1)92%);--color-scheme-3-heading:932;--color-scheme-3-text:125297;--color-scheme-3-btn-bg:424342;--color-scheme-3-btn-text:2072424;--color-scheme-3-btn-bg-hover:774645;--drawer-bg-color:255255255/1.0;--drawer-text-color:424342;--panel-bg-color:244244244/1.0;--panel-heading-color:424342;--panel-text-color:424342;--in-stock-text-color:4412663;--low-stock-text-color:21013426;--very-low-stock-text-color:1801228;--no-stock-text-color:119119119;--no-stock-backordered-text-color:119119119;--error-bg-color:252237238;--error-text-color:1801228;--success-bg-color:232246234;--success-text-color:4412663;--info-bg-color:255255255;--info-text-color:26102210;--heading-font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,SegoeUI,Roboto,Ubuntu,HelveticaNeue,sans-serif,AppleColorEmoji,SegoeUIEmoji,SegoeUISymbol;--heading-font-style:normal;--heading-font-weight:400;--heading-scale-start:4;--nigation-font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,SegoeUI,Roboto,Ubuntu,HelveticaNeue,sans-serif,AppleColorEmoji,SegoeUIEmoji,SegoeUISymbol;--nigation-font-style:normal;--nigation-font-weight:400;--heading-text-transform:none;--subheading-text-transform:none;--body-font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,SegoeUI,Roboto,Ubuntu,HelveticaNeue,sans-serif,AppleColorEmoji,SegoeUIEmoji,SegoeUISymbol;--body-font-style:normal;--body-font-weight:400;--body-font-size:17;--section-gap:32;--heading-gap:calc(8*var(--space-unit));--heading-gap:calc(6*var(--space-unit));--grid-column-gap:20px;--btn-bg-color:57141235;--btn-bg-hover-color:101166239;--btn-text-color:255255255;--btn-bg-color-og:57141235;--btn-text-color-og:255255255;--btn-alt-bg-color:255255255;--btn-alt-bg-alpha:1.0;--btn-alt-text-color:424342;--btn-border-width:1px;--btn-padding-y:12px;--btn-border-radius:27px;--btn-lg-border-radius:50%;--btn-icon-border-radius:50%;--input-with-btn-inner-radius:var(--btn-border-radius);--input-bg-color:255255255/1.0;--input-text-color:424342;--input-border-width:1px;--input-border-radius:26px;--textarea-border-radius:12px;--input-border-radius:27px;--input-lg-border-radius:33px;--input-bg-color-diff-3:#f7f7f7;--input-bg-color-diff-6:#f0f0f0;--modal-border-radius:16px;--modal-overlay-color:000;--modal-overlay-opacity:0.4;--drawer-border-radius:16px;--overlay-border-radius:0px;--sale-label-bg-color:2116654;--sale-label-text-color:255255255;--sold-out-label-bg-color:424342;--sold-out-label-text-color:255255255;--new-label-bg-color:2452424;--new-label-text-color:932;--preorder-label-bg-color:0166237;--preorder-label-text-color:255255255;--pe-width:1350px;--gutter-sm:20px;--gutter-md:32px;--gutter-lg:64px;--payment-terms-bg-color:#ffffff;--coll-card-bg-color:#f7f7f7;--coll-card-border-color:#f2f2f2;--card-bg-color:#ffffff;--card-text-color:383843;--card-border-color:#f2f2f2;--aos-animate-duration:1s;--aos-min-width:0;--reading-width:48em;}@media(max-width:769px){:root{--reading-width:36em;}}varShopify=Shopify||{};Shopify.shop="quick-service-supplies.myshopify.com";Shopify.locale="es";Shopify.currency={"active":"USD","rate":"1.0"};Shopify.country="PA";Shopify.theme={"name":"SWIFT-OPTIMIZEDEnterprise","id":1350,"theme_store_id":null,"role":"main"};Shopify.theme.handle="null";Shopify.theme.style={"id":null,"handle":null};Shopify.cdnHost="/cdn";Shopify.routes=Shopify.routes||{};Shopify.routes.root="/";(function(){functionasyncLoad(){varurls=[":\/\/loox.io\/widget\/MoUpUHJ9hC\/loox.84.js?shop=quick-service-supplies.myshopify.com",":\/\/static.kliyo.com\/onsite\/js\/kliyo.js?company_id=YjtGBe\u0026shop=quick-service-supplies.myshopify.com",":\/\/live-server-764.wati.io\/api\/v1\/shopify\/whatsappChatScript?shopifyDomain=quick-service-supplies.myshopify.com\u0026shop=quick-service-supplies.myshopify.com"];for(vari=0;iif(typeofwindow.formbuilder_customer!="object"){window.formbuilder_customer={}}window.FbThemeAppExtSettingsHash={}varvt=;functionwfete(selector){returnnewPromise(resolve=>{if(document.querySelector(selector)){returnresolve(document.querySelector(selector))}constobserver=newMutationObserver(()=>{if(document.querySelector(selector)){resolve(document.querySelector(selector));observer.disconnect()}});observer.observe(document.body,{subtree:true,childList:true,})})}asyncfunctionoxi_init(){constdata=awaitgetOConfig()}functiongetOConfig(){varscript=document.createElement('script');script.src='//social-login.oxiapps.com/init.json?shop=quick-service-supplies.myshopify.com&vt='+vt+'&callback=jQuery_99';script.setAttribute('rel','nofollow');document.head.appendChild(script)}functionjQuery_99(p){if(p.m=="1"){if(typeofoxi_initialized==='undefined'){varoxi_initialized=true;vt=parseInt(vt);varnewScript=document.createElement('script');newScript.type='text/jascript';newScript.src='cdn.shopify.com/extensions/1fadb290-99b7-4d87-99dd-ca0fb5f400cb/oxi-social-login-9/assets/osl.min.js';document.getElementsByTName('head')[0].appendChild(newScript)}}else{constintervalID=setInterval(()=>{if(document.querySelector('body')){clearInterval(intervalID);opa=['form[action*="account/login"]','form[action$="account"]'];opa.forEach(e=>{wfete(e).then(element=>{if(typeofoxi_initialized==='undefined'){varoxi_initialized=true;console.log("OxiSocialLoginInitialized");if(p.i=='y'){varlist=document.querySelectorAll(e);varoxi_list_length=0;if(list.length>0){oxi_list_length=list.length}for(varosli1=0;osli1{document.getElementById('oxi-social-login').innerHTML=""});wfete('.oxi-social-login').then(element=>{varoxi_elms=document.querySelectorAll(".oxi-social-login");oxi_elms.forEach((oxi_elm)=>{oxi_elm.innerHTML=""})})}},100)}varo_resized=false;varoxi_response=function(event){if(event.origin+'/'=="social-login.oxiapps.com/"){varmesse=event.data+'';varkey=messe.split(':')[0];varvalue=messe.split(':')[1];if(key=="height"){varoxi_iframe=document.getElementById('social_login_frame');if(oxi_iframe&&!o_resized){o_resized=true;oxi_iframe.style.height=value+"px"}}}};if(window.addEventListener){window.addEventListener('messe',oxi_response,false)}else{window.attachEvent("onmesse",oxi_response)}}oxi_init();window.ShopifyAnalytics=window.ShopifyAnalytics||{};window.ShopifyAnalytics.meta=window.ShopifyAnalytics.meta||{};window.ShopifyAnalytics.meta.currency='USD';varmeta={"pe":{"peType":"home"}};for(varattrinmeta){window.ShopifyAnalytics.meta[attr]=meta[attr];}window.ShopifyAnalytics.merchantGoogleAnalytics=function(){};(function(){varcustomDocumentWrite=function(content){varjquery=null;if(window.jQuery){jquery=window.jQuery;}elseif(window.Checkout&&window.Checkout.$){jquery=window.Checkout.$;}if(jquery){jquery('body').append(content);}};varhasLoggedConversion=function(token){if(token){returndocument.cookie.indexOf('loggedConversion='+token)!==-1;}returnfalse;}varsetCookieIfConversion=function(token){if(token){vartwoMonthsFromNow=newDate(Date.now());twoMonthsFromNow.setMonth(twoMonthsFromNow.getMonth()+2);document.cookie='loggedConversion='+token+';expires='+twoMonthsFromNow;}}vartrekkie=window.ShopifyAnalytics.lib=window.trekkie=window.trekkie||[];if(trekkie.integrations){return;}trekkie.methods=['identify','pe','ready','track','trackForm','trackLink'];trekkie.factory=function(method){returnfunction(){varargs=Array.prototype.slice.call(arguments);args.unshift(method);trekkie.push(args);returntrekkie;};};for(vari=0;i#section-template--566__logo_list_pWiU66.logo-list{column-gap:80px;}@media(max-width:769px){#section-template--566__logo_list_pWiU66.logo-list{column-gap:52.8px;}}@media(max-width:600px){#section-template--566__logo_list_pWiU66.logo-list{column-gap:26.4px;}}#block-logo_EJJxwY{width:120px;}#block-logo_4Nttpt{width:120px;}#block-logo_4i6XVr{width:120px;}#block-logo_NBUcdY{width:120px;}#block-logo_dRFbHG{width:120px;}#block-logo_6YcPRr{width:120px;}#block-logo_inEeYz{width:120px;}#section-template--566__logo_list_pWiU66.logo-list{grid-template-columns:120px120px120px120px120px120px120px;}EncuentratodoloquebuscasenunsololugarImpresorasTintasRepuestosTonersPapeleriaAccesoriosComputacionSiguienteAnterior#section-template--566__logo_list_aRNCyk.logo-list{column-gap:56px;}@media(max-width:769px){#section-template--566__logo_list_aRNCyk.logo-list{column-gap:36.96px;}}@media(max-width:600px){#section-template--566__logo_list_aRNCyk.logo-list{column-gap:18.48px;}}#block-logo_eH9Vfy{width:50px;}#block-logo_cNwdHJ{width:105px;}#block-logo_xDHMJW{width:95px;}#block-logo_f89ntk{width:105px;}#block-logo_BPLL6Q{width:100px;}#block-logo_GCARGw{width:100px;}#block-logo_eyVFGg{width:95px;}#block-logo_n4UNgr{width:120px;}if(!window.__neno_PCS){window.__neno_PCS={data:{},readyIds:[],clientUids:{}};}if(!__neno_PCS.clientUids['c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb']){__neno_PCS.clientUids['c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb']=newSet();}if(!__neno_PCS.data['c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb']){__neno_PCS.data['c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb']={};}if(!__neno_PCS.data['c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb'].clientData){__neno_PCS.data['c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb'].clientData={};}__neno_PCS.data["c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb"].clientData["neno_slider_collection_product_card_slider_block_hzcM6M"]={products:[{title:"AudifonoInalambricoJBLTune510BT|AZUL",description:"Disfrutadetodoslosgres,alolargodetodoeldía.Los audifonosinalambricosJBLTune510BTtepermitendisfrutardelpotentesonidoJBLPureBasssinnadaqueteate.Fácilesdeusar,estosauricularesteofrecenhasta40horasdepuroplacery2horasmásdemúsicacontansolo5minutosdecargaconelcableUSB-C.Simientrasvesunvídeoenotrodispositivoentraunallamada,losauricularesJBLTune510BTcambianatumóvilsinningúnproblema.ConBluetooth5.0habilitadoydiseñadosparasercómodos,losauricularesJBLTune510BTtambiéntepermitenconectarteaSirioGooglesinusartudispositivomóvil.Disponiblesendistintoscoloresyplegablesparauntransportesencillo,losauricularesJBL510BTsonunasoluciónfácilparallevarlamúsicaatodoslosaspectosdetuvidadiaria.SonidoJBLPureBassLosauricularescuentanconelreconocidosonidoJBLPureBass,presenteenlassalasdeconciertosmásfamosasdetodoelmundo.TransmisióninalámbricaporBluetooth5.0Transmitesonidodegrancalidaddesdetumóvildeformainalámbrica,sinatadurasdecables.Hasta40horasdeautonomíaycargarápida(5min=2horas)Paraunadiversiónmásduradera,disfrutade40horasdeaudioinalámbricoyrecargaentansolo2horasconelcableUSB-C.Conunacargarápidade5minutospodrásvolveradisfrutarde2horasmásdemúsica. ContenidodelacajaTune510BT1cabledecargaUSB-C1garantía\/advertencia1guíadeiniciorápido",descriptionHtml:"\u003ch4data-mce-frment=\"1\"\u003eDisfrutadetodoslosgres,alolargodetodoeldía.\u003c\/h4\u003e\u003cdivdata-mce-frment=\"1\"class=\"spec-row\"\u003e\u003cspandata-mce-frment=\"1\"class=\"spec-key-full\"\u003eLos \u003cahref=\":\/\/\/collections\/audifonos-inalambricos\"title=\"audifonosinalambricos\"\u003eaudifonosinalambricos\u003c\/a\u003eJBLTune510BTtepermitendisfrutardelpotentesonidoJBLPureBasssinnadaqueteate.Fácilesdeusar,estosauricularesteofrecenhasta40horasdepuroplacery2horasmásdemúsicacontansolo5minutosdecargaconelcableUSB-C.Simientrasvesunvídeoenotrodispositivoentraunallamada,losauricularesJBLTune510BTcambianatumóvilsinningúnproblema.ConBluetooth5.0habilitadoydiseñadosparasercómodos,losauricularesJBLTune510BTtambiéntepermitenconectarteaSirioGooglesinusartudispositivomóvil.Disponiblesendistintoscoloresyplegablesparauntransportesencillo,losauricularesJBL510BTsonunasoluciónfácilparallevarlamúsicaatodoslosaspectosdetuvidadiaria.\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivdata-mce-frment=\"1\"class=\"spec-row\"\u003e\u003cspandata-mce-frment=\"1\"class=\"spec-key-full\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivdata-mce-frment=\"1\"class=\"spec-row\"\u003e\u003ch3\u003eSonidoJBLPureBass\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eLosauricularescuentanconelreconocidosonidoJBLPureBass,presenteenlassalasdeconciertosmásfamosasdetodoelmundo.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eTransmisióninalámbricaporBluetooth5.0\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eTransmitesonidodegrancalidaddesdetumóvildeformainalámbrica,sinatadurasdecables.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eHasta40horasdeautonomíaycargarápida(5min=2horas)\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003eParaunadiversiónmásduradera,disfrutade40horasdeaudioinalámbricoyrecargaentansolo2horasconelcableUSB-C.Conunacargarápidade5minutospodrásvolveradisfrutarde2horasmásdemúsica.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003catitle=\"JBL510TAzul\"href=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/JBL_Tune_510BT_SpecSheet_Spanish_1.pdf?v=81\"\u003e\u003cimgdata-mce-frment=\"1\"alt=\"FolletoJBLTune510BTAZUL\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Sin_titulo_120_x_120_px_480x480.png?v=46\"data-mce-src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Sin_titulo_120_x_120_px_480x480.png?v=46\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eContenidodelacaja\u003c\/h3\u003e\u003cdivclass=\"accordion-content\"\u003e\u003cdivclass=\"box-contents\"\u003e\u003culclass=\"bulleted\"\u003e\u003cli\u003eTune510BT\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e1cabledecargaUSB-C\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e1garantía\/advertencia\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e1guíadeiniciorápido\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e",price:"$42.00",comparePrice:"$50.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/JBL_TUNE_510BT_ProductIme_Front_Blue_1200x1200.webp?v=73",imeAltTitle:"AudifonoInalambricoJBLTune510BT|AZUL",detailPeLink:"",url:"/products/audifono-jbl-tune-510bt-azul",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"MochilaDellEssential15|es-bp-15-20|Diseñadaconimpresionesreflectantes",description:"MochilaDellEssential15-es-bp-15-20AptaparalamayoríadeportátilesDelldehasta15 pulgadas.LamochilaDellEssential15(ES1520P)permitellevarlamayoríadeportátilesDelldehasta15 pulgadasenlosdesplazamientos.Diseñadaconimpresionesreflectantesenelpanelfrontal,lamochilaDellEssential15(ES1520P)destacacuandoledalaluzdirectaencondicionesdepocailuminación,loquecontribuiráaquelosdemáspuedanverlemejor.Tipodeproducto:MochilaUso:TransportedeportátilCompatibilidadconportátil:Seadaptaalamayoríadelosportátilescontamañosdepantalladehasta39,6cm(15,6pulgadas)(dimensiónmáximadelportátil:380mmx260mmx25mm,14,96\"x10,24\"x0,98\")Dimensiones:Anchura:31cmProfundidad:14cmAltura:43cmPeso:0.45kgCapacidad:20litrosCompartimentos:CompartimentoprincipalforradodeespumaparaportátilBolsillodelanteroconcremalleraBolsilloexternolateralparabotellaParasolesCaracterísticas:ImpresiónreflectivanegracontexturaElementosreflectantesparamayorvisibilidadSoporteparabotelladeuaResistentealuaCorreadelestuche:AsasuperiorCorreaparatransportarenelhombroTipodecierre:Cremallera ",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eMochilaDellEssential15-es-bp-15-20\u003c\/h2\u003e\u003ch2class=\"pd-bottom-title\"\u003eAptaparalamayoríadeportátilesDelldehasta15 pulgadas.\u003c\/h2\u003e\u003cdivclass=\"pd-item-desc\"\u003eLamochilaDellEssential15(ES1520P)permitellevarlamayoríadeportátilesDelldehasta15 pulgadasenlosdesplazamientos.\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eDiseñadaconimpresionesreflectantesenelpanelfrontal,lamochilaDellEssential15(ES1520P)destacacuandoledalaluzdirectaencondicionesdepocailuminación,loquecontribuiráaquelosdemáspuedanverlemejor.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eTipodeproducto:Mochila\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUso:Transportedeportátil\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCompatibilidadconportátil:Seadaptaalamayoríadelosportátilescontamañosdepantalladehasta39,6cm(15,6pulgadas)(dimensiónmáximadelportátil:380mmx260mmx25mm,14,96\"x10,24\"x0,98\")\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDimensiones:\u003cul\u003e\u003cli\u003eAnchura:31cm\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eProfundidad:14cm\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAltura:43cm\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePeso:0.45kg\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCapacidad:20litros\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCompartimentos:\u003cul\u003e\u003cli\u003eCompartimentoprincipalforradodeespumaparaportátil\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBolsillodelanteroconcremallera\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBolsilloexternolateralparabotella\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eParasoles\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCaracterísticas:\u003cul\u003e\u003cli\u003eImpresiónreflectivanegracontextura\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eElementosreflectantesparamayorvisibilidad\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSoporteparabotelladeua\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eResistentealua\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCorreadelestuche:\u003cul\u003e\u003cli\u003eAsasuperior\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCorreaparatransportarenelhombro\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eTipodecierre:Cremallera\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Dell']);\tccs_cc_args.push(['pn','es-bp-15-20']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$30.00",comparePrice:"$33.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_1200x1200.jpg?v=44",imeAltTitle:"MochilaDellEssential15|es-bp-15-20|Diseñadaconimpresionesreflectantes",detailPeLink:"",url:"/products/mochila-dell-essential-15-es-bp-15-20",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"MochilaHPPreludeProRecycled",description:"MochilaHPDiseñadapensandoenlasustentabilidadLascorreasdeloshombrossonajustablesyestánalmohadilladasdemaneraquepuedesmoverteconfacilidadduranteunajornadadegranactividad.HaztuspequeñosviajessinproblemasProtegetuportátilytuscosasconcremallerasdebloqueocuandoestésenzonasconmuchagente.Diseñadaconresaltesreflectantesparagarantizarlavisibilidadcuandolaluzdedíaeslimitada.DiseñadapensandoenlasustentabilidadFabricadoenun95%contejidoexternorecicladoyacabadoconunrecubrimientoresistentealua,estamochiladetapaporarribacombinaelpocopesoconundiseñodegranestiloqueentusiasmaalosinnovadoresyaaquellosparaquieneslosgrandesresultadosimportan,paraofrecerlomejordesímismosallídóndevayan.EspecificacionesSKUSku1X644AACOMPATIBILIDADCompatibilidadconhardwareParalaptopsdehasta15,6\"endional.GARANTÍarantíaUnañodegarantíalimitada.NOMBRESDEPRODUCTOSSubgrupodeproductoMochilaESPECIFICACIONESDELAPANTALLATamañodepantalla(dional)15.6\"APARIENCIAColorNegro",descriptionHtml:"\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"style=\"text-align:center;\"\u003e\u003ch2class=\"pe-title\"\u003e\u003cspanclass=\"base\"data-ui-id=\"pe-title-wrapper\"\u003eMochilaHP\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cimgstyle=\"display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/width_1200_1024x1024.jpg?v=76\"alt=\"hppreludeprorecycledbackpack\"\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch4\u003eDiseñadapensandoenlasustentabilidad\u003c\/h4\u003e\u003cp\u003eLascorreasdeloshombrossonajustablesyestánalmohadilladasdemaneraquepuedesmoverteconfacilidadduranteunajornadadegranactividad.\u003c\/p\u003e\u003ch4\u003eHaztuspequeñosviajessinproblemas\u003c\/h4\u003e\u003cp\u003eProtegetuportátilytuscosasconcremallerasdebloqueocuandoestésenzonasconmuchagente.Diseñadaconresaltesreflectantesparagarantizarlavisibilidadcuandolaluzdedíaeslimitada.\u003c\/p\u003e\u003ch4\u003eDiseñadapensandoenlasustentabilidad\u003c\/h4\u003e\u003cp\u003eFabricadoenun95%contejidoexternorecicladoyacabadoconunrecubrimientoresistentealua,estamochiladetapaporarribacombinaelpocopesoconundiseñodegranestiloqueentusiasmaalosinnovadoresyaaquellosparaquieneslosgrandesresultadosimportan,paraofrecerlomejordesímismosallídóndevayan.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eEspecificaciones\u003c\/h3\u003e\u003ctableid=\"product-attribute-specs-table\"class=\"datatableadditional-attributes\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctrclass=\"group\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"colspan=\"2\"scope=\"row\"\u003eSKU\u003c\/th\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"item\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"scope=\"row\"\u003eSku\u003c\/th\u003e\u003ctdclass=\"coldata\"data-th=\"sku\"\u003e1X644AA\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"group\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"colspan=\"2\"scope=\"row\"\u003eCOMPATIBILIDAD\u003c\/th\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"item\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"scope=\"row\"\u003eCompatibilidadconhardware\u003c\/th\u003e\u003ctdclass=\"coldata\"data-th=\"Compatibilidadconhardware\"\u003eParalaptopsdehasta15,6\"endional.\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"group\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"colspan=\"2\"scope=\"row\"\u003eGARANTÍA\u003c\/th\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"item\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"scope=\"row\"\u003eGarantía\u003c\/th\u003e\u003ctdclass=\"coldata\"data-th=\"Garantía\"\u003eUnañodegarantíalimitada.\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"group\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"colspan=\"2\"scope=\"row\"\u003eNOMBRESDEPRODUCTOS\u003c\/th\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"item\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"scope=\"row\"\u003eSubgrupodeproducto\u003c\/th\u003e\u003ctdclass=\"coldata\"data-th=\"Subgrupodeproducto\"\u003eMochila\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"group\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"colspan=\"2\"scope=\"row\"\u003eESPECIFICACIONESDELAPANTALLA\u003c\/th\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"item\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"scope=\"row\"\u003eTamañodepantalla(dional)\u003c\/th\u003e\u003ctdclass=\"coldata\"data-th=\"Tamañodepantalla(dional)\"\u003e15.6\"\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"group\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"colspan=\"2\"scope=\"row\"\u003eAPARIENCIA\u003c\/th\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"item\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"scope=\"row\"\u003eColor\u003c\/th\u003e\u003ctdclass=\"coldata\"data-th=\"Color\"\u003eNegro\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003evarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];ccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);ccs_cc_args.push(['mf','HP']);ccs_cc_args.push(['pn','1X644AA']);ccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);ccs_cc_args.push(['lang','es']);ccs_cc_args.push(['market','pa']);(function(){varo=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);varsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';sc.async=true;sc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cnetcontent.com\/jsc\/h.js';varn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);})();\u003c\/script\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','1X644AA']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$25.00",comparePrice:"$38.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_1_1200x1200.jpg?v=97",imeAltTitle:"MochilaHPPreludeProRecycled",detailPeLink:"",url:"/products/mochila-hp-prelude-pro-recycled",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"MousePeachMicrosoftBluetoothRjn-|Bluetooth",description:"MousePeachMicrosoftBluetoothRJN-|RJN- Diseñadoparaundesplazamientoyunanegaciónprecisos,elratónBluetoothmelocotóndeMicrosoftcuentaconbotonesdeclicizquierdoyderecho,ademásdeunaruedadedesplazamientovertical.EstotalmentecompatibleconWindows10y8.1yseconectaatrésdeBluetooth5.0,manteniendolacompatibilidadconBluetooth4.2,4.1y4.0.Tieneunalcanceinalámbricodehasta33',ohasta16'enentornosdeoficinayfuncionaconunabateríaAAincluidaquedurahasta12meses.EspecificacionesNumerodebotones4BateriasincluidassiPeso(libras)2,75Dimensiones(pulgadas)4.0x2.3x1.5\"\/100.4x58.2x38.3mmIncluidoenlacajaRatónBluetoothdeMicrosoft(melocotón)1pilaAADetallesdelabatería1xAAalcalinoDetallesdediseñoEldiseñocompactoyambidiestrofuncionaigualmentebienconusuariosdiestrosyzurdos   ",descriptionHtml:"\u003ch2\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eMousePeachMicrosoftBluetoothRJN-|RJN-\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDiseñadoparaundesplazamientoyunanegaciónprecisos,elratónBluetoothmelocotóndeMicrosoftcuentaconbotonesdeclicizquierdoyderecho,ademásdeunaruedadedesplazamientovertical.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEstotalmentecompatibleconWindows10y8.1yseconectaatrésdeBluetooth5.0,manteniendolacompatibilidadconBluetooth4.2,4.1y4.0.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTieneunalcanceinalámbricodehasta33',ohasta16'enentornosdeoficinayfuncionaconunabateríaAAincluidaquedurahasta12meses.\u003c\/p\u003e\u003ch5\u003eEspecificaciones\u003c\/h5\u003e\u003ctableclass=\"product-specifications__table\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003eNumerodebotones\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e4\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003eBateriasincluidas\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003esi\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003ePeso(libras)\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e2,75\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003eDimensiones(pulgadas)\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e4.0x2.3x1.5\"\/100.4x58.2x38.3mm\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003eIncluidoenlacaja\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003eRatónBluetoothdeMicrosoft(melocotón)1pilaAA\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003eDetallesdelabatería\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e1xAAalcalino\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cth\u003eDetallesdediseño\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003eEldiseñocompactoyambidiestrofuncionaigualmentebienconusuariosdiestrosyzurdos\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Microsoft']);\tccs_cc_args.push(['pn','RJN-']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$17.00",comparePrice:"$22.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Mouse-Peach-Microsoft-Bluetooth-Rjn-_1200x1200.jpg?v=73",imeAltTitle:"MousePeachMicrosoftBluetoothRjn-|Bluetooth",detailPeLink:"",url:"/products/mouse-peach-microsoft-bluetooth-rjn--microsoft-rjn-",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"AudifonosLogitechH390-USB|Blanco",description:"DisfrutadevideollamadasnítidasconunasimpleconexiónUSByunmicrófonoconsupresiónderuido.Controlesintegradosenelcableparaajustarelvolumenosilenciarlosininterrumpirlasllamadas.Transductoresoptimizadosparaaudiodigitalmejorado.DimensionesAltura:171mmAncho:151mmProfundidad:68mmPeso:0,197kgLongituddelcable:1,9 mEspecificacionestécnicasTipodemicrófono:BidireccionalImpedanciadeentrada:32OhmSensibilidad(audífono):94dBV\/Pa+\/-3dBSensibilidad(micrófono):-17dBV\/Pa+\/-4dBRespuestadefrecuencia(audífonos):20Hz-20kHzRespuestadefrecuencia(micrófono):100Hz-10kHzInformacióndegarantíaDosañosdegarantíadehardwarelimitadaNúmerodereferenciaBlancocrudo: CompatibilidadWindows®,macOSoChromeOS™yaplicacionesdellamadaspopulares.PuertoUSB 1PuertooadaptadortipoAEnlacajaAudífonosUSBparacomputadoraDocumentacióndelusuario",descriptionHtml:"\u003cp\u003e\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003eDisfrutadevideollamadasnítidasconunasimpleconexiónUSByunmicrófonoconsupresiónderuido.Controlesintegradosenelcableparaajustarelvolumenosilenciarlosininterrumpirlasllamadas.Transductoresoptimizadosparaaudiodigitalmejorado.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch4class=\"specs-heading\"\u003eDimensiones\u003c\/h4\u003e\u003cdivclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eAltura\u003c\/strong\u003e:171mm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eAncho\u003c\/strong\u003e:151mm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eProfundidad\u003c\/strong\u003e:68mm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003ePeso\u003c\/strong\u003e:0,197kg\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eLongituddelcable\u003c\/strong\u003e:1,9 m\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003ch4class=\"specs-heading\"\u003eEspecificacionestécnicas\u003c\/h4\u003e\u003cdivclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eTipodemicrófono\u003c\/strong\u003e:Bidireccional\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eImpedanciadeentrada\u003c\/strong\u003e:32Ohm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eSensibilidad(audífono)\u003c\/strong\u003e:94dBV\/Pa+\/-3dB\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eSensibilidad(micrófono)\u003c\/strong\u003e:-17dBV\/Pa+\/-4dB\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eRespuestadefrecuencia(audífonos)\u003c\/strong\u003e:20Hz-20kHz\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cstrong\u003eRespuestadefrecuencia(micrófono)\u003c\/strong\u003e:100Hz-10kHz\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cheaderclass=\"specs-header\"\u003e\u003ch4class=\"specs-heading\"\u003eInformacióndegarantía\u003c\/h4\u003e\u003c\/header\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eDosañosdegarantíadehardwarelimitada\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cheaderclass=\"specs-header\"\u003e\u003ch4class=\"specs-heading\"\u003eNúmerodereferencia\u003c\/h4\u003e\u003c\/header\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003culclass=\"specs-description-list\"\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBlancocrudo:\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspanclass=\"serial-num\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cdivclass=\"cmp-accordion__headerpanel-header\"\u003e\u003ch3class=\"tab-title\"\u003eCompatibilidad\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"panel-content-wrapper\"\u003e\u003cdivaria-label=\"Compatibilidad\"aria-hidden=\"false\"role=\"region\"class=\"cmp-accordion__panelcmp-accordion__panel--hiddenpanel-content\"data-cmp-hook-accordion=\"panel\"\u003e\u003cdivclass=\"text-aem\"\u003e\u003cdivid=\"item_1\"class=\"body-copyaem-margin-options\"\u003e\u003cdivclass=\"content-ctnaem-content-ctnrte-field\"\u003e\u003cdivdata-aem-id=\"-padding-options\"class=\"aem-padding-options\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eWindows®,macOSoChromeOS™yaplicacionesdellamadaspopulares.\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003ePuertoUSB\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003caclass=\"notenote-tooltipjs-note-tooltippangea-initedpangea-component-top-element\"\u003e\u003csuparia-label=\"footnote1\"\u003e1\u003c\/sup\u003e\u003cspanaria-hidden=\"true\"class=\"visually-hiddenjs-tooltip-descriptor\"\u003ePuertooadaptadortipoA\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003e\u003cdivclass=\"cmp-accordion__headerpanel-header\"\u003e\u003ch3class=\"tab-title\"\u003eEnlacaja\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"panel-content-wrapper\"\u003e\u003cdivaria-label=\"Enlacaja\"aria-hidden=\"false\"role=\"region\"class=\"cmp-accordion__panelcmp-accordion__panel--hiddenpanel-content\"data-cmp-hook-accordion=\"panel\"\u003e\u003cdivclass=\"text-aem\"\u003e\u003cdivid=\"item_2\"class=\"body-copyaem-margin-options\"\u003e\u003cdivclass=\"content-ctnaem-content-ctnrte-field\"\u003e\u003cdivdata-aem-id=\"-padding-options\"class=\"aem-padding-options\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003ch5class=\"specs-title\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h5\u003e\u003culclass=\"specs-description-list\"\u003e\u003cli\u003eAudífonosUSBparacomputadora\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDocumentacióndelusuario\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e",price:"$32.00",comparePrice:"$35.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/h390-gallery-offwhite-1-1_1200x1200.webp?v=81",imeAltTitle:"AudifonosLogitechH390-USB|Blanco",detailPeLink:"",url:"/products/audiifonos-usb-h390-blanco",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"ImpresoradeSublimaciónEpsonSureColorF170",description:"SureColorF170:SuSoluciónCompletaenSublimacióndeTintaDescubralaexcelenciaenlaimpresióndesublimacióndetintaconlaSureColorF170.Desdeelprimerinstante,garanticeresultadosrápidos,fiablesydecalidadprofesionalgraciasalaanzadatecnologíaPrecisionCore®.Idealparapersonalizardesdepremiosytazashastaalfombrillasderatón,estaimpresoradealtorendimientoessusoluciónintegral.Característicasdestacadas:AltaCalidad:AsegureimpresionessorprendentesconlagenuinatecnologíadesublimacióndetintadeEpson.Eficiencia:Bandejadealimentaciónautomáticaconcapacidadpara150hojas.Versatilidad:SoftwaredeimpresióncompatibleconMacyWindowsincluido.DiseñoCompacto:Optimiceelespaciodesutallerconsudiseñoqueahorraespacio.Epsoninsisteenlaimportanciadeutilizartintagenuinaparagarantizarnosololamejorcalidaddeimpresión,sinotambiénelóptimorendimientodesuequipo.Característicasadicionales:Impresióndecalidadasombrosa.AutenticidadgarantizadaconlatecnologíadesublimacióndetintaEpson.Versatilidadenelmanejodepapel. ",descriptionHtml:"\u003cp\u003e\u003cstrongdata-mce-frment=\"1\"\u003eSureColorF170:SuSoluciónCompletaenSublimacióndeTinta\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eDescubralaexcelenciaenlaimpresióndesublimacióndetintaconlaSureColorF170.Desdeelprimerinstante,garanticeresultadosrápidos,fiablesydecalidadprofesionalgraciasalaanzadatecnologíaPrecisionCore®.Idealparapersonalizardesdepremiosytazashastaalfombrillasderatón,estaimpresoradealtorendimientoessusoluciónintegral.\u003c\/p\u003e\u003cdivstyle=\"text-align:left;\"\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Ficha-tecnica-Epson-SureColor-F170.pdf?v=93\"title=\"EpsonSureColorF170\"\u003e\u003cimgstyle=\"float:none;\"alt=\"EpsonSureColorF170\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Sin_titulo_120_x_120_px_480x480.png?v=46\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003eCaracterísticasdestacadas:\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eAltaCalidad:\u003c\/strong\u003eAsegureimpresionessorprendentesconlagenuinatecnologíadesublimacióndetintadeEpson.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eEficiencia:\u003c\/strong\u003eBandejadealimentaciónautomáticaconcapacidadpara150hojas.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVersatilidad:\u003c\/strong\u003eSoftwaredeimpresióncompatibleconMacyWindowsincluido.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eDiseñoCompacto:\u003c\/strong\u003eOptimiceelespaciodesutallerconsudiseñoqueahorraespacio.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003eEpsoninsisteenlaimportanciadeutilizartintagenuinaparagarantizarnosololamejorcalidaddeimpresión,sinotambiénelóptimorendimientodesuequipo.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticasadicionales:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eImpresióndecalidadasombrosa.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAutenticidadgarantizadaconlatecnologíadesublimacióndetintaEpson.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVersatilidadenelmanejodepapel.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','EPSON']);\tccs_cc_args.push(['pn','C11CJ']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$330.00",comparePrice:"$340.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/EpsonSureColor-F-170_head_1200x1200.jpg?v=17",imeAltTitle:"ImpresoradeSublimaciónEpsonSureColorF170",detailPeLink:"",url:"/products/impresora-de-sublimacion-epson-surecolor-f170",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"HPColorLaserJetProM283fdw|EscaneoAutomático,Wi-Fi,escaneaycopia,impresiónadoblecara",description:"HPColorLaserJetProMFPM283fdw-ImpresoraLaserMultifuncional🎉🖨️¡DESCUBRELANUEVAHPLASERJETPROMFPM283FDW!🖨️🎉🌈DisfrutadecoloresvivosynítidosconlainnovadoraImpresoraLaserHPColorLaserJetProMFPM283fdw.¡Impresión,copia,escaneoyfaxenunsolodispositivo,perfectoparatuhogaruoficina!🏢🏠🔹Característicasdestacadas:✅Impresiónadoblecaraautomática:Ahorratiempoypapelconestafunciónecológica.✅Velocidaddeimpresión:Hasta22páginasporminutoencoloryblancoynegro.✅Conectividadinalámbrica:ImprimedesdecualquierlugardetuhogaruoficinaconconexiónWi-FiyBluetooth.✅Calidaddeimensuperior:Resolucióndehasta600x600dpiencolory4800x600dpioptimizadosenblancoynegro.✅Pantallatáctilacolor:Negademanerafácilyrápidaporelmenúintuitivodelaimpresora.📲ConlaaplicaciónHPSmart,imprimeyescaneadesdetusmartphoneotablet,ycontrolalaimpresorademaneraremota.¡Facilitatutrabajodiario!📱📢¡Noesperesmás!ConsiguetunuevaImpresoraLaserhpcolorlaserjetpromfpm283fdwyllevatuproductividadaotronivel.🚀ImpresoraLaserHPColorLaserJetProMFPM283fdwICartuchosdereemplazoCartuchodetónerHPLaserJet206AW2110A,negro(rendimientodeaproximadamente1350páginas)CartuchodetónerHPLaserJet206AW2111A,cian(rendimientodeaproximadamente1250páginas)CartuchodetónerHPLaserJet206AW2112A,amarillo(rendimientodeaproximadamente1250páginas)CartuchodetónerHPLaserJet206AW2113A,menta(rendimientodeaproximadamente1250páginas)CartuchodetónerHPLaserJet206XW2110X,negro(rendimientodeaproximadamente3150páginas)CartuchodetónerHPLaserJet206XW2111X,cian(rendimientodeaproximadamente2450páginas)CartuchodetónerHPLaserJet206XW2112X,amarillo(rendimientodeaproximadamente2450páginas)CartuchodetónerHPLaserJet206XW2113X,menta(rendimientodeaproximadamente2450páginas) EnlacajaQuéhayenlacajaImpresoraLasermultifunciónHPColorLaserJetProM283fdwCartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,negro(rendimientodeaproximadamente800páginas)CartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,cianCartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,mentaCartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,amarillo(rendimientocompuestodeaproximadamente700páginas,cian\/amarillo\/menta)guíadeinstalaciónCabledealimentaciónCableUSBCabletelefónico UnaHPColorLaserJetProMFPM283fdwinalámbricaconfaxeficienteparaobtenercoloryproductividaddealtacalidad.AhorretiempoconSmartTasksenlaaplicaciónHPSmarteimprimayescaneedesdesuteléfono.Obtengaconexionesperfectasygranseguridaddiseñadaparadetectarydetenerlosataques.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eHPColorLaserJetProMFPM283fdw-\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eMultifuncional\u003c\/h2\u003e\u003ch3\u003e🎉🖨️¡DESCUBRELANUEVAHPLASERJETPROMFPM283FDW!🖨️🎉\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e🌈Disfrutadecoloresvivosynítidosconlainnovadora\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eHPColorLaserJetProMFPM283fdw.¡Impresión,copia,escaneoyfaxenunsolodispositivo,perfectoparatuhogaruoficina!🏢🏠\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e🔹Característicasdestacadas:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e✅Impresiónadoblecaraautomática:Ahorratiempoypapelconestafunciónecológica.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e✅Velocidaddeimpresión:Hasta22páginasporminutoencoloryblancoynegro.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e✅Conectividadinalámbrica:ImprimedesdecualquierlugardetuhogaruoficinaconconexiónWi-FiyBluetooth.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e✅Calidaddeimensuperior:Resolucióndehasta600x600dpiencolory4800x600dpioptimizadosenblancoynegro.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e✅Pantallatáctilacolor:Negademanerafácilyrápidaporelmenúintuitivodelaimpresora.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e📲ConlaaplicaciónHPSmart,imprimeyescaneadesdetusmartphoneotablet,ycontrolalaimpresorademaneraremota.¡Facilitatutrabajodiario!📱\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e📢¡Noesperesmás!Consiguetunueva\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003e\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003ehpcolorlaserjetpromfpm283fdw\u003c\/span\u003eyllevatuproductividadaotronivel.🚀\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_COLOR_LASER_M283FDW.pdf?v=47\"title=\"HPColorLaserJetProMFPM283fdw\"data-mce-href=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_COLOR_LASER_M283FDW.pdf?v=47\"\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Sintitulo_120x120px_480x480.jpg?v=41\"alt=\"\u0026lt;ahref=\":=\"\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_COLOR_LASER_M283FDW.pdf?v=47\"title=\"HPColorLaserJetProMFPM283fdw\"data-mce-href=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_COLOR_LASER_M283FDW.pdf?v=47\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eHPColorLaserJetProMFPM283fdw\u003c\/p\u003e\u003cdivstyle=\"text-align:left;\"data-mce-style=\"text-align:left;\"\u003eI\u003c\/div\u003e\u003ctableid=\"product-attribute-specs-table\"class=\"datatableadditional-attributes\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctrclass=\"item\"\u003e\u003cthclass=\"collabel\"scope=\"row\"\u003eCartuchosdereemplazo\u003c\/th\u003e\u003ctdclass=\"coldata\"data-th=\"Cartuchosdereemplazo\"\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206AW2110A,negro(rendimientodeaproximadamente1350páginas)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206AW2111A,cian(rendimientodeaproximadamente1250páginas)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206AW2112A,amarillo(rendimientodeaproximadamente1250páginas)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206AW2113A,menta(rendimientodeaproximadamente1250páginas)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206XW2110X,negro(rendimientodeaproximadamente3150páginas)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206XW2111X,cian(rendimientodeaproximadamente2450páginas)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206XW2112X,amarillo(rendimientodeaproximadamente2450páginas)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCartuchodetónerHPLaserJet206XW2113X,menta(rendimientodeaproximadamente2450páginas)\u003c\/p\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eEnlacaja\u003c\/h3\u003e\u003cdivclass=\"ccs-cc-inline-features-blockccs-cc-inline-multicolumn\"data-media=\"false\"data-count=\"2\"\u003e\u003cdivclass=\"ccs-cc-inline-feature\"\u003e\u003cdivclass=\"ccs-cc-inline-feature-contentccs-cc-inline-feature-description\"data-order=\"0\"\u003e\u003ch3\u003eQuéhayenlacaja\u003c\/h3\u003e\u003culdata-inline-hp-inbox=\"\"\u003e\u003cli\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003emultifunciónHPColorLaserJetProM283fdw\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,negro(rendimientodeaproximadamente800páginas)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,cian\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,menta\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetónerintroductorioHPLaserJet,amarillo(rendimientocompuestodeaproximadamente700páginas,cian\/amarillo\/menta)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eguíadeinstalación\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCabledealimentación\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCableUSB\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCabletelefónico\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003eUna\u003cstrong\u003eHPColorLaserJetProMFPM283fdw\u003c\/strong\u003einalámbricaconfaxeficienteparaobtenercoloryproductividaddealtacalidad.AhorretiempoconSmartTasksenlaaplicaciónHPSmarteimprimayescaneedesdesuteléfono.Obtengaconexionesperfectasygranseguridaddiseñadaparadetectarydetenerlosataques.\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003evarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];ccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);ccs_cc_args.push(['mf','HP']);ccs_cc_args.push(['pn','7KW75A']);ccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);ccs_cc_args.push(['lang','es']);ccs_cc_args.push(['market','pa']);(function(){varo=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);varsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';sc.async=true;sc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cnetcontent.com\/jsc\/h.js';varn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);})();\u003c\/script\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','7KW75A#BGJ']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$499.00",comparePrice:"$550.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_79_1200x1200.jpg?v=86",imeAltTitle:"HPColorLaserJetProM283fdw|EscaneoAutomático,Wi-Fi,escaneaycopia,impresiónadoblecara",detailPeLink:"",url:"/products/hp-color-laserjet-pro-mfp-m283fdw-impresora-multifuncional",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"ImpresoraLaserLexmarkMX331ADN-BlancoyNegro-ImpresoraMultifuncional",description:"LexmarkMX331ADN-BlancoyNegro-ImpresoraLaserMultifuncionalDescripciónVelocidaddeimpresióndehasta40páginasporminuto,ademásdecontarcondigitalizaciónautomáticaaunacara(ADF),fotocopiado,envíoyrecepcióndefaxes,ylacomodidaddeunapantallatáctil,todoenlacompactaLexmarkMX331ADN-BlancoyNegro-ImpresoraLaserMultifuncional ImpresoraLaserMultifuncionalCaracterísticaslásermonocromáticoImpresióndúplex(2caras):DúplexintegradoVelocidaddeImpresión:Hasta40ppmVolumendePáginasMensualRecomendado:500-5000Páginas ImpresoraLaserMultifuncionalLexmarkMX331ADN\"\u0026gt;FolletoEspecificacionesParte#.29S0150TecnologíadeImpresiónlásermonocromáticoFunciónProcesodecopiarEscaneoencolorImpresiónEscaneoderedEnvíodefaxTamañodelGrupodeTrabajoGrupodeTrabajoPequeñoPantalla2.8inch(7.2cm)LCDtouchpanelTamañosdePapelSoportadosA6,Oficio,Sobre73\/4,9sobre,JIS-B5,A4,Legal,A5,Carta,Declaración,Ejecutivo,Universal,SobreDL,Folio,10sobreAdministracióndelpapelestándarAlimentadormultipropósitode100hojas,Duplexintegrado,Bandejadesalidade150hojas,Entradade250hojasPuertosEstándarCompatibleconUSBconUSB2.0Specification(TipoB),Ethernet10\/100BaseTX(RJ-45)Tamaño(altoxanchoxprofundoenmm)339x411x366mmPeso12.8kgTamañoconempaque(altoxanchoxprofundoenmm)385x420x465mmPesoconempaque(kg)14.7kgCopielocidaddeCopiadoHasta:Negro:38cpm1(A4)Negro:40cpm1(Carta)VelocidaddeCopiadoDuplexHasta:Negro:17spm1(Carta)Negro:17spm1(A4)Tiempodesalidadelaprimeracopiatanrápidocomo:Negro:6.2segundosRangodeReducción\/Ampliación25-400%FaxVelocidaddelmódemITUT.30,V.34Half-Duplex,33.6KbpsVelocidaddeTransmisióndeFax\u0026lt;3segundosporpáginaImpresiónVelocidaddeImpresiónHasta:Negro:38ppm1(A4)Negro:40ppm1(Carta)VelocidaddeImpresiónDuplexHasta:Negro:17spm1(A4)Negro:17spm1(Carta)Tiempodesalidadelaprimerapáginatanrápidocomo:Negro:6.2segundosResolucióndeImpresiónNegro:Calidaddeimen2400,600x600dpiImpresióndúplex2caras:DúplexintegradoAreadeImpresiónmm:5.0mmapartirdelosbordessuperior,inferior,derechoeizquierdo(dentro)DigitalizaciónTipodeEscaner\/DigitalizacióndesdeelAlimentadorAutomáticodeDocumentosEscánerplanoconADFSimplefazÁreadeDigitalizaciónenmm:215.9x355.6mm(máxima,escaneado)A4\/CartaSimplexVelocidaddeDigitalizaciónHasta:Negro:46\/48Ladosporminuto(escaneado)Color:20\/21Ladosporminuto(escaneado)A4\/CartaVelocidaddeDigitalizaciónNegro\/A4\/CartaVelocidaddeDigitalizaciónColorHasta:Dúplex:N\/ALadosporminuto(escaneado)Dúplex:N\/ALadosporminuto(escaneado)TecnologíadeDigitalizaciónescaneado:CISResoluciónópticadeDigitalizaciónescaneado:upto600X600ppi(color)FormatosdeArchivosdeDigitalizaciónEnviarcomo:TIFF,PDF,JPEG,JPGDestinosdeDigitalizacióne-mail,LexmarkDocumentSolutionsSuite(LDSS),USBocomputadoraconectadaalared,FTPADFAlimentadorautomáticodedocumentospara50hojasCapacidaddeEntradadePapelparaCopiadora\/Fax\/Escáner\/CapacidaddeSalidadePapelparaCopiadora\/Fax\/Escáner)Hasta:ADF:50hojasbondde20lbo75g\/m2ADF:50hojasbondde20lbo75g\/m2ManejodelpapelTiposdePapelSoportadosEtiquetasdepapel,Cartulina,Papelnormal,Sobres,RefertothePaper\u0026amp;SpecialtyMediaGuideOpcióndeAcabadoNoNúmerodeEntradasdePapelEstándar:2Máximo:3CapacidaddeEntradadePapelEstándar:350hojasbondde20lbo75g\/m2Máxima:900hojasbondde20lbo75g\/m2350hojasbondde20lbo75g\/m2CapacidaddeSalidadePapelHasta:Estándar:150hojasbondde20lbo75g\/m2Máxima:150hojasbondde20lbo75g\/m2Rangodepesodelpapelsoportado60-120gsm(bandejaestándar(g\/m2))60-217gsm(AlimentadorMultipropósito(g\/m2))AdministracióndelpapelopcionalBandejade550hojasVolumendePáginasMensualRecomendado500-5000Páginas2CiclodeTrabajoMensualMáximoHasta:Páginasalmes3CartuchosyunidadesdeimenRendimientodecartuchoshasta:Cartuchopara3.0004páginasCartuchodealtorendimientopara15.0004páginasRendimientoEstimadodelaUnidaddeImágenesHastapáginas,basadoen3páginasdemediaportrabajoentamañoA4\/carta~5%decobertura5Suministro(s)embarcado(s)conelequipoCartuchodeiniciodelProgramadeRetornode1500páginas4Cartuchosderepuesto:Elproductofuncionasoloconcartuchosdereemplazodiseñadosparasuusoenunaregióngeográficaespecífica.Visita\/regionsparamásdetalles.HardwareVelocidaddelProcesadorDualCore,1.0GHzMemoriaEstándar:512MBMáxima:512MBDiscoDuroNodisponibleLenguajesdeImpresiónEstándar:EmulaciónPCL5c,EmulaciónPCL5e,EmulaciónPCL6,EmulaciónPostScript3,ImenDirectaConjuntodeFuentesySímbolos2fuentesdemapadebitsPCL,Paraobtenermásinformación,consultelaReferenciatécnica.,89fuentesPostScriptescalables,3de9fuentesescalablesPCL5eenestrecha,regularyamplia,89scalablePCLfontsPantallaTáctilSíConectividadUSBDirectoSíRedEthernetSíInalámbricaInalámbricaOpcionalProtocolodeSoportedeRedTCP\/IPIPv6,IPSECw\/IPv4,IPSECw\/IPv6,TCP\/IPIPv4,ICMP,TCP,IGMP,UDP,802.1xMétodosdeImpresióndeRedLPR\/LPD,WSDdeservicioswebdeMicrosoft,FTP,TFTP,IPmejorado(Puerto9400),IPP1.0,1.1,2.0(ProtocolodeimpresióndeInternet)ProtocolosdegestiónderedDHCP,BOOTP,RARP,mDNS,IGMP,WINS,DDNS,SNMPv3,SNMPv1,SNMPv2c,Telnet,NTP,ICMP,HTTP,DNS,ARP,(SSL6\/TLS),SMTP,FingerSeguridaddeRedSNMPv3,802.1xAuthentication:MD5,MSCHAPv2,LEAP,PEAP,TLS,TTLSSistemasoperativoscompatiblesSoportalosSistemasOperativosMicrosoftWindowsWindows10,Windows8.1,Windows8,Windows8x64,Windows7x64,Windows8.1x64,Windows7SistemasOperativosAppleSoportadosSupportisprovidedthroughAirPrintandAirScanonlySistemasOperativosLinuxSoportadosSUSELinuxEnterpriseServer12SP4,SUSELinuxEnterpriseServer12SP3,openSUSELinux15,SUSELinuxEnterpriseServer15,Debian9.4,9.5,9.6,DebianGNU\/Linux8.11,Ubuntu16.04,18.04LTS,openSUSELinux42.3,RedHatEnterpriseLinuxWS6.10,7.5,7.6,Fedora27,28,29CitrixMetaFrameMicrosoftWindows2000ServerrunningTerminalServiceswithCitrixMetaFrameXPPresentationServerorCitrixMetaFramePresentationServer3.0.,MicrosoftWindowsServer2012withCitrixXenApp6.0,6.5,MicrosoftWindows2000ServerrunningTerminalServiceswithCitrixMetaFramePresentationServer4.0,MicrosoftWindowsServer2008R2withCitrixXenApp6.0,6.5,MicrosoftWindowsServer2008and2008X64EditionwithCitrixXenApp5.0SistemasOperativosNovellSoportadosNovellOpenEnterpriseServer2(SP3)onSuSELinuxEnterpriseServer10SP4(x86andx64)3,NovellOpenEnterpriseServer11(SP3)onSuSELinuxEnterpriseServer11SP4(x86andx64),NovellNetWare6.5OpenEnterpriseServer,NovellOpenEnterpriseServer15(SP1)onSuSELinuxEnterpriseServer11SP4(x86andx64),NovellOpenEnterpriseServer11(SP3)onSuSELinuxEnterpriseServer12SP1(x86andx64)SistemaeléctricoyfuncionamientoENERGYSTARSíConsumoEléctricoTípicosegúnEnergyStarTEC:0.44kilowatt-horaporsemanaNivelderuidoOperando:14dBA(inactiva)53dBA(Impresión)54dBA(Copia)55dBA(Digitalización)NiveldeRuidoenImpresiónenmodoDúplexdoscaras:50dBAPromediodeConsumodeEnergía\/ConsumoPromediodeEnergía0.1Watts(MododeHibernación)0.8Watts(MododeSuspensión)530Watts(MododeImpresión)AmbienteOperativoEspecíficoHumedad:8%a80%dehumedadrelativaTemperatura:10a32°CAltitud:0-2896metrosCertificacionesdelproductoENERGYSTAR,ICES-003ClassB,BSMIClassB,USFDA,UL-1,FCCClassB,cULCAN\/CSA-C22.2-1,NOM,CBEN\/IEC-1,CBEN\/IEC-1,CEDoC(ENClassB,EN,CEEN\/IEC-1,CEEN\/IEC-1,EN-3,ENClassB,EuP,EN,UL),EFTA(CE),KCC,CCC,CECP,CEL,C-tickDoC,UL-AR,KCmark,ULGSmark,EC1275,MET-I,ISO532B,ECMA-370,TED,GOST-R,SII,TER,DE-UZ205,ChinaGreenProduct(CGP)CódigoUNSPSCCódigoArancelarioArmonizado8443.31.0000PaísdeOrigenUS\/Canada\/LVLAD-Mexico,LAHV,AP\u0026amp;EMEA-PRCLicencia\/TérminosdelAcuerdoLasimpresorassevendensujetasaciertascondicionesdelicencia\/acuerdo.Visita\/printerlicenseparamásdetalles.GarantíasGarantíadelProductoUnañodeservicioinsitu,alsiguientedíalaborable EnlacajaHojadeestabilidadeinformacióndeseguridadCartuchodetónerinicialdelProgramaderetornohastade2,000páginas*ImpresoraLaserlásermultifuncionalLexmarkMX331adnCDdedocumentaciónysoftwareUnidaddeimendelprogramaderetornohastade40.000páginas**Cable(s)dealimentaciónGuíadeinstalaciónofolleto(seadjuntainformaciónsobreconexiónderedyconexiónlocal)Declaracióndegarantíalimitada\/al",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eLexmarkMX331ADN-BlancoyNegro-\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eMultifuncional\u003c\/h2\u003e\u003ch3class=\"h5text-uppercasetext-bold\"\u003eDescripción\u003c\/h3\u003e\u003cpclass=\"leadpadding-bottom-1\"\u003eVelocidaddeimpresióndehasta40páginasporminuto,ademásdecontarcondigitalizaciónautomáticaaunacara(ADF),fotocopiado,envíoyrecepcióndefaxes,ylacomodidaddeunapantallatáctil,todoenlacompacta\u003cstrong\u003eLexmarkMX331ADN-BlancoyNegro-\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eMultifuncional\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cpclass=\"leadpadding-bottom-1\"\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/LEXMARK_MX331ADN.pdf?v=42\"title=\"LexmarkMX331ADN\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Sintitulo_120x120px_480x480.jpg?v=41\"alt=\"LexmarkMX331ADN-BlancoyNegro-\u0026lt;ahref=\":=\"\"\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003cpclass=\"leadpadding-bottom-1\"\u003e \u003c\/p\u003e\u003cpclass=\"leadpadding-bottom-1\"\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/LEXMARK_MX331ADN.pdf?v=42\"title=\"LexmarkMX331ADN\"\u003e\u003cstrong\u003eImpresoraLaser\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003eMultifuncional\u003c\/p\u003e\u003ch3class=\"leadpadding-bottom-1\"\u003eCaracterísticas\u003c\/h3\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonepadding-before-2\"\u003e\u003cli\u003elásermonocromático\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eImpresióndúplex(2caras):Dúplexintegrado\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVelocidaddeImpresión:Hasta40ppm\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVolumendePáginasMensualRecomendado:500-5000Páginas\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/MX331adn-Brochure.pdf?v=43\"title=\"\u0026lt;ahref=\":=\"\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eMultifuncionalLexmarkMX331ADN\"\u0026gt;Folleto\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eEspecificaciones\u003c\/h3\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eParte#.\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e29S0150\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTecnologíadeImpresión\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003elásermonocromático\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eFunción\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eProcesodecopiar\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eEscaneoencolor\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eImpresión\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eEscaneodered\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eEnvíodefax\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTamañodelGrupodeTrabajo\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eGrupodeTrabajoPequeño\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003ePantalla\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e2.8inch(7.2cm)LCDtouchpanel\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTamañosdePapelSoportados\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eA6,Oficio,Sobre73\/4,9sobre,JIS-B5,A4,Legal,A5,Carta,Declaración,Ejecutivo,Universal,SobreDL,Folio,10sobre\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eAdministracióndelpapelestándar\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eAlimentadormultipropósitode100hojas,Duplexintegrado,Bandejadesalidade150hojas,Entradade250hojas\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003ePuertosEstándar\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eCompatibleconUSBconUSB2.0Specification(TipoB),Ethernet10\/100BaseTX(RJ-45)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTamaño(altoxanchoxprofundoenmm)\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e339x411x366mm\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003ePeso\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e12.8kg\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTamañoconempaque(altoxanchoxprofundoenmm)\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e385x420x465mm\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003ePesoconempaque(kg)\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e14.7kg\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eCopia\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVelocidaddeCopiado\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:38cpm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(A4)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:40cpm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(Carta)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVelocidaddeCopiadoDuplex\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:17spm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(Carta)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:17spm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(A4)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTiempodesalidadelaprimeracopia\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003etanrápidocomo:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:6.2segundos\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eRangodeReducción\/Ampliación\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e25-400%\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eFax\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVelocidaddelmódem\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eITUT.30,V.34Half-Duplex,33.6Kbps\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVelocidaddeTransmisióndeFax\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e\u0026lt;3segundosporpágina\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eImpresión\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVelocidaddeImpresión\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:38ppm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(A4)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:40ppm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(Carta)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVelocidaddeImpresiónDuplex\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:17spm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(A4)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:17spm\u003csup\u003e1\u003c\/sup\u003e(Carta)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTiempodesalidadelaprimerapágina\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003etanrápidocomo:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:6.2segundos\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eResolucióndeImpresión\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eNegro:Calidaddeimen2400,600x600dpi\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eImpresióndúplex\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e2caras:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDúplexintegrado\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eAreadeImpresión\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003emm:5.0mmapartirdelosbordessuperior,inferior,derechoeizquierdo(dentro)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eDigitalización\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTipodeEscaner\/DigitalizacióndesdeelAlimentadorAutomáticodeDocumentos\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eEscánerplanoconADF\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSimplefaz\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eÁreadeDigitalización\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eenmm:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e215.9x355.6mm(máxima,escaneado)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eA4\/CartaSimplexVelocidaddeDigitalización\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNegro:46\/48Ladosporminuto(escaneado)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eColor:20\/21Ladosporminuto(escaneado)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eA4\/CartaVelocidaddeDigitalizaciónNegro\/A4\/CartaVelocidaddeDigitalizaciónColor\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDúplex:N\/ALadosporminuto(escaneado)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDúplex:N\/ALadosporminuto(escaneado)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTecnologíadeDigitalización\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eescaneado:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCIS\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eResoluciónópticadeDigitalización\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eescaneado:upto600X600ppi(color)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eFormatosdeArchivosdeDigitalización\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eEnviarcomo:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eTIFF,PDF,JPEG,JPG\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eDestinosdeDigitalización\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003ee-mail,LexmarkDocumentSolutionsSuite(LDSS),USBocomputadoraconectadaalared,FTP\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eADF\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eAlimentadorautomáticodedocumentospara50hojas\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCapacidaddeEntradadePapelparaCopiadora\/Fax\/Escáner\/CapacidaddeSalidadePapelparaCopiadora\/Fax\/Escáner)\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eADF:50hojasbondde20lbo75g\/m2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eADF:50hojasbondde20lbo75g\/m2\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eManejodelpapel\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eTiposdePapelSoportados\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eEtiquetasdepapel,Cartulina,Papelnormal,Sobres,RefertothePaper\u0026amp;SpecialtyMediaGuide\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eOpcióndeAcabado\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eNo\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eNúmerodeEntradasdePapel\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eEstándar:2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eMáximo:3\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCapacidaddeEntradadePapel\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eEstándar:350hojasbondde20lbo75g\/m2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eMáxima:900hojasbondde20lbo75g\/m2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e350hojasbondde20lbo75g\/m2\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCapacidaddeSalidadePapel\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eEstándar:150hojasbondde20lbo75g\/m2\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eMáxima:150hojasbondde20lbo75g\/m2\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eRangodepesodelpapelsoportado\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e60-120gsm(bandejaestándar(g\/m2))\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e60-217gsm(AlimentadorMultipropósito(g\/m2))\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eAdministracióndelpapelopcional\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eBandejade550hojas\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVolumendePáginasMensualRecomendado\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e500-5000Páginas\u003csup\u003e2\u003c\/sup\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCiclodeTrabajoMensualMáximo\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePáginasalmes\u003csup\u003e3\u003c\/sup\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eCartuchosyunidadesdeimen\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eRendimientodecartuchos\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003ehasta:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchopara3.000\u003csup\u003e4\u003c\/sup\u003epáginas\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodealtorendimientopara15.000\u003csup\u003e4\u003c\/sup\u003epáginas\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eRendimientoEstimadodelaUnidaddeImágenesHasta\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003epáginas,basadoen3páginasdemediaportrabajoentamañoA4\/carta~5%decobertura\u003csup\u003e5\u003c\/sup\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eSuministro(s)embarcado(s)conelequipo\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eCartuchodeiniciodelProgramadeRetornode1500páginas\u003csup\u003e4\u003c\/sup\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCartuchosderepuesto:\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eElproductofuncionasoloconcartuchosdereemplazodiseñadosparasuusoenunaregióngeográficaespecífica.Visita\/regionsparamásdetalles.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eHardware\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eVelocidaddelProcesador\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eDualCore,1.0GHz\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eMemoria\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eEstándar:512MB\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eMáxima:512MB\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eDiscoDuro\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eNodisponible\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eLenguajesdeImpresión\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eEstándar:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eEmulaciónPCL5c,EmulaciónPCL5e,EmulaciónPCL6,EmulaciónPostScript3,ImenDirecta\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eConjuntodeFuentesySímbolos\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e2fuentesdemapadebitsPCL,Paraobtenermásinformación,consultelaReferenciatécnica.,89fuentesPostScriptescalables,3de9fuentesescalablesPCL5eenestrecha,regularyamplia,89scalablePCLfonts\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003ePantallaTáctil\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eSí\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eConectividad\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eUSBDirecto\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eSí\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eRedEthernet\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eSí\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eInalámbrica\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eInalámbricaOpcional\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eProtocolodeSoportedeRed\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eTCP\/IPIPv6,IPSECw\/IPv4,IPSECw\/IPv6,TCP\/IPIPv4,ICMP,TCP,IGMP,UDP,802.1x\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eMétodosdeImpresióndeRed\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eLPR\/LPD,WSDdeservicioswebdeMicrosoft,FTP,TFTP,IPmejorado(Puerto9400),IPP1.0,1.1,2.0(ProtocolodeimpresióndeInternet)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eProtocolosdegestióndered\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eDHCP,BOOTP,RARP,mDNS,IGMP,WINS,DDNS,SNMPv3,SNMPv1,SNMPv2c,Telnet,NTP,ICMP,HTTP,DNS,ARP,(SSL\u003csup\u003e6\u003c\/sup\u003e\/TLS),SMTP,Finger\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eSeguridaddeRed\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eSNMPv3,802.1xAuthentication:MD5,MSCHAPv2,LEAP,PEAP,TLS,TTLS\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eSistemasoperativoscompatibles\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eSoportalosSistemasOperativosMicrosoftWindows\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eWindows10,Windows8.1,Windows8,Windows8x64,Windows7x64,Windows8.1x64,Windows7\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eSistemasOperativosAppleSoportados\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eSupportisprovidedthroughAirPrintandAirScanonly\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eSistemasOperativosLinuxSoportados\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eSUSELinuxEnterpriseServer12SP4,SUSELinuxEnterpriseServer12SP3,openSUSELinux15,SUSELinuxEnterpriseServer15,Debian9.4,9.5,9.6,DebianGNU\/Linux8.11,Ubuntu16.04,18.04LTS,openSUSELinux42.3,RedHatEnterpriseLinuxWS6.10,7.5,7.6,Fedora27,28,29\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCitrixMetaFrame\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eMicrosoftWindows2000ServerrunningTerminalServiceswithCitrixMetaFrameXPPresentationServerorCitrixMetaFramePresentationServer3.0.,MicrosoftWindowsServer2012withCitrixXenApp6.0,6.5,MicrosoftWindows2000ServerrunningTerminalServiceswithCitrixMetaFramePresentationServer4.0,MicrosoftWindowsServer2008R2withCitrixXenApp6.0,6.5,MicrosoftWindowsServer2008and2008X64EditionwithCitrixXenApp5.0\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eSistemasOperativosNovellSoportados\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eNovellOpenEnterpriseServer2(SP3)onSuSELinuxEnterpriseServer10SP4(x86andx64)3,NovellOpenEnterpriseServer11(SP3)onSuSELinuxEnterpriseServer11SP4(x86andx64),NovellNetWare6.5OpenEnterpriseServer,NovellOpenEnterpriseServer15(SP1)onSuSELinuxEnterpriseServer11SP4(x86andx64),NovellOpenEnterpriseServer11(SP3)onSuSELinuxEnterpriseServer12SP1(x86andx64)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eSistemaeléctricoyfuncionamiento\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eENERGYSTAR\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eSí\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eConsumoEléctricoTípicosegúnEnergyStar\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eTEC:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e0.44kilowatt-horaporsemana\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eNivelderuido\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eOperando:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e14dBA(inactiva)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e53dBA(Impresión)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e54dBA(Copia)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e55dBA(Digitalización)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eNiveldeRuidoenImpresiónenmodoDúplex\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003edoscaras:\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e50dBA\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003ePromediodeConsumodeEnergía\/ConsumoPromediodeEnergía\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e0.1Watts(MododeHibernación)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e0.8Watts(MododeSuspensión)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e530Watts(MododeImpresión)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eAmbienteOperativoEspecífico\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eHumedad:8%a80%dehumedadrelativa\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eTemperatura:10a32°C\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAltitud:0-2896metros\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCertificacionesdelproducto\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eENERGYSTAR,ICES-003ClassB,BSMIClassB,USFDA,UL-1,FCCClassB,cULCAN\/CSA-C22.2-1,NOM,CBEN\/IEC-1,CBEN\/IEC-1,CEDoC(ENClassB,EN,CEEN\/IEC-1,CEEN\/IEC-1,EN-3,ENClassB,EuP,EN,UL),EFTA(CE),KCC,CCC,CECP,CEL,C-tickDoC,UL-AR,KCmark,ULGSmark,EC1275,MET-I,ISO532B,ECMA-370,TED,GOST-R,SII,TER,DE-UZ205,ChinaGreenProduct(CGP)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCódigoUNSPSC\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eCódigoArancelarioArmonizado\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003e8443.31.0000\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003ePaísdeOrigen\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eUS\/Canada\/LVLAD-Mexico,LAHV,AP\u0026amp;EMEA-PRC\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eLicencia\/TérminosdelAcuerdo\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eLasimpresorassevendensujetasaciertascondicionesdelicencia\/acuerdo.Visita\/printerlicenseparamásdetalles.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003chr\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3\u003eGarantías\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003ctableclass=\"tablemargin-top-2\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003cthscope=\"row\"\u003eGarantíadelProducto\u003c\/th\u003e\u003ctd\u003e\u003culclass=\"margin-bottom-nonelist-unstyled\"\u003e\u003cli\u003eUnañodeservicioinsitu,alsiguientedíalaborable\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cdivclass=\"col-md-3\"\u003e\u003ch3class=\"margin-top-none\"\u003eEnlacaja\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"col-md-9\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003cdivclass=\"col-xs-12\"\u003e\u003culclass=\"column-fill-xs-1column-fill-sm-2padding-before-2\"\u003e\u003cli\u003eHojadeestabilidadeinformacióndeseguridad\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetónerinicialdelProgramaderetornohastade2,000páginas*\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cem\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003elásermultifuncionalLexmarkMX331adn\u003c\/em\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCDdedocumentaciónysoftware\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUnidaddeimendelprogramaderetornohastade40.000páginas**\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCable(s)dealimentación\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eGuíadeinstalaciónofolleto(seadjuntainformaciónsobreconexiónderedyconexiónlocal)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDeclaracióndegarantíalimitada\/al\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Lexmark']);\tccs_cc_args.push(['pn','29S0150']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$250.00",comparePrice:"$300.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_83_1200x1200.jpg?v=24",imeAltTitle:"ImpresoraLaserLexmarkMX331ADN-BlancoyNegro-ImpresoraMultifuncional",detailPeLink:"",url:"/products/lexmark-mx331adn-blanco-y-negro-impresora-multifuncional",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"HPLaserJet4303dw-ColoresVibrantesconWiFiIntegrado",description:"LaImpresoraLasermultifunciónHPColorLaserJetPro4303dw(Númerodeproducto:5HH65A) Estamáquinanoessolounaimpresora,sinotambiénunacopiadorayescánerencolor,ofreciendounasoluciónintegralparatodassusnecesidadesdeoficina.CaracterísticasPrincipales:Funcionalidades:Impresión,copiayescaneadoencolor.Ruido:Susemisionesacústicassonbajas,de6,0B(A)alescaneary6,1B(A)alimprimir.Inclusoenmodolisto,esinaudible.Capacidaddelalimentadordedocumentos:Estándar,puedemanejarhasta50hojassincurvar.PaneldeControl:Equipadaconunapantallatáctilcapacitivade4,3pulgadas,facilitandolanegaciónportodaslasfunciones.Conectividad:Disponedevariasopciones,desdeAppleAirPrint™,Ethernet,Mopria™,USB,Wi-Fi®hastaBluetooth.CompatibilidaddelSistemaOperativo:CompatibleconmúltiplessistemasoperativoscomoWindows(incluidoWindows11),macOS,Android,iOSymás.Resolucióndecopia:Ofrecehasta600x600ppptantoentextonegrocomoengráficosytextoacolor.VelocidaddeCopia:Puedecopiaraunavelocidaddehasta33cpmenA4,tantoennegrocomoencolor. Conclusión:LaImpresoraLasermultifunciónHPColorLaserJetPro4303dwesunasolucióntodo-en-unoparaempresasyprofesionalesquebuscaneficiencia,calidadyseguridadensustrabajosdiariosdeimpresión,copiadoyescaneado.Consusdiversascaracterísticasyfuncionalidades,esteequipoprometeserunaadiciónvaliosaparacualquieroficinaoentornodetrabajo.CartuchosoriginalesHPCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,negro(aproximadamente2000páginas),W2300ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,cian(aproximadamente1800páginas),W2301ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,amarillo(aproximadamente1800páginas),W2302ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,menta(aproximadamente1800páginas),W2303ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,negro(aproximadamente7500páginas),W2300XCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,cian(aproximadamente5500páginas),W2301XCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,amarillo(aproximadamente5500páginas),W2302XCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,menta(aproximadamente5500páginas),W2303X",descriptionHtml:"\u003cp\u003eLa\u003cstrong\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003emultifunciónHPColorLaserJetPro4303dw\u003c\/strong\u003e(Númerodeproducto:5HH65A) Estamáquinanoessolounaimpresora,sinotambiénunacopiadorayescánerencolor,ofreciendounasoluciónintegralparatodassusnecesidadesdeoficina.\u003c\/p\u003e\u003cdivstyle=\"text-align:center;\"\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_Color_LaserJet_Pro_MFP_4303dw_Hotspot_01_Mobile_EM_NewVisID_1024x1024.jpg?v=98\"alt=\"HPColorLaserJetPro4303dw\"style=\"margin-right:-400px;float:none;\"width=\"800\"height=\"600\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticasPrincipales:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFuncionalidades\u003c\/strong\u003e:Impresión,copiayescaneadoencolor.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRuido\u003c\/strong\u003e:Susemisionesacústicassonbajas,de6,0B(A)alescaneary6,1B(A)alimprimir.Inclusoenmodolisto,esinaudible.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eCapacidaddelalimentadordedocumentos\u003c\/strong\u003e:Estándar,puedemanejarhasta50hojassincurvar.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePaneldeControl\u003c\/strong\u003e:Equipadaconunapantallatáctilcapacitivade4,3pulgadas,facilitandolanegaciónportodaslasfunciones.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eConectividad\u003c\/strong\u003e:Disponedevariasopciones,desdeAppleAirPrint™,Ethernet,Mopria™,USB,Wi-Fi®hastaBluetooth.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eCompatibilidaddelSistemaOperativo\u003c\/strong\u003e:CompatibleconmúltiplessistemasoperativoscomoWindows(incluidoWindows11),macOS,Android,iOSymás.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eResolucióndecopia\u003c\/strong\u003e:Ofrecehasta600x600ppptantoentextonegrocomoengráficosytextoacolor.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVelocidaddeCopia\u003c\/strong\u003e:Puedecopiaraunavelocidaddehasta33cpmenA4,tantoennegrocomoencolor.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eConclusión\u003c\/strong\u003e:La\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003emultifunciónHPColorLaserJetPro4303dwesunasolucióntodo-en-unoparaempresasyprofesionalesquebuscaneficiencia,calidadyseguridadensustrabajosdiariosdeimpresión,copiadoyescaneado.Consusdiversascaracterísticasyfuncionalidades,esteequipoprometeserunaadiciónvaliosaparacualquieroficinaoentornodetrabajo.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eCartuchosoriginalesHP\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2300a-230a-negro-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2300a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHpW2300A230ANegroparaHPLaserJetPro4203,4303\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,negro(aproximadamente2000páginas),W2300A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2301a-230a-cyan-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2301a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHpW2301A230ACyanparaHPLaserJetPro4203,4303\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,cian(aproximadamente1800páginas),W2301A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2302a-230a-amarilla-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2302a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHpW2302A230AAmarillaparaHPLaserJetPro4203,4303\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,amarillo(aproximadamente1800páginas),W2302A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2303a-230a-menta-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2303a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHpW2303A230AMentaparaHPLaserJetPro4203,4303\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,menta(aproximadamente1800páginas),W2303A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,negro(aproximadamente7500páginas),W2300X\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,cian(aproximadamente5500páginas),W2301X\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,amarillo(aproximadamente5500páginas),W2302X\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,menta(aproximadamente5500páginas),W2303X\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','5HH65A#BGJ']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$565.00",comparePrice:"$600.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_30_1200x1200.jpg?v=77",imeAltTitle:"HPLaserJet4303dw-ColoresVibrantesconWiFiIntegrado",detailPeLink:"",url:"/products/impresora-multifuncion-hp-color-laserjet-pro-4303dw",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"ImpresoraLaserHPLaserJetProMFP3103fdw",description:"impresoraHPLaserJetProMFP3103fdwLa HPLaserJetProMFP3103fdw sediseñóparabrindarpotenteproductividadconvelocidadesrápidasyhardwareconfiable.Además,ofrecenusodiariosinesfuerzodesdecualquierlugardondeserealiceeltrabajoparaquepuedaconcentrarsemásensunegocio.Rendimientopotente.PotencieelflujodetrabajoyelcontroldelaTIconlagestiónremotadelasimpresoras,lasaltasvelocidades,elescaneadoylasfuncionesintegradas.Productividadpotente.Hamásconlasfuncionesdeproductividadinteligentesylossencillosaccesosdirectos,disponiblesdesdelaaplicaciónHPSmartencualquiermomentoylugar.ConécteseyescaneedirectamenteaundispositivodealmacenamientoconunconectorUSB host.Gestiónperfecta.ConfigureygestionesusimpresorasHPconectadasalanube,independientementededóndeseencuentran.SmartAdminlohacefácilgraciasaunúnicopaneldecontrolbasadoenlaweb.Consólidasfuncionesdeconectividadyherramientasdegestióninteligentes,susimpresorasestaránlistascuandoustedlo esté.  ",descriptionHtml:"\u003ch2class=\"h2c-product-details__title\"\u003eimpresoraHPLaserJetProMFP3103fdw\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa \u003c\/span\u003eHPLaserJetProMFP3103fdw\u003cspan\u003e sediseñóparabrindarpotenteproductividadconvelocidadesrápidasyhardwareconfiable.Además,ofrecenusodiariosinesfuerzodesdecualquierlugardondeserealiceeltrabajoparaquepuedaconcentrarsemásensunegocio.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3class=\"h3c-split-module__title\"\u003eRendimientopotente.\u003c\/h3\u003e\u003cpclass=\"subtitlec-split-module__description\"\u003ePotencieelflujodetrabajoyelcontroldelaTIconlagestiónremotadelasimpresoras,lasaltasvelocidades,elescaneadoylasfuncionesintegradas.\u003c\/p\u003e\u003ch3class=\"h3c-split-module__title\"\u003eProductividadpotente.\u003c\/h3\u003e\u003cpclass=\"subtitlec-split-module__description\"\u003eHamásconlasfuncionesdeproductividadinteligentesylossencillosaccesosdirectos,disponiblesdesdelaaplicaciónHPSmartencualquiermomentoylugar.ConécteseyescaneedirectamenteaundispositivodealmacenamientoconunconectorUSB\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspanclass=\"m-text-nowrap\"\u003ehost.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3class=\"h3c-split-module__title\"\u003eGestiónperfecta.\u003c\/h3\u003e\u003cpclass=\"subtitlec-split-module__description\"\u003eConfigureygestionesusimpresorasHPconectadasalanube,independientementededóndeseencuentran.SmartAdminlohacefácilgraciasaunúnicopaneldecontrolbasadoenlaweb.Consólidasfuncionesdeconectividadyherramientasdegestióninteligentes,susimpresorasestaránlistascuandoustedlo\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspanclass=\"m-text-nowrap\"\u003eesté.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003evarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\/\/HPContentProductPeccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);ccs_cc_args.push(['mf','HP']);ccs_cc_args.push(['pn','3G632A']);ccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);ccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);ccs_cc_args.push(['lang','es']);ccs_cc_args.push(['market','pa']);(function(){varo=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);varsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';sc.async=true;sc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';varn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);})();\u003c\/script\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cspanstyle=\"margin:0pxauto;border:2pxdotted#;position:absolute;z-index:47;visibility:hidden;left:449px;width:0px;top:6535px;height:0px;\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"z-index:47;position:absolute;visibility:hidden;left:434px;width:50px;top:6520px;height:20px;font-size:10px;color:black;\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','3G632A']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$355.00",comparePrice:"$390.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_36_1200x1200.jpg?v=29",imeAltTitle:"ImpresoraLaserHPLaserJetProMFP3103fdw",detailPeLink:"",url:"/products/impresora-hp-laserjet-pro-mfp-3103fdw",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"ImpresoraHPLaserJetPro4003n",description:"ImpresoraLaserHPLaserJetPro4003nBlancoyNegroImpresión1USB2.0dealtavelocidad;1USBintegradoenelladotrasero;redGigabitEthernet10\/100\/1000BASE-T:802.3az(EEE)MaximiceelrendimientodesuoficinaconmayorcontroldeTI,velocidadesultrarrápidasyaltorendimiento.Ayudeasuequipodetrabajodinámicoconestaimpresorainteligentedealtavelocidad,queesidealparahasta10usuarios.",descriptionHtml:"\u003ch2id=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eHPLaserJetPro4003n\u003cbr\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003cul\u003e\u003cliclass=\"hp_facet_color_bwnew-feature\"\u003e\u003cspanclass=\"option-style\"title=\"BlancoyNegro\"\u003eBlancoyNegro\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"hp_facet_aiofunctionsnew-feature\"\u003e\u003cspanclass=\"option-style\"title=\"Impresión\"\u003eImpresión\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"hp_facet_connectstdnew-feature\"\u003e\u003cspanclass=\"option-style\"title=\"1USB2.0dealtavelocidad;1USBintegradoenelladotrasero;redGigabitEthernet10\/100\/1000BASE-T:802.3az(EEE)\"\u003e1USB2.0dealtavelocidad;1USBintegradoenelladotrasero;redGigabitEthernet10\/100\/1000BASE-T:802.3az(EEE)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch4\u003eMaximiceelrendimientodesuoficinaconmayorcontroldeTI,velocidadesultrarrápidasyaltorendimiento.\u003c\/h4\u003e\u003cp\u003eAyudeasuequipodetrabajodinámicoconestaimpresorainteligentedealtavelocidad,queesidealparahasta10usuarios.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','2Z611A']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$265.00",comparePrice:"$290.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_80_1200x1200.jpg?v=01",imeAltTitle:"ImpresoraHPLaserJetPro4003n",detailPeLink:"",url:"/products/impresora-hp-laserjet-pro-4003n",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"HPLaserJet4303fdw-ColoresVibrantesconWiFiIntegrado",description:"LaImpresoraLasermultifunciónHPColorLaserJetPro4303fdw(Númerodeproducto:5HH67A) Estamáquinanoessolounaimpresora,sinotambiénunacopiadorayescánerencolor,ofreciendounasoluciónintegralparatodassusnecesidadesdeoficina.CaracterísticasPrincipales:Funcionalidades: Impresión,copia,escaneadoencolor,faxRuido:Susemisionesacústicassonbajas,de6,0B(A)alescaneary6,1B(A)alimprimir.Inclusoenmodolisto,esinaudible.Capacidaddelalimentadordedocumentos:EstándComputadora Impresora Tinta Toner | Quick Service Suppliesar,puedemanejarhasta50hojassincurvar.PaneldeControl:Equipadaconunapantallatáctilcapacitivade4,3pulgadas,facilitandolanegaciónportodaslasfunciones.Conectividad:Disponedevariasopciones,desdeAppleAirPrint™,Ethernet,Mopria™,USB,Wi-Fi®hastaBluetooth.CompatibilidaddelSistemaOperativo:CompatibleconmúltiplessistemasoperativoscomoWindows(incluidoWindows11),macOS,Android,iOSymás.Resolucióndecopia:Ofrecehasta600x600ppptantoentextonegrocomoengráficosytextoacolor.VelocidaddeCopia:Puedecopiaraunavelocidaddehasta35cpmenA4,tantoennegrocomoencolor. Conclusión:LaImpresoraLasermultifunciónHPColorLaserJetPro4303fdwesunasolucióntodo-en-unoparaempresasyprofesionalesquebuscaneficiencia,calidadyseguridadensustrabajosdiariosdeimpresión,copiadoyescaneado.Consusdiversascaracterísticasyfuncionalidades,esteequipoprometeserunaadiciónvaliosaparacualquieroficinaoentornodetrabajo.CartuchosoriginalesHPCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,negro(aproximadamente2000páginas),W2300ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,cian(aproximadamente1800páginas),W2301ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,amarillo(aproximadamente1800páginas),W2302ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,menta(aproximadamente1800páginas),W2303ACartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,negro(aproximadamente7500páginas),W2300XCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,cian(aproximadamente5500páginas),W2301XCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,amarillo(aproximadamente5500páginas),W2302XCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,menta(aproximadamente5500páginas),W2303X",descriptionHtml:"\u003cp\u003eLa\u003cstrong\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003emultifunciónHPColorLaserJetPro4303fdw\u003c\/strong\u003e(Númerodeproducto:5HH67A) Estamáquinanoessolounaimpresora,sinotambiénunacopiadorayescánerencolor,ofreciendounasoluciónintegralparatodassusnecesidadesdeoficina.\u003c\/p\u003e\u003cdivstyle=\"text-align:center;\"\u003e\u003cimgheight=\"600\"width=\"800\"style=\"margin-right:-400px;float:none;\"alt=\"HPColorLaserJetPro4303dw\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_Color_LaserJet_Pro_MFP_4303dw_Hotspot_01_Mobile_EM_NewVisID_1024x1024.jpg?v=98\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticasPrincipales:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eFuncionalidades\u003c\/strong\u003e:\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003e Impresión,copia,escaneadoencolor,fax\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eRuido\u003c\/strong\u003e:Susemisionesacústicassonbajas,de6,0B(A)alescaneary6,1B(A)alimprimir.Inclusoenmodolisto,esinaudible.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eCapacidaddelalimentadordedocumentos\u003c\/strong\u003e:Estándar,puedemanejarhasta50hojassincurvar.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003ePaneldeControl\u003c\/strong\u003e:Equipadaconunapantallatáctilcapacitivade4,3pulgadas,facilitandolanegaciónportodaslasfunciones.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eConectividad\u003c\/strong\u003e:Disponedevariasopciones,desdeAppleAirPrint™,Ethernet,Mopria™,USB,Wi-Fi®hastaBluetooth.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eCompatibilidaddelSistemaOperativo\u003c\/strong\u003e:CompatibleconmúltiplessistemasoperativoscomoWindows(incluidoWindows11),macOS,Android,iOSymás.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eResolucióndecopia\u003c\/strong\u003e:Ofrecehasta600x600ppptantoentextonegrocomoengráficosytextoacolor.\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVelocidaddeCopia\u003c\/strong\u003e:Puedecopiaraunavelocidaddehasta35cpmenA4,tantoennegrocomoencolor.\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eConclusión\u003c\/strong\u003e:La\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003emultifunciónHPColorLaserJetPro4303fdwesunasolucióntodo-en-unoparaempresasyprofesionalesquebuscaneficiencia,calidadyseguridadensustrabajosdiariosdeimpresión,copiadoyescaneado.Consusdiversascaracterísticasyfuncionalidades,esteequipoprometeserunaadiciónvaliosaparacualquieroficinaoentornodetrabajo.\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eCartuchosoriginalesHP\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003e\u003catitle=\"TonerHpW2300A230ANegroparaHPLaserJetPro4203,4303\"href=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2300a-230a-negro-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2300a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,negro(aproximadamente2000páginas),W2300A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003catitle=\"TonerHpW2301A230ACyanparaHPLaserJetPro4203,4303\"href=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2301a-230a-cyan-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2301a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,cian(aproximadamente1800páginas),W2301A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003catitle=\"TonerHpW2302A230AAmarillaparaHPLaserJetPro4203,4303\"href=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2302a-230a-amarilla-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2302a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,amarillo(aproximadamente1800páginas),W2302A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003catitle=\"TonerHpW2303A230AMentaparaHPLaserJetPro4203,4303\"href=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2303a-230a-menta-para-hp-laserjet-pro-4203-4303?_pos=1\u0026amp;_psq=w2303a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230A,menta(aproximadamente1800páginas),W2303A\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,negro(aproximadamente7500páginas),W2300X\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,cian(aproximadamente5500páginas),W2301X\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,amarillo(aproximadamente5500páginas),W2302X\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchodetóneroriginalHPLaserJet230X,menta(aproximadamente5500páginas),W2303X\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','5HH67A#BGJ']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$585.00",comparePrice:"$600.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_81_1200x1200.jpg?v=85",imeAltTitle:"HPLaserJet4303fdw-ColoresVibrantesconWiFiIntegrado",detailPeLink:"",url:"/products/hp-laserjet-4303fdw-colores-vibrantes-con-wifi-integrado",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"HPLaserJetProM182nw-Imprime,EscaneayCopiaconCalidadLáserenColor",description:"HPColorLaserJetProMFPM182nwEspecificacionesdeHPColorLaserJetProMFPM182nwImprime,copia,escaneelocidaddeimpresióndehasta17ppm(negro)y17ppm(color)Bandejadeentrada150hojasPuertoHi-SpeedUSB2.0;USBhostfrontalconpuertoderedincorporadoFastEthernet10\/100Base-TX,802.11nde2,4GHzy5GHzinalámbricoImpresoraLaserHPColorLaserJetProMFPM182nw 👉DaleClickContactaaHpporWhatsAppparaInstalaciónFácilCartuchosdereemplazoCartuchodetónerHPLaserJet215AW2310A,negro(rendimientodeaproximadamente1050páginas);CartuchodetónerHPLaserJet215AW2311A,cian(rendimientodeaproximadamente850páginas);CartuchodetónerHPLaserJet215AW2312A,amarillo(rendimientodeaproximadamente850páginas);CartuchodetónerHPLaserJet215AW2313A,menta(rendimientodeaproximadamente850páginas)EnlacajaQuéhayenlacajaImpresoraLaserHPColorLaserJetProMFPM182nwCartuchoinicialHPLaserJetNegro(rendimientodeaproximadamentee800páginas)CartuchoinicialHPLaserJetCianCartuchoinicialHPLaserJetAmarilloCartuchoinicialHPLaserJetMenta(rendimientocombinadodeaproximadamente700páginasacolor)GuíadeinstalaciónCabledealimentaciónCableUSB ¿Buscasunaimpresoralásermultifuncionaldealtacalidadparatuhogaruoficinapequeña?¡Nobusquesmás!LaHPColorLaserJetProMFPM182nwesperfectaparati.Consudiseñocompactoyelegante,estaimpresoraseadaptaacualquierespaciosinsacrificarfuncionalidad.Unadelascaracterísticasdestacadasdeestaimpresoraessuconexióninalámbrica,loquetebrindamayorcomodidadyflexibilidadalahoradeimprimirdesdecualquierdispositivo.Además,conlainstalaciónsencillayrápidamedianteHPSmart,estaráslistoparaimprimirencuestióndeminutos.LaHPColorLaserJetProMFPM182nwutilizacartuchosoriginalesHP,garantizandoresultadosnítidosyduraderos.Yaseaquenecesitesimprimirdocumentosenblancoynegrooencoloresvibrantescomoelmenta,estaimpresorateofreceunacalidadexcepcional.NoimportasiutilizasWindows,macOSoLinux,estaimpresoraescompatiblecontodoslossistemasoperativosprincipales.AsíquenoesperesmásyllevatusproyectosalsiguientenivelconlapotenciayconfiabilidaddelaHPColorLaserJetProMFPM182nw.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eHPColorLaserJetProMFPM182nw\u003c\/h2\u003e\u003ch3\u003eEspecificacionesdeHPColorLaserJetProMFPM182nw\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cliclass=\"aiofunctions\"\u003eImprime,copia,escanea\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"printspeed\"\u003eVelocidaddeimpresióndehasta17ppm(negro)y17ppm(color)\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"paperhandleinputstd\"\u003eBandejadeentrada150hojas\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"connectstd\"\u003ePuertoHi-SpeedUSB2.0;USBhostfrontalconpuertoderedincorporadoFastEthernet10\/100Base-TX,802.11nde2,4GHzy5GHzinalámbrico\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_COLOR_LASERJET_M182nw.pdf?v=44\"title=\"HPColorLaserJetProMFPM182nw\"\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Sintitulo_120x120px_480x480.jpg?v=41\"alt=\"\u0026lt;ahref=\":=\"\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP_COLOR_LASERJET_M182nw.pdf?v=44\"title=\"HPColorLaserJetProMFPM182nw\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eHPColorLaserJetProMFPM182nw \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cimgstyle=\"display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Post_FacilInstalacion_2_002_002_480x480.jpg?v=17\"alt=\"FácilInstalaciónconHp\"data-mce-src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Post_FacilInstalacion_2_002_002_480x480.jpg?v=17\"\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e👉DaleClick\u003catitle=\"InstalaciónFácilHpWhatApp\"href=\":\/\/api.whatsapp.com\/send?phone=\u0026amp;text=EASY\"data-mce-href=\":\/\/api.whatsapp.com\/send?phone=\u0026amp;text=EASY\"\u003e\u003cstrong\u003eContactaaHpporWhatsAppparaInstalaciónFácil\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ctableclass=\"tabletable-borderedtable-steps\"\u003e\u003ctbodyvalign=\"top\"\u003e\u003ctr\u003e\u003ctdrowspan=\"1\"align=\"left\"valign=\"top\"\u003e\u003cdivclass=\"para\"\u003e\u003cstrongclass=\"bold\"\u003eCartuchosdereemplazo\u003c\/strong\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdrowspan=\"1\"align=\"left\"valign=\"top\"\u003e\u003cdivclass=\"para\"\u003eCartuchode\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2310a-215a-negro-toner-hp-orignal?_pos=1\u0026amp;_psq=215a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHp215A|W2310A\"\u003etónerHPLaserJet215AW2310A\u003c\/a\u003e,negro(rendimientodeaproximadamente1050páginas);\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"para\"\u003eCartuchode\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2311a-215a-cyan-toner-hp-orignal?_pos=1\u0026amp;_psq=w2311a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHpW2311A-215ACyan\"\u003etónerHPLaserJet215AW2311A\u003c\/a\u003e,cian(rendimientodeaproximadamente850páginas);\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"para\"\u003eCartuchode\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2312a-215a-amarillo-toner-hp-orignal?_pos=1\u0026amp;_psq=w2312a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHpW2312A-215AAmarillo\"\u003etónerHPLaserJet215AW2312A\u003c\/a\u003e,amarillo(rendimientodeaproximadamente850páginas);\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"para\"\u003eCartuchode\u003cahref=\":\/\/\/products\/toner-hp-w2313a-215a-menta-toner-hp-orignal?_pos=1\u0026amp;_psq=w2313a\u0026amp;_ss=e\u0026amp;_v=1.0\"title=\"TonerHpW2313A-215AMenta\"\u003etónerHPLaserJet215AW2313A\u003c\/a\u003e,menta(rendimientodeaproximadamente850páginas)\u003c\/div\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003ch2\u003eEnlacaja\u003c\/h2\u003e\u003cdivclass=\"ccs-cc-inline-features-blockccs-cc-inline-multicolumn\"data-count=\"2\"data-media=\"false\"\u003e\u003cdivclass=\"ccs-cc-inline-feature\"\u003e\u003cdivclass=\"ccs-cc-inline-feature-contentccs-cc-inline-feature-description\"data-order=\"0\"\u003e\u003ch3\u003eQuéhayenlacaja\u003c\/h3\u003e\u003culdata-inline-hp-inbox=\"\"\u003e\u003cli\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eImpresoraLaser\u003c\/a\u003eHPColorLaserJetProMFPM182nw\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchoinicialHPLaserJetNegro(rendimientodeaproximadamentee800páginas)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchoinicialHPLaserJetCian\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchoinicialHPLaserJetAmarillo\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCartuchoinicialHPLaserJetMenta(rendimientocombinadodeaproximadamente700páginasacolor)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eGuíadeinstalación\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCabledealimentación\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCableUSB\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/hp-color-laserjet-pro-m182n-analisis-1024x642_1024x1024.webp?v=55\"alt=\"HPColorLaserJetProMFPM182nw\"style=\"display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;\"data-mce-frment=\"1\"data-mce-src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/hp-color-laserjet-pro-m182n-analisis-1024x642_1024x1024.webp?v=55\"\u003e\u003c\/p\u003e\u003cpdata-pm-slice=\"11[]\"class=\"pm-align--left\"\u003e¿Buscasuna\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspanid=\"isPasted\"style=\"color:#;font-family:'helveticaneue',Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;white-space:pre-wrap;background-color:#ffffff;text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;display:inline!important;float:none;\"\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eimpresoraláser\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003emultifuncionaldealtacalidadparatuhogaruoficinapequeña?¡Nobusquesmás!LaHPColorLaserJetProMFPM182nwesperfectaparati.Consudiseñocompactoyelegante,estaimpresoraseadaptaacualquierespaciosinsacrificarfuncionalidad.\u003c\/p\u003e\u003cpclass=\"pm-align--left\"\u003eUnadelascaracterísticasdestacadasdeestaimpresoraessuconexióninalámbrica,loquetebrindamayorcomodidadyflexibilidadalahoradeimprimirdesdecualquierdispositivo.Además,conlainstalaciónsencillayrápidamedianteHPSmart,estaráslistoparaimprimirencuestióndeminutos.\u003c\/p\u003e\u003cpclass=\"pm-align--left\"\u003eLaHPColorLaserJetProMFPM182nwutilizacartuchosoriginalesHP,garantizandoresultadosnítidosyduraderos.Yaseaquenecesitesimprimirdocumentosenblancoynegrooencoloresvibrantescomoelmenta,estaimpresorateofreceunacalidadexcepcional.\u003c\/p\u003e\u003cpclass=\"pm-align--left\"\u003eNoimportasiutilizasWindows,macOSoLinux,estaimpresoraescompatiblecontodoslossistemasoperativosprincipales.AsíquenoesperesmásyllevatusproyectosalsiguientenivelconlapotenciayconfiabilidaddelaHPColorLaserJetProMFPM182nw.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cpstyle=\"text-align:center;\"\u003e\u003ciframetitle=\"YouTubevideoplayer\"src=\":\/\/\/embed\/xOaA4Igjia4\"height=\"515\"width=\"860\"allowfullscreen=\"\"allow=\"accelerometer;autoplay;clipboard-write;encrypted-media;gyroscope;picture-in-picture;web-share\"frameborder=\"0\"\u003e\u003c\/iframe\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cpstyle=\"text-align:center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','7KW55A#BGJ']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$335.00",comparePrice:"$350.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_27_1200x1200.jpg?v=56",imeAltTitle:"HPLaserJetProM182nw-Imprime,EscaneayCopiaconCalidadLáserenColor",detailPeLink:"",url:"/products/hp-color-laserjet-pro-mfp-m182nw-impresora-multifuncional",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"TonerBrotherTN-850|TN850",description:"TonerBrotherTN-850|TN850 TonerBrotherTN-850paraDCP-L5500DN,DCP-L5600DN,DCP-L5650DN,HL-L5000D,HL-L5100DN,HL-L5200DW,HL-L5200DWT,HL-L6200DW,HL-L6200DWT,HL-L6250DW,HL-L6300DW,HL-L6400DW,HL-L6400DWT,MFC-L5700DW,MFC-L5800DW,MFC-L5850DW,MFC-L5900DW,MFC-L6700DW,MFC-L6750DW,MFC-L6800DW,MFC-L6900DW 8,000pinasCartuchosdetoneroriginalesBrotherDescubrecómoconloscartuchosdetoneroriginalesdeBrother,tendráslacalidaddeimpresiónyfiabilidadquenecesitas.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eTonerBrotherTN-850|TN850\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTonerBrotherTN-850paraDCP-L5500DN,DCP-L5600DN,DCP-L5650DN,HL-L5000D,HL-L5100DN,HL-L5200DW,HL-L5200DWT,HL-L6200DW,HL-L6200DWT,HL-L6250DW,HL-L6300DW,HL-L6400DW,HL-L6400DWT,MFC-L5700DW,MFC-L5800DW,MFC-L5850DW,MFC-L5900DW,MFC-L6700DW,MFC-L6750DW,MFC-L6800DW,MFC-L6900DW\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e8,000pinas\u003c\/p\u003e\u003ch2\u003e\u003cem\u003eCartuchosdetoneroriginalesBrother\u003c\/em\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eDescubrecómoconloscartuchosdetoneroriginalesdeBrother,tendráslacalidaddeimpresiónyfiabilidadquenecesitas.\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Brother']);\tccs_cc_args.push(['pn','TN850']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$130.00",comparePrice:"$140.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Toner-Brother-TN-850-TN_1200x1200.jpg?v=46",imeAltTitle:"TonerBrotherTN-850|TN850",detailPeLink:"",url:"/products/toner-brother-tn-850-toner-brother-original",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"MochilaDellparalaptopEcoLoopPremierSlim15\"|PE-BPS-15-20",description:"MochilaDellparalaptopEcoLoopPremierSlim15\"|PE1520PS Tipodeproducto:mochiladetransportepara laptopColor:NegroconlogotipodemetalMaterialdelproducto: PoliésterDimensiones:12cmdeprofundidad,43cmdealtura,30cmdeanchura,0.87kgpeso.Compartimento:compartimentodedicadoparalaptop\/tablet,bolsillolateraldemalla,espaciodeorganizacióndeaccesoriosCaracterísticas:Resistentealaintemperie,apruebadegolpes,asasreforzadas,sepuedeacoplaraunamaleta,compartimentoparaelportátilforradodeespuma ViajeconpocopesoycontribuyaacuidarelmedioambienteconestamochilacompactaDellEcoLoopPremierSlim15(PE1520PS),fabricadamedianteelprocesodeteñidoensoluciónEcoLoopdeDellparapoliéster,quegeneraun90 %menosdeuaresidual,un62 %menosdeemisionesdeCO2yconsumeun29 %menosdeenergíaquelosprocesosdeteñidotradicionales. Asimismo,elacolchadodegomaEVAamortigualosimpactosyesunaformaligeradeprotegersuportátildurantelosdesplazamientos.Elportátilylosdocumentosimportantespermanecensecosinclusoencondicioneshúmedasodelluvia,mientrasqueelinteriordelamochilaestádiseñadoconadornosencueronegroeincorporaunrevestimientoresistentealuafabricadoapartirdeparabrisasdeautomóvilesreutilizados.Carguesuportátildentrodelamochiladurantelosviajespasandouncableatrésdelbolsilloespecíficoparaelcargadorportátil.Cuandolleguéasudestino,podráseguirtrabajandoconelportátilcargado.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eMochilaDellparalaptopEcoLoopPremierSlim15\"|PE1520PS \u003c\/h2\u003e\u003culclass=\"a-unordered-lista-verticala-spacing-mini\"\u003e\u003cliclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"\u003eTipodeproducto:mochiladetransportepara laptop\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"\u003eColor:\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003eNegroconlogotipodemetal\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"a-spacing-small\"\u003eMaterialdelproducto: \u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003ePoliéster\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"\u003eDimensiones:12cmdeprofundidad,43cmdealtura,30cmdeanchura,0.87kgpeso.\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"\u003eCompartimento:compartimentodedicadoparalaptop\/tablet,bolsillolateraldemalla,espaciodeorganizacióndeaccesorios\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003cstrong\u003eCaracterísticas:\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003eResistentealaintemperie,apruebadegolpes,asasreforzadas,sepuedeacoplaraunamaleta,compartimentoparaelportátilforradodeespuma\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cimgalt=\"MochilaDellEcoLoopPremierSlim15\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Dell_Premier_Slim_Backpack_15_MVI_10_1f6ce766-e48b-49ef-a43a-0a194eb26f33_1024x1024.webp?v=47\"style=\"display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"\u003e\u003cspan\u003eViajeconpocopesoycontribuyaacuidarelmedioambienteconestamochilacompactaDellEcoLoopPremierSlim15(PE1520PS),fabricadamedianteelprocesodeteñidoensoluciónEcoLoopdeDellparapoliéster,quegeneraun90 %menosdeuaresidual,un62 %menosdeemisionesdeCO2yconsumeun29 %menosdeenergíaquelosprocesosdeteñidotradicionales. \u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eAsimismo,elacolchadodegomaEVAamortigualosimpactosyesunaformaligeradeprotegersuportátildurantelosdesplazamientos.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"\u003e\u003cspan\u003eElportátilylosdocumentosimportantespermanecensecosinclusoencondicioneshúmedasodelluvia,mientrasqueelinteriordelamochilaestádiseñadoconadornosencueronegroeincorporaunrevestimientoresistentealuafabricadoapartirdeparabrisasdeautomóvilesreutilizados.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"\u003e\u003cspan\u003eCarguesuportátildentrodelamochiladurantelosviajespasandouncableatrésdelbolsilloespecíficoparaelcargadorportátil.Cuandolleguéasudestino,podráseguirtrabajandoconelportátilcargado.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Dell']);\tccs_cc_args.push(['pn','PE1520PS']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$60.00",comparePrice:"$68.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_2_1200x1200.jpg?v=28",imeAltTitle:"MochilaDellparalaptopEcoLoopPremierSlim15\"|PE-BPS-15-20",detailPeLink:"",url:"/products/mochila-dell-para-laptop-ecoloop-premier-slim-15-pe1520ps",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"MochilaTargus-ASCENDBACKPACKfor16”Laptops-Black",description:"MochilaTargus-ASCENDBACKPACKfor16”Laptops- Black Dimensiones12.50\"x18.60\"x7.00\"ModeloTSB710US-70MaterialPoliésterColorNegroElTargus16\"LamochilaAscendesperfectaparaviajar,trabajaryiralaescuela.Ungrancompartimentodealmacenamientocuentaconuncompartimentoacolchadoparacomputadoraportátilyespacioparadocumentosyarchivos.Unaespaciosaestacióndetrabajo,numerososbolsillosparaaccesorios,bolsillosparabotellasdeuayunpaneltraseroacolchadocompletanlamochila.InterioracolchadoparaprotegersuNotebookCompartimentodegrancapacidadropaolibrosBolsillodegrancapacidadconcierreBolsilloconcierre,tarjetero,portalles,lapicero,otros1Bolsillofrontaldeaccesorápido2bolsilloslateralesconcierreydemallaparauaCorreasparaelhombroacolchadoyajustableAsaparamayorfacilidaddetransporteSistemadeventilaciónenlaespaldaparamayorcomodidadBolsilloacolchadoparacomputadoraportátilparaacomodarunacomputadoraportátilde16\"omáspequeñaParasalvuardarymantenersucomputadoraportátilasalvo.CompartimentosecundarioProporcionaunaestacióndetrabajointegrada.TirantesacolchadosypaneltraseroOfrececomodidadduranteeltransporte.PuertodepasodecabledefácilaccesoHacequetrabajarsobrelamarchaseacómodo.CompartimentosadicionalesDosportabotellasdemallaydosbolsillosocultosdelanteros.Detallesreflectantesparaunamayorvisibilidad.Permiteelusodiario.AsadetransportecómodaFácilderecogeryllevar.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eMochilaTargus-ASCENDBACKPACKfor16”Laptops- Black\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003ctableclass=\"jsx-2specification-table\"\u003e\u003ctbodyclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eDimensiones\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003e\u003cspan\u003e12.50\"x18.60\"x7.00\"\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eModelo\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003e\u003cspan\u003eTSB710US-70\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eMaterial\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003ePoliéster\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eColor\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003eNegro\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003cdiv\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cspan\u003eElTargus16\"LamochilaAscendesperfectaparaviajar,trabajaryiralaescuela.Ungrancompartimentodealmacenamientocuentaconuncompartimentoacolchadoparacomputadoraportátilyespacioparadocumentosyarchivos.Unaespaciosaestacióndetrabajo,numerososbolsillosparaaccesorios,bolsillosparabotellasdeuayunpaneltraseroacolchadocompletanlamochila.\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eInterioracolchadoparaprotegersuNotebook\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCompartimentodegrancapacidadropaolibros\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBolsillodegrancapacidadconcierre\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBolsilloconcierre,tarjetero,portalles,lapicero,otros\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e1Bolsillofrontaldeaccesorápido\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e2bolsilloslateralesconcierreydemallaparaua\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCorreasparaelhombroacolchadoyajustable\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAsaparamayorfacilidaddetransporte\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSistemadeventilaciónenlaespaldaparamayorcomodidad\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch3\u003eBolsilloacolchadoparacomputadoraportátilparaacomodarunacomputadoraportátilde16\"omáspequeña\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eParasalvuardarymantenersucomputadoraportátilasalvo.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eCompartimentosecundario\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eProporcionaunaestacióndetrabajointegrada.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eTirantesacolchadosypaneltrasero\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eOfrececomodidadduranteeltransporte.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003ePuertodepasodecabledefácilacceso\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eHacequetrabajarsobrelamarchaseacómodo.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eCompartimentosadicionales\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eDosportabotellasdemallaydosbolsillosocultosdelanteros.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eDetallesreflectantesparaunamayorvisibilidad.\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003ePermiteelusodiario.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eAsadetransportecómoda\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eFácilderecogeryllevar.\u003c\/div\u003e",price:"$30.00",comparePrice:"$35.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_6_1200x1200.jpg?v=01",imeAltTitle:"MochilaTargus-ASCENDBACKPACKfor16”Laptops-Black",detailPeLink:"",url:"/products/mochila-targus-ascend-backpack-for-16-laptops-black",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"AudifonoLogitechH390USB",description:"AudifonoLogitechH390USBAUDIONÍTIDOYPRÁCTICOSCONTROLESINTEGRADOSENELCABLEParallamadasporInternetnítidasconunasimpleconexiónUSB-APlugandPlayyunmicrófonoconsupresiónderuido.Loscontrolesintegradosenelcablepermitencontrolarelvolumenosilenciarlosininterrumpirlallamada.Lostransductoresoptimizadosporláserofrecenaudiodigitalmejoradoconlamúsicaylosjuegosforitos.AURICULARESCONMICRÓFONOUSBPARAORDENADORLosauricularesconmicrófonoparaempresasperfectosparallamadasdevoz,Skype,seminarioswebymuchomás.Elcablede233cm(7,64pies)tienelalongitudadecuadaparadarlalibertaddeponersedepieyestirarsedurantelargasconversaciones.SONIDOESTÉREODIGITALLostransductoresoptimizadosporláserproporcionanunaudiodigitalmejoradoparamúsica,juegosyllamadas.EstosauricularesPlugandPlaysepuedenusarconcualquierordenadorPCoMacconunpuertooadaptadorUSB-Asinnecesidaddeinstalarsoftware.logitech.com\/w_184,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/logitech\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=11x,:\/\/resource.logitech.com\/w_184,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_2.0\/content\/dam\/logitech\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=12x\"media=\"(min-width:1025px)\"\u0026gt;logitech.com\/w_214,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/logitech\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=11x,:\/\/resource.logitech.com\/w_214,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_2.0\/content\/dam\/logitech\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=12x\"media=\"(min-width:720px)\"\u0026gt;logitech.com\/w_251,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/logitech\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=11x,:\/\/resource.logitech.com\/w_251,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_2.0\/content\/dam\/logitech\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=12x\"media=\"(max-width:719px)\"\u0026gt;logitech.com\/w_184,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/logitech\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=1\"alt=\"Aplicacionesdivertidas\"\u0026gt;MICRÓFONOCONSUPRESIÓNDERUIDOMinimizaelruidodefondonodeseadoparapermitirconversacionesclaras.Lacolocacióndelmicrófonorígidoenelladoizquierdosepuedeajustarparamejorarlacapturadevoz.Lavarillamoviblesepuedeguardar,paraquenoestorbecuandonoseuse.CONTROLESINTEGRADOSENELCABLELossencilloscontrolesintegradosenelcabledelosauricularespermitenajustarelvolumenosilenciarllamadassininterrumpireluso.CONEXIÓNUSB-ALaconexiónUSBpermiteelusoPlugandPlay.EncuantoseconectaelconectorUSB-Aalordenador,esposibleempezarahablar,escucharmúsicaojugar.DIMENSIONESAltura:171mmAnchura:151mmProfundidad:68mmPeso:.197kgLongituddelcable:2,33mREQUISITOSDELSISTEMAWindows®,macOSoChromeOS™yplataformasdellamadaspopulares.PuertoUSB1PuertooadaptadortipoAESPECIFICACIONESTÉCNICASTipodemicrófono:BidireccionalImpedanciadeentrada:32OhmSensibilidad(auricular):94dBV\/Pa+\/-3dBSensibilidad(micrófono):-17dBV\/Pa+\/-4dBRespuestadefrecuencia(auriculares):20Hz-20KHzRespuestadefrecuencia(micrófono):100Hz-10KHz",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eAudifonoLogitechH390USB\u003c\/h2\u003e\u003ch2class=\"font-title-mjs-title\"\u003eAUDIONÍTIDOYPRÁCTICOSCONTROLESINTEGRADOSENELCABLE\u003c\/h2\u003e\u003cdivclass=\"body-copy-ctnjs-body-copy-ctnrte-field\"\u003e\u003cp\u003eParallamadasporInternetnítidasconunasimpleconexiónUSB-APlugandPlayyunmicrófonoconsupresiónderuido.Loscontrolesintegradosenelcablepermitencontrolarelvolumenosilenciarlosininterrumpirlallamada.Lostransductoresoptimizadosporláserofrecenaudiodigitalmejoradoconlamúsicaylosjuegosforitos.\u003c\/p\u003e\u003ch2class=\"font-title-mjs-title\"\u003eAURICULARESCONMICRÓFONOUSBPARAORDENADOR\u003c\/h2\u003e\u003cdivclass=\"body-copy-ctnjs-body-copy-ctnrte-field\"\u003e\u003cp\u003eLosauricularesconmicrófonoparaempresasperfectosparallamadasdevoz,Skype,seminarioswebymuchomás.Elcablede233cm(7,64pies)tienelalongitudadecuadaparadarlalibertaddeponersedepieyestirarsedurantelargasconversaciones.\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"text_editable_copy-id0a825b380caa4278f02c6832dd4c58a\"class=\"pangea-cmpbody-copyaem-margin-optionsfont-size-normalfont-brown-lightdc-kohletc-kohlemc-kohle\"data-align-mobile=\"center\"data-align-tablet=\"center\"data-align-desktop=\"center\"\u003e\u003cdivclass=\"aem-content-ctncontainer\"\u003e\u003cdivid=\"text_editable_copy-id0a825b380caa4278f02c6832dd4c58a-padding-options\"class=\"aem-padding-optionsdptldplxldprxltptltplmtprmmptl\"\u003e\u003cdivclass=\"content-ctnrte-fieldtext-width-normal\"\u003e\u003ch2class=\"body-copy-titlefont-title-mfont-brown-bold\"\u003eSONIDOESTÉREODIGITAL\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLostransductoresoptimizadosporláserproporcionanunaudiodigitalmejoradoparamúsica,juegosyllamadas.EstosauricularesPlugandPlaysepuedenusarconcualquierordenadorPCoMacconunpuertooadaptadorUSB-Asinnecesidaddeinstalarsoftware.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ime_editable_-i981eb64a13c84d2c0dc\"class=\"pangea-cmppangea-imeaem-margin-options\"\u003e\u003cdivclass=\"aem-content-ctncontainer\"\u003e\u003cdivid=\"ime_editable_-i981eb64a13c84d2c0dc-padding-options\"class=\"aem-padding-options\"\u003e\u003cpictureclass=\"pangea-cmpresponsive-imgjs-pangea-responsive-img\"data-full-width-mobile=\"false\"data-full-width-tablet=\"false\"data-full-width-desktop=\"false\"data-align-mobile=\"center\"data-align-tablet=\"center\"data-align-desktop=\"center\"data-visible-mobile=\"true\"data-visible-tablet=\"true\"data-visible-desktop=\"true\"\u003e\u003csourcesrcset=\":\/\/resource.\u0026lt;ahref=\":\u003elogitech.com\/w_184,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=11x,:\/\/resource.\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e.com\/w_184,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_2.0\/content\/dam\/\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=12x\"media=\"(min-width:1025px)\"\u0026gt;\u003csourcesrcset=\":\/\/resource.\u0026lt;ahref=\":\u003elogitech.com\/w_214,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=11x,:\/\/resource.\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e.com\/w_214,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_2.0\/content\/dam\/\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=12x\"media=\"(min-width:720px)\"\u0026gt;\u003csourcesrcset=\":\/\/resource.\u0026lt;ahref=\":\u003elogitech.com\/w_251,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=11x,:\/\/resource.\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e.com\/w_251,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_2.0\/content\/dam\/\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=12x\"media=\"(max-width:719px)\"\u0026gt;\u003cimgsrc=\":\/\/resource.\u0026lt;a%20href=\":\u003elogitech.com\/w_184,c_limit,q_auto,f_auto,dpr_1.0\/content\/dam\/\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"\u003elogitech\u003c\/a\u003e\/en\/products\/headsets\/h390-usb-headset\/h390-icons.png?v=1\"alt=\"Aplicacionesdivertidas\"\u0026gt;\u003c\/source\u003e\u003c\/source\u003e\u003c\/picture\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"aem-padding-options\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"aem-padding-options\"\u003e\u003ch2class=\"h3\"\u003eMICRÓFONOCONSUPRESIÓNDERUIDO\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eMinimizaelruidodefondonodeseadoparapermitirconversacionesclaras.Lacolocacióndelmicrófonorígidoenelladoizquierdosepuedeajustarparamejorarlacapturadevoz.Lavarillamoviblesepuedeguardar,paraquenoestorbecuandonoseuse.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch2class=\"h3\"\u003eCONTROLESINTEGRADOSENELCABLE\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLossencilloscontrolesintegradosenelcabledelosauricularespermitenajustarelvolumenosilenciarllamadassininterrumpireluso.\u003c\/p\u003e\u003ch2class=\"font-title-mjs-title\"\u003eCONEXIÓNUSB-A\u003c\/h2\u003e\u003cdivclass=\"body-copy-ctnjs-body-copy-ctnrte-field\"\u003e\u003cp\u003eLaconexiónUSBpermiteelusoPlugandPlay.EncuantoseconectaelconectorUSB-Aalordenador,esposibleempezarahablar,escucharmúsicaojugar.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003culclass=\"pangea-cmptech-specsjs-pangea-tech-specs\"data-free-flow=\"false\"data-col=\"3\"\u003e\u003cliclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cheaderclass=\"specs-header\"\u003e\u003ch3class=\"specs-heading\"\u003eDIMENSIONES\u003c\/h3\u003e\u003c\/header\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eAltura:171mm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eAnchura:151mm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eProfundidad:68mm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003ePeso:.197kg\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eLongituddelcable:2,33m\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/li\u003e\u003cliclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cheaderclass=\"specs-header\"\u003e\u003ch3class=\"specs-heading\"\u003eREQUISITOSDELSISTEMA\u003c\/h3\u003e\u003c\/header\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eWindows®,macOSoChromeOS™yplataformasdellamadaspopulares.\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003ePuertoUSB\u003caclass=\"notenote-tooltipjs-note-tooltip\"\u003e\u003csuparia-label=\"footnote1\"\u003e1\u003c\/sup\u003e\u003cspanclass=\"visually-hiddenjs-tooltip-descriptor\"aria-hidden=\"true\"\u003ePuertooadaptadortipoA\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003culclass=\"pangea-cmptech-specsjs-pangea-tech-specs\"data-free-flow=\"false\"data-col=\"3\"\u003e\u003cliclass=\"specs-column\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-group\"\u003e\u003cheaderclass=\"specs-header\"\u003e\u003ch3class=\"specs-heading\"\u003eESPECIFICACIONESTÉCNICAS\u003c\/h3\u003e\u003c\/header\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eTipodemicrófono:Bidireccional\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eImpedanciadeentrada:32Ohm\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eSensibilidad(auricular):94dBV\/Pa+\/-3dB\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eSensibilidad(micrófono):-17dBV\/Pa+\/-4dB\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eRespuestadefrecuencia(auriculares):20Hz-20KHz\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"specs-block\"\u003e\u003cdivclass=\"specs-description\"\u003eRespuestadefrecuencia(micrófono):100Hz-10KHz\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Logitech']);\tccs_cc_args.push(['pn','']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$27.00",comparePrice:"$32.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Audifono-Logitech-H390-USB_1200x1200.jpg?v=17",imeAltTitle:"AudifonoLogitechH390USB",detailPeLink:"",url:"/products/audifono-logitech-h390-usb",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"AudifonoKlipXtremeObsession-RojoKlipXtremeKhs-550Rd",description:"AudifonoKlipXtremeObsession-RojoKHS-550RD|KHS-550RD Esteoriginalaudífonoconmicrófonoostentaunidadesexcitadorasde40mmquepresentanunarespuestaenfrecuenciaamplia,unadistorsiónbaja,asícomogresprofundosqueseescuchanconunafidelidadasombrosa.Elaudífonodecápsulacerrada,nosolobrindacomodidad,sinoqueademásaíslaefectivamenteelruidodefondo.Lacápsulademandoconmicrófonoprendidadeuncableplanoleconfiereunsentidodefuncionalidadyestilo.ElequilibrioperfectoentreloprácticoyunsonidoexcepcionalesloqueencontrarásenestenuevoaudífonodeKlipXtreme.EspecificacionesAuricularesUnidaddelparlante:Φ40mmFrecuencia:20Hz-20.000HzTipo:SupraauralColor:ROJOMáximapotenciadesalida(P.M.P.O):20mWSensibilidad:105dB±3dB\/mW(S.P.La1KHz)MicrófonoDirectividad:OmnidireccionalFrecuencia:100Hz~18kHzTipo:CápsulademandoenlíneaImpedancia:32ΩSensibilidad:105dB±3dB\/mW(S.P.La1KHz)ConectividadBotones:Botónmultifunción(Pausa\/Reproducir\/Próximapista\/Contestar\/Colgar\/Ignorarllamada)Tipodeconexión:3,5mmInformaciónadicionalLongituddelcable:1,2±0,2mDimensiones:6,4x7,9cmGarantía:LimitadaporunañoGarantía:LimitadaporunañoPeso:133g  ",descriptionHtml:"\u003ch2\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eAudifonoKlipXtremeObsession-RojoKHS-550RD|KHS-550RD\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEsteoriginalaudífonoconmicrófonoostentaunidadesexcitadorasde40mmquepresentanunarespuestaenfrecuenciaamplia,unadistorsiónbaja,asícomogresprofundosqueseescuchanconunafidelidadasombrosa.Elaudífonodecápsulacerrada,nosolobrindacomodidad,sinoqueademásaíslaefectivamenteelruidodefondo.Lacápsulademandoconmicrófonoprendidadeuncableplanoleconfiereunsentidodefuncionalidadyestilo.ElequilibrioperfectoentreloprácticoyunsonidoexcepcionalesloqueencontrarásenestenuevoaudífonodeKlipXtreme.\u003c\/p\u003e\u003ch5\u003eEspecificaciones\u003c\/h5\u003e\u003cp\u003eAuriculares\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eUnidaddelparlante:Φ40mm\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eFrecuencia:20Hz-20.000Hz\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eTipo:Supraaural\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eColor:ROJO\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eMáximapotenciadesalida(P.M.P.O):20mW\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSensibilidad:105dB±3dB\/mW(S.P.La1KHz)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cdiv\u003e\u003cemclass=\"interna_icon\"\u003e\u003cspanclass=\"title-specs\"\u003eMicrófono\u003c\/span\u003e\u003c\/em\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eDirectividad:Omnidireccional\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eFrecuencia:100Hz~18kHz\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eTipo:Cápsulademandoenlínea\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eImpedancia:32Ω\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSensibilidad:105dB±3dB\/mW(S.P.La1KHz)\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cdiv\u003e\u003cemclass=\"interna_icon\"\u003e\u003cspanclass=\"title-specs\"\u003eConectividad\u003c\/span\u003e\u003c\/em\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eBotones:Botónmultifunción(Pausa\/Reproducir\/Próximapista\/Contestar\/Colgar\/Ignorarllamada)\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eTipodeconexión:3,5mm\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cdiv\u003e\u003cemclass=\"interna_icon\"\u003e\u003cspanclass=\"title-specs\"\u003eInformaciónadicional\u003c\/span\u003e\u003c\/em\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eLongituddelcable:1,2±0,2m\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDimensiones:6,4x7,9cm\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eGarantía:Limitadaporunaño\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eGarantía:Limitadaporunaño\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePeso:133g\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Klipxtreme']);\tccs_cc_args.push(['pn','KHS-550RD']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$12.00",comparePrice:"$15.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Audifono-Klip-Xtreme-Obsession-Rojo-Khs-550Rd_1200x1200.jpg?v=37",imeAltTitle:"AudifonoKlipXtremeObsession-RojoKlipXtremeKhs-550Rd",detailPeLink:"",url:"/products/audifono-klip-xtreme-obsession-rojo-khs-550rd-klipxtreme-khs-550rd",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"EtiquetaeryRectangularparaimpresorasLáserInkJet-CristalTransparenteBrillante",description:"EtiquetaeryRectangularparaimpresorasLáserInkJet-CristalTransparenteBrillanteCreaetiquetasparatuemprendimientoencasa!demanerafácilyeconómicaconestasetiquetaspersonalizables.AsegúratedelograruntrabajodeimpresiónlimpiosinatascosnidesalineacionesutilizandolatecnologíaSureFeeddeeryElmaterialblancobrillantedelaetiquetacreaunbrilloprémiumquemejoralacalidaddelaimpresiónparaqueeltextoseveamásnítidoyloscoloresseanmásbrillantesLatecnologíaEasyPeeldelasetiquetashacequeseanfácilesdepelaryusarrápidamente.DoblalahojaparaqueelbordesedespegueparapelarlasetiquetasconfacilidadLasetiquetaspermanentessemantienenpegadasenunavariedaddesuperficies,comosobres,cartón,plástico,vidrioymetalCaracteristicasColorTransparenteBrillanteunidadesPackde80CódigodePlantillaMarcaERYTipodeacabadoLaminado Tamañodeetiquetas:2\"3\" Softwareeryery®CreaeImprime SoftwaregratuitoparalaimpresiónUtilizaelsoftwaregratuitoeryCreaeimprimeonlineparacreareimprimirtuspropiasetiquetas.Nonecesitasdescargarningúnprograma,creastuspropiosproyectosyeligessideseasguardarlosenlíneaoentuPCCreartuspropiasetiquetasnuncafuetanfácil,solonecesitasconexiónaInternet.Muchosmodelospre-diseñadosConerytienesmuchasideasparapersonalizartusetiquetas:puedeselegirentrelasdiferentesplantillaspre-diseñadascreadasporeryoelegirunmodeloblancoymodificarlocomodeseas.PersonalizatutextoPuedesregarcuadrosdetextosrectosocirculares,cambiarelcoloryelestilodelcaracter¡tienesmásde60disponibles!Insertaimágenesygráficos.PuedesregarimágenesylogosdesdetuPCotusredessociales,opuedeselegirunadelasmuchasimágenesennuestragaleríuardatusproyectosGuardatusproyectosenlacuentacreadaenlíneaparaquepuedaseditarlosyreutilizarloscuandolodeseas.PuedestambiénguardartusproyectosdirectamenteentuPC.Creacódigosdebarrasynúmerosdeserie.Puedeselegirentremásde15tiposdecódigosdebarrassegúntusnecesidades.TambiénpuedescrearuncódigoQReinsertarnúmerosdeserieImportadatosdeotrasfuentesLaimportacióndedatosdeotrasfuentesconlafunciónCorrespondenciaCombinadatepermitecargarfácilmentedireccionesdesdeunarchivodeExcelporejemplo,ycrearetiquetasparaenvíosconunsoloclic.:\/\/\/templates\/-LinkdeplantillaparadiseñarVideoPromocional",descriptionHtml:"\u003cdiv\u003e\u003ch2\u003eEtiquetaeryRectangularparaimpresorasLáserInkJet-CristalTransparenteBrillante\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCreaetiquetasparatuemprendimientoencasa!demanerafácilyeconómicaconestasetiquetaspersonalizables.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003culclass=\"a-unordered-lista-verticala-spacing-mini\"data-mce-frment=\"1\"\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eAsegúratedelograruntrabajodeimpresiónlimpiosinatascosnidesalineacionesutilizandolatecnologíaSureFeeddeery\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eElmaterialblancobrillantedelaetiquetacreaunbrilloprémiumquemejoralacalidaddelaimpresiónparaqueeltextoseveamásnítidoyloscoloresseanmásbrillantes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eLatecnologíaEasyPeeldelasetiquetashacequeseanfácilesdepelaryusarrápidamente.Doblalahojaparaqueelbordesedespegueparapelarlasetiquetasconfacilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eLasetiquetaspermanentessemantienenpegadasenunavariedaddesuperficies,comosobres,cartón,plástico,vidrioymetal\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eCaracteristicas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003ctableclass=\"a-normala-spacing-micro\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eColor\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003eTransparenteBrillante\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eunidades\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003ePackde80\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cstrong\u003eCódigo\u003c\/strong\u003e\u003cstrong\u003edePlantilla\u003c\/strong\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eMarca\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eERY\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eTipodeacabado\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eLaminado\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTamañodeetiquetas:2\"3\"\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eSoftwareery\u003c\/p\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch1class=\"field-headline\"\u003eery®CreaeImprime\u003c\/h1\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/\/sites\/ery.es\/files\/styles\/crop_16_9_ratio_style\/public\/2018-11\/Blank%20Laptop%20Mobile%20%26%20Tablet%20from%20above_0.jpg?itok=HMWExcn5\"alt=\"softwarecreaeimprime\"width=\"507\"height=\"285\"\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch2class=\"field-subheadline\"\u003eSoftwaregratuitoparalaimpresión\u003c\/h2\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-formatted\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eUtilizaelsoftwaregratuitoeryCreaeimprimeonlineparacreareimprimirtuspropiasetiquetas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eNonecesitasdescargarningúnprograma,creastuspropiosproyectosyeligessideseasguardarlosenlíneaoentuPC\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCreartuspropiasetiquetasnuncafuetanfácil,solonecesitasconexiónaInternet.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-85\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eMuchosmodelospre-diseñados\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eConerytienesmuchasideasparapersonalizartusetiquetas:puedeselegirentrelasdiferentesplantillaspre-diseñadascreadasporeryoelegirunmodeloblancoymodificarlocomodeseas.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003ePersonalizatutexto\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedesregarcuadrosdetextosrectosocirculares,cambiarelcoloryelestilodelcaracter¡tienesmásde60disponibles!\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-86\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eInsertaimágenesygráficos.\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedesregarimágenesylogosdesdetuPCotusredessociales,opuedeselegirunadelasmuchasimágenesennuestragalería\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003eGuardatusproyectos\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eGuardatusproyectosenlacuentacreadaenlíneaparaquepuedaseditarlosyreutilizarloscuandolodeseas.PuedestambiénguardartusproyectosdirectamenteentuPC.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-87\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eCreacódigosdebarrasynúmerosdeserie.\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedeselegirentremásde15tiposdecódigosdebarrassegúntusnecesidades.TambiénpuedescrearuncódigoQReinsertarnúmerosdeserie\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003eImportadatosdeotrasfuentes\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eLaimportacióndedatosdeotrasfuentesconlafunciónCorrespondenciaCombinadatepermitecargarfácilmentedireccionesdesdeunarchivodeExcelporejemplo,ycrearetiquetasparaenvíosconunsoloclic.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/\/templates\/\"\u003e:\/\/\/templates\/228\u003c\/a\u003e09-\u003cstrong\u003eLinkdeplantillaparadiseñar\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch5\u003eVideoPromocional\u003c\/h5\u003e\u003cp\u003e\u003ciframetitle=\"YouTubevideoplayer\"src=\":\/\/\/embed\/bcQIART0mF0\"width=\"1237\"height=\"696\"frameborder=\"0\"allowfullscreen=\"allowfullscreen\"\u003e\u003c\/iframe\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','ery']);\tccs_cc_args.push(['pn','']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$18.00",comparePrice:"$20.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Etiqueta-ery-Rectangular-para-impresoras-Laser-InkJet-Cristal-Transparente-Brillante_1200x1200.jpg?v=77",imeAltTitle:"EtiquetaeryRectangularparaimpresorasLáserInkJet-CristalTransparenteBrillante",detailPeLink:"",url:"/products/etiqueta-ery-rectangular-para-impresoras-laser-inkjet-cristal-transparente-brillante",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"EtiquetaeryArqueadasparaimpresorasLáser-BlancoTexturizado",description:"EtiquetaeryArqueadasparaimpresorasLáser-BlancoTexturizadoCreaetiquetasparatuemprendimientoencasa!demanerafácilyeconómica!AsegúratedelograruntrabajodeimpresiónlimpiosinatascosnidesalineacionesutilizandolatecnologíaSureFeeddeeryElmaterialblancobrillantedelaetiquetacreaunbrilloprémiumquemejoralacalidaddelaimpresiónparaqueeltextoseveamásnítidoyloscoloresseanmásbrillantesLatecnologíaEasyPeeldelasetiquetashacequeseanfácilesdepelaryusarrápidamente.DoblalahojaparaqueelbordesedespegueparapelarlasetiquetasconfacilidadLasetiquetaspermanentessemantienenpegadasenunavariedaddesuperficies,comosobres,cartón,plástico,vidrioymetalCaracteristicasColorBlancotexturizadounidadesPackde90MaterialPapelMarcaERYTipodeacabadoLaminado Tamañodeetiquetas:3\"x21\/4\"CódigodePlantilla: Softwareeryery®CreaeImprime SoftwaregratuitoparalaimpresiónUtilizaelsoftwaregratuitoeryCreaeimprimeonlineparacreareimprimirtuspropiasetiquetas.Nonecesitasdescargarningúnprograma,creastuspropiosproyectosyeligessideseasguardarlosenlíneaoentuPCCreartuspropiasetiquetasnuncafuetanfácil,solonecesitasconexiónaInternet.Muchosmodelospre-diseñadosConerytienesmuchasideasparapersonalizartusetiquetas:puedeselegirentrelasdiferentesplantillaspre-diseñadascreadasporeryoelegirunmodeloblancoymodificarlocomodeseas.PersonalizatutextoPuedesregarcuadrosdetextosrectosocirculares,cambiarelcoloryelestilodelcaracter¡tienesmásde60disponibles!Insertaimágenesygráficos.PuedesregarimágenesylogosdesdetuPCotusredessociales,opuedeselegirunadelasmuchasimágenesennuestragaleríuardatusproyectosGuardatusproyectosenlacuentacreadaenlíneaparaquepuedaseditarlosyreutilizarloscuandolodeseas.PuedestambiénguardartusproyectosdirectamenteentuPC.Creacódigosdebarrasynúmerosdeserie.Puedeselegirentremásde15tiposdecódigosdebarrassegúntusnecesidades.TambiénpuedescrearuncódigoQReinsertarnúmerosdeserieImportadatosdeotrasfuentesLaimportacióndedatosdeotrasfuentesconlafunciónCorrespondenciaCombinadatepermitecargarfácilmentedireccionesdesdeunarchivodeExcelporejemplo,ycrearetiquetasparaenvíosconunsoloclic.:\/\/\/templates\/-LinkdeplantillaparadiseñarVideoPromocional",descriptionHtml:"\u003cdiv\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch2\u003eEtiquetaeryArqueadasparaimpresorasLáser-BlancoTexturizado\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCreaetiquetasparatuemprendimientoencasa!demanerafácilyeconómica!\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003culclass=\"a-unordered-lista-verticala-spacing-mini\"data-mce-frment=\"1\"\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eAsegúratedelograruntrabajodeimpresiónlimpiosinatascosnidesalineacionesutilizandolatecnologíaSureFeeddeery\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eElmaterialblancobrillantedelaetiquetacreaunbrilloprémiumquemejoralacalidaddelaimpresiónparaqueeltextoseveamásnítidoyloscoloresseanmásbrillantes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eLatecnologíaEasyPeeldelasetiquetashacequeseanfácilesdepelaryusarrápidamente.Doblalahojaparaqueelbordesedespegueparapelarlasetiquetasconfacilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eLasetiquetaspermanentessemantienenpegadasenunavariedaddesuperficies,comosobres,cartón,plástico,vidrioymetal\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eCaracteristicas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h5\u003e\u003ctableclass=\"a-normala-spacing-micro\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eColor\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eBlancotexturizado\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eunidades\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003ePackde90\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eMaterial\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003ePapel\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eMarca\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eERY\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eTipodeacabado\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cp\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eLaminado\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTamañodeetiquetas:3\"x21\/4\"\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCódigo\u003c\/strong\u003e\u003cstrong\u003edePlantilla:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003ch5\u003eSoftwareery\u003c\/h5\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch1class=\"field-headline\"\u003eery®CreaeImprime\u003c\/h1\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/\/sites\/ery.es\/files\/styles\/crop_16_9_ratio_style\/public\/2018-11\/Blank%20Laptop%20Mobile%20%26%20Tablet%20from%20above_0.jpg?itok=HMWExcn5\"alt=\"softwarecreaeimprime\"width=\"507\"height=\"285\"\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch2class=\"field-subheadline\"\u003eSoftwaregratuitoparalaimpresión\u003c\/h2\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-formatted\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eUtilizaelsoftwaregratuitoeryCreaeimprimeonlineparacreareimprimirtuspropiasetiquetas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eNonecesitasdescargarningúnprograma,creastuspropiosproyectosyeligessideseasguardarlosenlíneaoentuPC\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCreartuspropiasetiquetasnuncafuetanfácil,solonecesitasconexiónaInternet.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-85\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eMuchosmodelospre-diseñados\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eConerytienesmuchasideasparapersonalizartusetiquetas:puedeselegirentrelasdiferentesplantillaspre-diseñadascreadasporeryoelegirunmodeloblancoymodificarlocomodeseas.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003ePersonalizatutexto\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedesregarcuadrosdetextosrectosocirculares,cambiarelcoloryelestilodelcaracter¡tienesmásde60disponibles!\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-86\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eInsertaimágenesygráficos.\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedesregarimágenesylogosdesdetuPCotusredessociales,opuedeselegirunadelasmuchasimágenesennuestragalería\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003eGuardatusproyectos\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eGuardatusproyectosenlacuentacreadaenlíneaparaquepuedaseditarlosyreutilizarloscuandolodeseas.PuedestambiénguardartusproyectosdirectamenteentuPC.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-87\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eCreacódigosdebarrasynúmerosdeserie.\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedeselegirentremásde15tiposdecódigosdebarrassegúntusnecesidades.TambiénpuedescrearuncódigoQReinsertarnúmerosdeserie\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003eImportadatosdeotrasfuentes\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eLaimportacióndedatosdeotrasfuentesconlafunciónCorrespondenciaCombinadatepermitecargarfácilmentedireccionesdesdeunarchivodeExcelporejemplo,ycrearetiquetasparaenvíosconunsoloclic.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/\/templates\/\"\u003e:\/\/\/templates\/228\u003c\/a\u003e09-\u003cstrong\u003eLinkdeplantillaparadiseñar\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch5\u003eVideoPromocional\u003c\/h5\u003e\u003cp\u003e\u003ciframetitle=\"YouTubevideoplayer\"src=\":\/\/\/embed\/gRJqd0ZgMYc\"width=\"1237\"height=\"696\"frameborder=\"0\"allowfullscreen=\"allowfullscreen\"\u003e\u003c\/iframe\u003e\u003ciframetitle=\"YouTubevideoplayer\"src=\":\/\/\/embed\/pyKDsvX8E3A\"width=\"1237\"height=\"696\"frameborder=\"0\"allowfullscreen=\"allowfullscreen\"\u003e\u003c\/iframe\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','ery']);\tccs_cc_args.push(['pn','']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$18.00",comparePrice:"$20.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Etiqueta-ery-Arqueadas-para-impresoras-Laser-Blanco-Texturizado_1200x1200.jpg?v=66",imeAltTitle:"EtiquetaeryArqueadasparaimpresorasLáser-BlancoTexturizado",detailPeLink:"",url:"/products/etiqueta-ery-arqueadas-para-impresoras-laser-blanco-texturizado",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"EtiquetaeryOvaladasparaimpresorasLáserInkJet-GlossyWhite",description:"EtiquetaeryOvaladasparaimpresorasLáserInkJet-GlossyWhiteCreaetiquetasparatuemprendimientoencasa!demanerafácilyeconómica!AsegúratedelograruntrabajodeimpresiónlimpiosinatascosnidesalineacionesutilizandolatecnologíaSureFeeddeeryElmaterialblancobrillantedelaetiquetacreaunbrilloprémiumquemejoralacalidaddelaimpresiónparaqueeltextoseveamásnítidoyloscoloresseanmásbrillantesLatecnologíaEasyPeeldelasetiquetashacequeseanfácilesdepelaryusarrápidamente.DoblalahojaparaqueelbordesedespegueparapelarlasetiquetasconfacilidadLasetiquetaspermanentessemantienenpegadasenunavariedaddesuperficies,comosobres,cartón,plástico,vidrioymetalCaracteristicasColorBlancobrillanteunidadesPackde80MaterialPapelMarcaERYTipodeacabadoLaminado Softwareeryery®CreaeImprime SoftwaregratuitoparalaimpresiónUtilizaelsoftwaregratuitoeryCreaeimprimeonlineparacreareimprimirtuspropiasetiquetas.Nonecesitasdescargarningúnprograma,creastuspropiosproyectosyeligessideseasguardarlosenlíneaoentuPCCreartuspropiasetiquetasnuncafuetanfácil,solonecesitasconexiónaInternet.Muchosmodelospre-diseñadosConerytienesmuchasideasparapersonalizartusetiquetas:puedeselegirentrelasdiferentesplantillaspre-diseñadascreadasporeryoelegirunmodeloblancoymodificarlocomodeseas.PersonalizatutextoPuedesregarcuadrosdetextosrectosocirculares,cambiarelcoloryelestilodelcaracter¡tienesmásde60disponibles!Insertaimágenesygráficos.PuedesregarimágenesylogosdesdetuPCotusredessociales,opuedeselegirunadelasmuchasimágenesennuestragaleríuardatusproyectosGuardatusproyectosenlacuentacreadaenlíneaparaquepuedaseditarlosyreutilizarloscuandolodeseas.PuedestambiénguardartusproyectosdirectamenteentuPC.Creacódigosdebarrasynúmerosdeserie.Puedeselegirentremásde15tiposdecódigosdebarrassegúntusnecesidades.TambiénpuedescrearuncódigoQReinsertarnúmerosdeserieImportadatosdeotrasfuentesLaimportacióndedatosdeotrasfuentesconlafunciónCorrespondenciaCombinadatepermitecargarfácilmentedireccionesdesdeunarchivodeExcelporejemplo,ycrearetiquetasparaenvíosconunsoloclic.:\/\/\/templates\/-LinkdeplantillaparadiseñarVideoPromocional",descriptionHtml:"\u003cdiv\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch2\u003eEtiquetaeryOvaladasparaimpresorasLáserInkJet-GlossyWhite\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCreaetiquetasparatuemprendimientoencasa!demanerafácilyeconómica!\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003culclass=\"a-unordered-lista-verticala-spacing-mini\"data-mce-frment=\"1\"\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eAsegúratedelograruntrabajodeimpresiónlimpiosinatascosnidesalineacionesutilizandolatecnologíaSureFeeddeery\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eElmaterialblancobrillantedelaetiquetacreaunbrilloprémiumquemejoralacalidaddelaimpresiónparaqueeltextoseveamásnítidoyloscoloresseanmásbrillantes\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eLatecnologíaEasyPeeldelasetiquetashacequeseanfácilesdepelaryusarrápidamente.Doblalahojaparaqueelbordesedespegueparapelarlasetiquetasconfacilidad\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003clidata-mce-frment=\"1\"\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eLasetiquetaspermanentessemantienenpegadasenunavariedaddesuperficies,comosobres,cartón,plástico,vidrioymetal\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch5\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspanclass=\"a-list-item\"data-mce-frment=\"1\"\u003eCaracteristicas\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h5\u003e\u003ctableclass=\"a-normala-spacing-micro\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eColor\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eBlancobrillante\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eunidades\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003ePackde80\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eMaterial\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003ePapel\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eMarca\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eERY\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"a-spacing-small\"\u003e\u003ctdclass=\"a-span3\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-basea-text-bold\"\u003eTipodeacabado\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"a-span9\"\u003e\u003cspanclass=\"a-size-base\"\u003eLaminado\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003ch5\u003eSoftwareery\u003c\/h5\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch2class=\"field-headline\"\u003eery®CreaeImprime\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/\/sites\/ery.es\/files\/styles\/crop_16_9_ratio_style\/public\/2018-11\/Blank%20Laptop%20Mobile%20%26%20Tablet%20from%20above_0.jpg?itok=HMWExcn5\"alt=\"softwarecreaeimprime\"width=\"507\"height=\"285\"\u003e\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch2class=\"field-subheadline\"\u003eSoftwaregratuitoparalaimpresión\u003c\/h2\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-formatted\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eUtilizaelsoftwaregratuitoeryCreaeimprimeonlineparacreareimprimirtuspropiasetiquetas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eNonecesitasdescargarningúnprograma,creastuspropiosproyectosyeligessideseasguardarlosenlíneaoentuPC\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCreartuspropiasetiquetasnuncafuetanfácil,solonecesitasconexiónaInternet.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-85\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eMuchosmodelospre-diseñados\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eConerytienesmuchasideasparapersonalizartusetiquetas:puedeselegirentrelasdiferentesplantillaspre-diseñadascreadasporeryoelegirunmodeloblancoymodificarlocomodeseas.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003ePersonalizatutexto\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedesregarcuadrosdetextosrectosocirculares,cambiarelcoloryelestilodelcaracter¡tienesmásde60disponibles!\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-86\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eInsertaimágenesygráficos.\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedesregarimágenesylogosdesdetuPCotusredessociales,opuedeselegirunadelasmuchasimágenesennuestragalería\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003eGuardatusproyectos\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eGuardatusproyectosenlacuentacreadaenlíneaparaquepuedaseditarlosyreutilizarloscuandolodeseas.PuedestambiénguardartusproyectosdirectamenteentuPC.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"parraph-87\"class=\"entity-parraphbundle-text-textview-mode-defaulttemplate-layout-two-regionspath-plantillas-software-ery-crea-e-imprime\"\u003e\u003cdivclass=\"region-001region-text-first\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-1\"\u003eCreacódigosdebarrasynúmerosdeserie.\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-1\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003ePuedeselegirentremásde15tiposdecódigosdebarrassegúntusnecesidades.TambiénpuedescrearuncódigoQReinsertarnúmerosdeserie\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"region-002region-text-second\"\u003e\u003cdiv\u003e\u003ch3class=\"field-headline-2\"\u003eImportadatosdeotrasfuentes\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivclass=\"fieldfield-text-2\"\u003e\u003cdivclass=\"field-content\"\u003e\u003cp\u003eLaimportacióndedatosdeotrasfuentesconlafunciónCorrespondenciaCombinadatepermitecargarfácilmentedireccionesdesdeunarchivodeExcelporejemplo,ycrearetiquetasparaenvíosconunsoloclic.\u003c\/p\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/\/templates\/\"\u003e:\/\/\/templates\/\u003c\/a\u003e-\u003cstrong\u003eLinkdeplantillaparadiseñar\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch5\u003eVideoPromocional\u003c\/h5\u003e\u003cp\u003e\u003ciframetitle=\"YouTubevideoplayer\"src=\":\/\/\/embed\/pyKDsvX8E3A\"width=\"1237\"height=\"696\"frameborder=\"0\"allowfullscreen=\"allowfullscreen\"\u003e\u003c\/iframe\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','ery']);\tccs_cc_args.push(['pn','']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$16.00",comparePrice:"$18.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Etiqueta-ery-Ovaladas-para-impresoras-Laser-InkJet-Glossy-White_1200x1200.jpg?v=56",imeAltTitle:"EtiquetaeryOvaladasparaimpresorasLáserInkJet-GlossyWhite",detailPeLink:"",url:"/products/etiqueta-ery-ovaladas-para-impresoras-laser-inkjet-glossy-white",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"AudifonoLogitecH111StereoHeadset",description:"AudifonoLogitecH111StereoHeadset|Laformamássencilladeempezarahablarusandocomputadoras,smartphonesotablets.Tienenunatomadeaudioestándarde3,5mmysoncompatiblesconlamayoríadelossistemasoperativosyplataformas.Permitenoírloesencialyseroídoconclaridad.CaracteristicasImpedanciadeentrada:32ohmiosSensibilidad(auricular):100dB+\/-3dBSensibilidad(micrófono):-58dBV\/µBar,-38dBV\/Pa+\/-4dBRespuestadefrecuencia(auriculares):20Hza20kHzRespuestadefrecuencia(micrófono):100Hz–16kHzLongituddecable:1,8mRequisitosdeSistemaFuncionanconlasprincipalesaplicacionesdetelefoníaencasitodaslasplataformasysistemasoperativosFuncionanconcomputadoras,smartphones,tabletsUnatomade3,5mm ",descriptionHtml:"\u003ch2\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eAudifonoLogitecH111StereoHeadset|\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eLaformamássencilladeempezarahablarusandocomputadoras,smartphonesotablets.Tienenunatomadeaudioestándarde3,5mmysoncompatiblesconlamayoríadelossistemasoperativosyplataformas.Permitenoírloesencialyseroídoconclaridad.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivstyle=\"text-align:center;\"\u003e\u003cspan\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/div\u003e\u003ch3style=\"text-align:left;\"\u003eCaracteristicas\u003c\/h3\u003e\u003cdivclass=\"feature-contentclearfix\"\u003e\u003cdivclass=\"cell-group\"\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eImpedanciadeentrada:32ohmios\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSensibilidad(auricular):100dB+\/-3dB\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSensibilidad(micrófono):-58dBV\/µBar,-38dBV\/Pa+\/-4dB\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRespuestadefrecuencia(auriculares):20Hza20kHz\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eRespuestadefrecuencia(micrófono):100Hz–16kHz\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eLongituddecable:1,8m\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eRequisitosdeSistema\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eFuncionanconlasprincipalesaplicacionesdetelefoníaencasitodaslasplataformasysistemasoperativos\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eFuncionanconcomputadoras,smartphones,tablets\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eUnatomade3,5mm\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch3\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/h3\u003e\u003cdivclass=\"cell-group\"\u003e\u003cul\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Logitech']);\tccs_cc_args.push(['pn','']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$16.00",comparePrice:"$18.00",imeUrl:"///cdn/shop/products/Audifono-Logitec-H111-Stereo-Headset-_1200x1200.jpg?v=14",imeAltTitle:"AudifonoLogitecH111StereoHeadset",detailPeLink:"",url:"/products/audifono-logitec-h111-stereo-headset--logitech-",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"ResmadePapelBondCartaHPOfficePaper75GSM-500páginas",description:"ResmadePapelBondCartaHPOfficePaper75GSM-500páginas|¡Compraenlíneaahora!ConsiguelamejorcalidaddeimpresiónconlaresmadepapelbondcartaHPOfficePaper75GSM.Estaresmacontiene500hojasyesidealparaimprimirdocumentos,presentacionesymás.ElpapelbondHpcartaesconocidoporsutexturasueyconsistente,loquepermiteunaimpresiónclaraynítida.Además,elpapelHPOfficePaper75GSMcuentaconlatecnologíaColorLok,queayudaaquelasimpresionessesequenmásrápidoytengancoloresmásvibrantes.¡Compraenlíneaahoraydisfrutadelamejorcalidaddeimpresiónconpapelbondhp! 81\/2X11HPOfficeesunpapelbondfiabledecalidadparasusimpresionesyfotocopiasdegranvolumenparaladocumentaciónprofesional.Optimizadoparaunrendimientoapruebadeatascosentodaslasimpresorasyfotocopiadoras.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eResmadePapelBondCartaHPOfficePaper75GSM-500páginas|¡Compraenlíneaahora!\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eConsiguelamejorcalidaddeimpresiónconlaresmade\u003cstrong\u003epapelbond\u003c\/strong\u003ecartaHPOfficePaper75GSM.Estaresmacontiene500hojasyesidealparaimprimirdocumentos,presentacionesymás.ElpapelbondHpcartaesconocidoporsutexturasueyconsistente,loquepermiteunaimpresiónclaraynítida.Además,elpapelHPOfficePaper75GSMcuentaconlatecnologíaColorLok,queayudaaquelasimpresionessesequenmásrápidoytengancoloresmásvibrantes.¡Compraenlíneaahoraydisfrutadelamejorcalidaddeimpresiónconpapelbond\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp-panama\"title=\"HpPanama\"\u003ehp\u003c\/a\u003e!\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003cp\u003e81\/2X11\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cimgstyle=\"display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/HP-Papers-pefc-fsc-ecolabel-colorlok-technology_480x480.png?v=89\"alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e\u003cpstyle=\"text-align:center;\"\u003eHPOfficeesun\u003cstrong\u003epapelbond\u003c\/strong\u003efiabledecalidad\u003cbr\u003eparasusimpresionesyfotocopiasdegran\u003cbr\u003evolumenparaladocumentaciónprofesional.\u003cbr\u003eOptimizadoparaunrendimientoaprueba\u003cbr\u003edeatascosentodaslasimpresorasyfotocopiadoras.\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','R']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$5.50",comparePrice:"$6.00",imeUrl:"///cdn/shop/files/unnamed_1200x1200.png?v=70",imeAltTitle:"ResmadePapelBondCartaHPOfficePaper75GSM-500páginas",detailPeLink:"",url:"/products/resma-de-papel-bond-hp-office-paper",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"MochilaTargus-OcteIIBackpackfor15.6”Laptops-Blue",description:"MochilaTargus-OcteIIBackpackfor15.6”Laptops- Blue Dimensiones40cmx30cmx15cmModeloTBBGLMaterialPoliésterColorBlueLamochilaTargus15–16”OcteIIesunamochilafuncionalylivianaconbolsillosdefácilaccesoparallevarconestiloloesencialdeldía.Protegerásutecnologíaensubolsilloacolchadodedicadoparacomputadoraportátil,mientrasorganizasuequipoensuestacióndetrabajointegrada.Losdosbolsillosdelanterosfacilitanelalmacenamientodesusartículossobrelamarcha,comoelteléfono,labilleteraoelcargador,ypuedetenereluaolasbebidasamanoenlosdosbolsilloslateralesparabotellasdeua.InterioracolchadoparaprotegersuNotebookCompartimentodegrancapacidadropaolibrosBolsillodegrancapacidadconcierreBolsilloconcierre,tarjetero,portalles,lapicero,otros1Bolsillofrontaldeaccesorápido2bolsilloslateralesconcierreydemallaparauaCorreasparaelhombroacolchadoyajustableAsaparamayorfacilidaddetransporteSistemadeventilaciónenlaespaldaparamayorcomodidadBolsilloacolchadoparacomputadoraportátilparaacomodarunacomputadoraportátilde15.6\"omáspequeñaParasalvuardarymantenersucomputadoraportátilasalvo.CompartimentosecundarioProporcionaunaestacióndetrabajointegrada.TirantesacolchadosypaneltraseroOfrececomodidadduranteeltransporte.PuertodepasodecabledefácilaccesoHacequetrabajarsobrelamarchaseacómodo.CompartimentosadicionalesDosportabotellasdemallaydosbolsillosocultosdelanteros.Detallesreflectantesparaunamayorvisibilidad.Permiteelusodiario.AsadetransportecómodaFácilderecogeryllevar.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eMochilaTargus-OcteIIBackpackfor15.6”Laptops- Blue\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e\u003ctableclass=\"jsx-2specification-table\"\u003e\u003ctbodyclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eDimensiones\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003e40cmx30cmx15cm\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eModelo\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003eTBBGL\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eMaterial\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003ePoliéster\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003ctrclass=\"jsx-2\"\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-name\"\u003eColor\u003c\/td\u003e\u003ctdclass=\"jsx-2property-value\"\u003eBlue\u003cbr\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003cdiv\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdiv\u003eLamochilaTargus15–16”OcteIIesunamochilafuncionalylivianaconbolsillosdefácilaccesoparallevarconestiloloesencialdeldía.Protegerásutecnologíaensubolsilloacolchadodedicadoparacomputadoraportátil,mientrasorganizasuequipoensuestacióndetrabajointegrada.Losdosbolsillosdelanterosfacilitanelalmacenamientodesusartículossobrelamarcha,comoelteléfono,labilleteraoelcargador,ypuedetenereluaolasbebidasamanoenlosdosbolsilloslateralesparabotellasdeua.\u003c\/div\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eInterioracolchadoparaprotegersuNotebook\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCompartimentodegrancapacidadropaolibros\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBolsillodegrancapacidadconcierre\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eBolsilloconcierre,tarjetero,portalles,lapicero,otros\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e1Bolsillofrontaldeaccesorápido\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e2bolsilloslateralesconcierreydemallaparaua\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCorreasparaelhombroacolchadoyajustable\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eAsaparamayorfacilidaddetransporte\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSistemadeventilaciónenlaespaldaparamayorcomodidad\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch3\u003eBolsilloacolchadoparacomputadoraportátilparaacomodarunacomputadoraportátilde15.6\"omáspequeña\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eParasalvuardarymantenersucomputadoraportátilasalvo.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eCompartimentosecundario\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eProporcionaunaestacióndetrabajointegrada.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eTirantesacolchadosypaneltrasero\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eOfrececomodidadduranteeltransporte.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003ePuertodepasodecabledefácilacceso\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eHacequetrabajarsobrelamarchaseacómodo.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eCompartimentosadicionales\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eDosportabotellasdemallaydosbolsillosocultosdelanteros.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eDetallesreflectantesparaunamayorvisibilidad.\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003ePermiteelusodiario.\u003c\/div\u003e\u003ch3\u003eAsadetransportecómoda\u003c\/h3\u003e\u003cdiv\u003eFácilderecogeryllevar.\u003c\/div\u003e",price:"$35.00",comparePrice:"",imeUrl:"///cdn/shop/files/Untitleddesign_4_1200x1200.jpg?v=08",imeAltTitle:"MochilaTargus-OcteIIBackpackfor15.6”Laptops-Blue",detailPeLink:"",url:"/products/mochila-targus-octe-ii-backpack-for-15-6-laptops-blue",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"ImpresoraCanonG510Fotografica",description:"LaCanonG510 Fotograficacuentacon:Funciones:impresiónPantallaLCD:2líneasSistemadetintahíbridointegradoCapacidadesdeimpresiónsinbordesDiseñocompactoCaracterísticasdelaCanonPixmaG510LaCanon G510esunaimpresorafotográficadetintacontinua,idealparaestudiosfotográficosoparaaquellaspersonasquelesgustaobtenerunagrancalidadfotográficaabajocostoparapoderimprimirsusrecuerdosypreservarlosporsiempre.Además,cuentaconunapantallaLCDde2líneasytienecompatibilidadconasistentesinteligentescomoAmazonAlexayGoogleAssistant.Incorporaunsistemadetintahíbridoqueutilizatintas,produciendounacalidaddeimenmejoradaycoloresvibrantesquedancomoresultadoimpresionesdegranimpactovisual. LacapacidaddelasbotellasdetintadelaCanonG510essustancial.EsunaimpresoraCanonG510fácildeusarydecalidad,paralaconvenienciadelusuario.OfrececonectividadWi-Fimásfácilydinámica,ycuentaconlaexperienciadeimpresióninalámbricaparadispositivosinteligenteshabilitadoatrésdelaaplicacióndeimpresiónCanonPRINT.Estafunciónpermitealosusuarioshacercopiasdedocumentosyfotosusandosusdispositivosinteligenteseimprimirlasfácilmente.Enresumen,laCanonPixmaG510esunaopciónidealparaquienesbuscanunaimpresorafotograficadealtacalidad,genuinayconfiable,queproporcionaexcelentesnivelesdeproductividad,bajomantenimientoytanquesdetintafácilesderellenar.Contodassuscaracterísticasanzadas,eslaimpresorafotograficatodoenunoquenecesitas.DescubrelaimpresoraperfectaparatunegocioconlaImpresoraCanonG510EspecificacionesdelaCanonG510:Impresión:Velocidad deimpresión: blancoynegroAprox.3.9ipmVelocidaddeimpresiónencolorAprox.3.9ipmVelocidaddeimpresiónfotográfica: 47segundostamaño4x6enpapelFotográficoNúmerodeboquillas:Color:1,536\/NegroyGris:768\/Total:2,304Compatibilidaddelpapel: Común: PapelComún,PapeldeAltaResolucióndeCanon;Brillante: PapelFotográficoBrillantePlusII,PapelFotográficoBrillante;Semibrillante: PapelFotográficoSemibrillante,PapelFotográficoProLuster;Mate: PapelFotográficoMate,PapelMateaDosCaras;PremiumFineArtRough;Otros(Canon): PapelFotográficoMnético,PapelFotográficoAdhesivoReutilizable,TransferenciaTérmica;Otrosfabricantes: sepuedenutilizarmaterialesgruesos,Tarjetasdefelicitación,Sobres,PapelrecicladoyPapellibredecloroSistemaoperativocompatible:WindowsyMacTamañosdepapel: 3.5”x3.5”(Cuadrado),4”x6”,5”x5”(Cuadrado),5”x7”,7”x10”,8”x10”,Carta(8.5”x11”),Legal(8.5”x14”),Sobres(U.S.#10,DL,CS,Monarch),TamañodeTarjeta(91mmx55mm) Resolución:Hasta4800x1200dpiOtrascaracterísticasdelaCanonG510:Tipodeimpresora:TintaContinua100hojasdepapelcomúno20hojasdepapelfotográfico10x15cm(4\"x6\")tipodetinta: GI-13TintasaBasedeTinteColorante",descriptionHtml:"\u003ch2\u003eLaCanonG510 Fotograficacuentacon:\u003c\/h2\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eFunciones:impresión\u003c\/li\u003e\u003cli\u003ePantallaLCD:2líneas\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eSistemadetintahíbridointegrado\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCapacidadesdeimpresiónsinbordes\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eDiseñocompacto\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cahref=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Canon_Pixma_G510_Fotografica.pdf?v=56\"title=\"CanonPixmaG510Fotografica\"\u003e\u003cimgalt=\"ImpresoraCanonPixmaG4110\"src=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/Sin_titulo_120_x_120_px_480x480.png?v=46\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003eCaracterísticasdelaCanonPixmaG510\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eLa\u003cstrong\u003eCanon G510\u003c\/strong\u003eesunaimpresorafotográficadetintacontinua,idealparaestudiosfotográficosoparaaquellaspersonasquelesgustaobtenerunagrancalidadfotográficaabajocostoparapoderimprimirsusrecuerdosypreservarlosporsiempre.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAdemás,cuentaconunapantallaLCDde2líneasytienecompatibilidadconasistentesinteligentescomoAmazonAlexayGoogleAssistant.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eIncorporaunsistemadetintahíbridoqueutilizatintas,produciendounacalidaddeimenmejoradaycoloresvibrantesquedancomoresultadoimpresionesdegranimpactovisual. \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eLacapacidaddelasbotellasdetintadelaCanonG510essustancial.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEsunaimpresoraCanonG510fácildeusarydecalidad,paralaconvenienciadelusuario.OfrececonectividadWi-Fimásfácilydinámica,ycuentaconlaexperienciadeimpresióninalámbricaparadispositivosinteligenteshabilitadoatrésdelaaplicacióndeimpresiónCanonPRINT.Estafunciónpermitealosusuarioshacercopiasdedocumentosyfotosusandosusdispositivosinteligenteseimprimirlasfácilmente.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEnresumen,laCanonPixmaG510esunaopciónidealparaquienesbuscanunaimpresorafotograficadealtacalidad,genuinayconfiable,queproporcionaexcelentesnivelesdeproductividad,bajomantenimientoytanquesdetintafácilesderellenar.Contodassuscaracterísticasanzadas,eslaimpresorafotograficatodoenunoquenecesitas.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3class=\"heading\"\u003eDescubrelaimpresoraperfectaparatunegocioconlaImpresoraCanonG510\u003c\/h3\u003e\u003cp\u003e\u003cimgsrc=\":\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0015\/3128\/1455\/files\/px-g510_sec03img02_cchi_480x480.jpg?v=98\"alt=\"\"\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivstyle=\"text-align:center;\"\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/div\u003e\u003ch4\u003eEspecificacionesdelaCanonG510:\u003c\/h4\u003e\u003cdivclass=\"col12acol12ccol9tabbedSlots9_10_11\"\u003e\u003cdivrole=\"tablist\"class=\"tabButtonContainershow-for-large\"\u003e\u003cdivaria-labelledby=\"tab3\"data-slot-id=\"13\"role=\"tabpanel\"class=\"tablefthide-for-medium-down\"id=\"tab3Widget\"\u003e\u003cdivclass=\"content\"\u003e\u003cdivclass=\"row\"\u003e\u003ch5\u003e\u003c\/h5\u003e\u003cul\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch5\u003eImpresión:\u003c\/h5\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eVelocidad\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003e deimpresión\u003c\/span\u003e:\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003e blancoynegroAprox.3.9ipmVelocidaddeimpresiónencolorAprox.3.9ipm\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eVelocidaddeimpresiónfotográfica:\u003cstrong\u003e\u003cspan\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003cspan\u003e47segundostamaño4x6enpapelFotográfico\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eNúmerodeboquillas:\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003eColor:1,536\/NegroyGris:768\/Total:2,304\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCompatibilidaddelpapel: \u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003eComún:\u003cspanstyle=\"font-size:0.875rem;\"data-mce-frment=\"1\"\u003e PapelComún,PapeldeAltaResolucióndeCanon;\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003eBrillante:\u003cspanstyle=\"font-size:0.875rem;\"\u003e PapelFotográficoBrillantePlusII,PapelFotográficoBrillante;\u003c\/span\u003e\u003cbr\u003e\u003cpstyle=\"font-size:0.875rem;display:inline!important;\"data-mce-frment=\"1\"\u003eSemibrillante: PapelFotográficoSemibrillante,PapelFotográficoProLuster;\u003c\/p\u003e\u003cpstyle=\"font-size:0.875rem;\"data-mce-frment=\"1\"\u003eMate: PapelFotográficoMate,PapelMateaDosCaras;PremiumFineArtRough;\u003c\/p\u003e\u003cpstyle=\"font-size:0.875rem;\"data-mce-frment=\"1\"\u003eOtros(Canon): PapelFotográficoMnético,PapelFotográficoAdhesivoReutilizable,TransferenciaTérmica;\u003c\/p\u003e\u003cpstyle=\"font-size:0.875rem;\"data-mce-frment=\"1\"\u003eOtrosfabricantes: sepuedenutilizarmaterialesgruesos,Tarjetasdefelicitación,Sobres,PapelrecicladoyPapellibredecloro\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eSistemaoperativocompatible:WindowsyMac\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eTamañosdepapel: 3.5”x3.5”(Cuadrado),4”x6”,5”x5”(Cuadrado),5”x7”,7”x10”,8”x10”,Carta(8.5”x11”),Legal(8.5”x14”),Sobres(U.S.#10,DL,CS,Monarch),TamañodeTarjeta(91mmx55mm) \u003cbr\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eResolución:Hasta4800x1200dpi\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cul\u003e\u003c\/ul\u003e\u003ch5\u003eOtrascaracterísticasdelaCanonG510:\u003c\/h5\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eTipodeimpresora:TintaContinua\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cspan\u003e100hojasdepapelcomúno20hojasdepapelfotográfico10x15cm(4\"x6\")\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003cli\u003e\u003cspan\u003etipodetinta: GI-13TintasaBasedeTinteColorante\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Canon']);\tccs_cc_args.push(['pn','4621C004AA']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$235.00",comparePrice:"",imeUrl:"///cdn/shop/files/px-g510_product_cchi_1200x1200.png?v=68",imeAltTitle:"ImpresoraCanonG510Fotografica",detailPeLink:"",url:"/products/impresora-canon-g510",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"TonerCanon045Negro",description:"TonerCanon045Negro|1242C001AACompatibleconImeCLASSMF634Cdw,LBP612Cdw,Rendimientodehasta1,400pinasParaCanonimeCLASSMF634Cdw,CanonimeCLASSLBP612Cdw,Rendimiento1,400pinasLoscartuchosdetonerCanonoriginalessehancreadoparaayudaramejorarymantenerlacalidaddeimpresióndetuimpresoraláserCanoncompatible.",descriptionHtml:"\u003ch2\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eTonerCanon045Negro|1242C001AA\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eCompatibleconImeCLASSMF634Cdw,LBP612Cdw,\u003c\/span\u003e\u003cspan\u003eRendimientodehasta1,400pinas\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003ch3\u003ePara\u003c\/h3\u003e\u003cul\u003e\u003cli\u003eCanonimeCLASSMF634Cdw,\u003c\/li\u003e\u003cli\u003eCanonimeCLASSLBP612Cdw,\u003c\/li\u003e\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eRendimiento1,400pinas\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eLoscartuchosdetonerCanonoriginalessehancreadoparaayudaramejorarymantenerlacalidaddeimpresióndetu\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspanid=\"isPasted\"style='color:rgb(51,51,51);font-family:\"helveticaneue\",Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;widows:2;word-spacing:0px;-webkit-text-stroke-width:0px;white-space:pre-wrap;background-color:rgb(255,255,255);text-decoration-thickness:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;display:inline!important;float:none;'\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/impresoras-laser\"\u003eimpresoraláser\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003eCanoncompatible.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Canon']);\tccs_cc_args.push(['pn','1242C001AA']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$59.00",comparePrice:"",imeUrl:"///cdn/shop/products/Toner-Canon-045-Negro_1200x1200.jpg?v=83",imeAltTitle:"TonerCanon045Negro",detailPeLink:"",url:"/products/toner-canon-045-negro-canon-1242c001aa",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},{title:"TonerHpCF210A131A",description:"TonerHpCf210A131A|TonerHpOrignalCompatibleconimpresorasHPLaserJetProM251,M276Rendimientode1520páginasTonerHpCf210A131A|TonerHpOrignalparaimpresorasHPLaserJetbrindaimpresionesespectacularesporqueesimpresióncontoneroriginal.Obtengalacalidadqueunlídercomohpqueofreceparasuoficina,aunpreciosorprendentementeasequible.Enconclusión,siempreconfíeenelTonerHpCf210A131A|TonerHpOrignal,queesuncartuchodetónerHPoriginal.Evitedañosycontratiemposcomocartuchosdetóneresquenosonoriginales.Cuandoquieraimprimir,obtendráresultadosconfiablesylasimpresionesquenecesitedeloscartuchosdeTonersHpespecialmentediseñadosparafuncionarconsuimpresoraHP.Almomentodeinstalaruncartuchonuevo,cuenteconqueeldiseñodelcartuchodeHPhacequelasustituciónsearápidaysencilla.ReciclesuscartuchosdeimpresiónatrésdeHpPlanetPartners.PreguntasyRespuestas¿PorquécomprarTónerHpOriginal?EltónerHpOriginaltebrindarálamayorcalidaddeimpresión,laconfiabilidadquehastalaúltimapáginasaldrácomolacalidadesperada.Notendrácontratiemposconbajacalidad,fallosotónerregadoqueprovocaríantenerquedetenersuimpresoraporuntiempo.¿CuántodurauntónerHp?CadaTónerHptieneunrendimientodiferente,enlasespecificacionesencontraráelrendimiento,quevaadependerdeloqueustedimprima.Esdiferenteimprimirtextoadobleespacioentamañocarta,queunaimencompleta.¿QuédiferenciatieneunTónerHpaunaTintaHp?UntónerHpcontienedentropolvodetóner,laTintaHpcontienetintaliquida.Lacalidadesdiferente,eltónertienemayorcalidaddeimpresión,ofreciendounacabadobrillante.Enelcasodelastintas,suacabadoesmate.VerTonersHp",descriptionHtml:"\u003ch2\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eTonerHpCf210A131A|TonerHpOrignal\u003c\/span\u003e\u003c\/h2\u003e\u003cp\u003eCompatibleconimpresorasHPLaserJetProM251,M276\u003cspandata-mce-frment=\"1\"\u003eRendimientode1520páginas\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003eTonerHpCf210A131A|TonerHpOrignalparaimpresorasHPLaserJet\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003ebrindaimpresionesespectacularesporqueesimpresióncon\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003etoneroriginal\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003e.Obtengalacalidadqueunlídercomo\u003c\/span\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp\"style=\"color:blue;\"target=\"_blank\"rel=\"noopener\"\u003ehp\u003c\/a\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003equeofreceparasuoficina,aunpreciosorprendentementeasequible.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003eEnconclusión,siempreconfíeenel\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\Computadora Impresora Tinta Toner | Quick Service Suppliesu003eTonerHpCf210A131A|TonerHpOrignal\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003e,\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003equeesun\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003ecartuchodetónerHP\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003eoriginal.Evitedañosycontratiemposcomo\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003ecartuchosdetóneres\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003equenosonoriginales.Cuandoquieraimprimir,obtendráresultadosconfiableComputadora Impresora Tinta Toner | Quick Service Suppliessylasimpresionesquenecesitedeloscartuchosde\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003eTonersHp\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003eespecialmentediseñadosparafuncionarconsu\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003eimpresoraHP\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003e.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003eAlmomentodeinstalaruncartuchonuevo,cuenteconqueeldiseñodel\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003ecartuchodeHP\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003ehacequelasustituciónsearápidaysencilla.Reciclesus\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003ecartuchosdeimpresión\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003eatrésde\u003c\/span\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp\"style=\"color:#5a5a5a;\"target=\"_blank\"rel=\"noopener\"\u003eHp\u003c\/a\u003e\u003cspanstyle=\"color:#5a5a5a;\"\u003ePlanetPartners.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003ePreguntasyRespuestas\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003e¿Porquécomprar\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003eTóner\u003c\/strong\u003e\u003cahref=\":\/\/\/collections\/hp\"style=\"color:blue;\"target=\"_blank\"rel=\"noopener\"\u003e\u003cstrong\u003eHp\u003c\/strong\u003e\u003c\/a\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eOriginal?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eEl\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003etóner\u003c\/strong\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003eHp\u003c\/strong\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003eOriginal\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003etebrindarálamayorcalidaddeimpresión,laconfiabilidadquehastalaúltimapáginasaldrácomolacalidadesperada.Notendrácontratiemposconbajacalidad,falloso\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003etóner\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eregadoqueprovocaríantenerquedetenersuimpresoraporuntiempo.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003e¿Cuántoduraun\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003etónerHp\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003e?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eCadaTóner\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eHp\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003etieneunrendimientodiferente,enlasespecificacionesencontraráelrendimiento,quevaadependerdeloqueustedimprima.Esdiferenteimprimirtextoadobleespacioentamañocarta,queunaimencompleta.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003e¿Quédiferenciatieneun\u003c\/span\u003e\u003cstrongstyle=\"color:#;\"\u003eTónerHp\u003c\/strong\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eaunaTintaHp?\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eUntóner\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eHp\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003econtienedentropolvodetóner,laTinta\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003eHp\u003c\/span\u003e\u003cspanstyle=\"color:#;\"\u003econtienetintaliquida.Lacalidadesdiferente,eltónertienemayorcalidaddeimpresión,ofreciendounacabadobrillante.Enelcasodelastintas,suacabadoesmate.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eVer\u003caclass=\"fr-strong\"href=\":\/\/\/collections\/toner-hp-panama\"\u003eTonersHp\u003c\/a\u003e\u003c\/p\u003e\u003cdivid=\"ccs-feature-icons\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-inline-content\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cdivid=\"ccs-explore-product\"\u003e\u003c\/div\u003e\u003cscripttype=\"text\/jascript\"\u003e\tvarccs_cc_args=ccs_cc_args||[];\tccs_cc_args.push(['cpn','CPN']);\tccs_cc_args.push(['mf','Hp']);\tccs_cc_args.push(['pn','CF210A']);\tccs_cc_args.push(['upcean','UPC_EAN_CODE']);\tccs_cc_args.push(['ccid','CATALOG_CODE']);\tccs_cc_args.push(['lang','es']);\tccs_cc_args.push(['market','pa']);\t(function()\t{\t\tvaro=ccs_cc_args;o.push(['_SKey','c2a']);o.push(['_ZoneId','hp-auto-pp']);\t\tvarsc=document.createElement('script');sc.type='text\/jascript';\t\tsc.async=true;\t\tsc.src=(':'==document.location.protocol?':\/\/':'http:\/\/')+'cdn.cs.1worldsync.com\/jsc\/h1ws.js';\t\tvarn=document.getElementsByTName('script')[0];n.parentNode.insertBefore(sc,n);\t})();\u003c\/script\u003e",price:"$82.00",comparePrice:"",imeUrl:"///cdn/shop/products/Toner-Hp-Cf210A-131A-_1200x1200.jpg?v=15",imeAltTitle:"TonerHpCF210A131A",detailPeLink:"",url:"/products/toner-hp-cf210a-131a-toner-hp-orignal",useAddToCartCallback:true,addToCartText:"regaralcarrito",customData:{id:,variantId:},ailableForSale:true},],};__neno_PCS.clientUids['c8b-491d-4bf6-a95d-f9645f8982bb'].add('neno_slider_collection_product_card_slider_block_hzcM6M');AnteriorSiguienteEntregaselMismodíaenCiudadPanamáEntregasaldíaSiguienteenelInteriorChateaconNuestrosExpertos6950-9988RicardoJAlfaro,Plazaentura,Of.454,Panamá¡AhoraMicrosoftOfficeDisponibles!VertodosNuevoproductoMicrosoftLicenciaMicrosoft365HogaryEstudiante(Perpetua)Pocadisponibilidad(5unidades)$99.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónNuevoproductoMicrosoftLicenciaMicrosoftOfficeHomeandBusiness(Perpetua)Pocadisponibilidad(5unidades)$205.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónNuevoproductoMicrosoftLicenciaMicrosoft365FamiliaSuscripciónde12MesesDisponibles(10unidades)$69.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónNuevoproductoMicrosoftLicenciaMicrosoft365PersonalSuscripciónde12MesesDisponibles(10unidades)$49.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónSiguienteAnteriorRecienllegadosaNuestraTiendaVertodosNuevoproductoEpsonImpresoraEpsonWorkForceProWF-6590:34ppm,ImpresiónyEscaneoDúplex,CamadeEscaneoLegal,ConexiónWi-FiyEthernet,ADFMuypocadisponibilidad(2unidades)$500.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónNuevoproductoDellMochilaDellGamingBackpack17"|PanamáMuypocadisponibilidad(1unidad)$55.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformación$82.00dedescuentoNuevoproductoHpImpresoraHPSmartTank580|TanquedeTinta|WiFi|Incluye2BotellasdeTintasNegrasy3ColoresMuypocadisponibilidad(1unidad)$168.00$250.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónCanonImpresoraFotograficaCanonSELPHYCP1500|PanamáMuypocadisponibilidad(1unidad)$160.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónNuevoproductoHpEscánerHPScanJetPro2000s2Muypocadisponibilidad(1unidad)$220.00Preciounitario/otadoAñadiralcarritoAñadiralcarritoVerinformaciónSiguienteAnteriorImpresorasEpsonLamejorselecciónypreciosVerImpresoras.footer{--bg-color:227237248/1.0;--heading-color:125297;--text-color:125297;}QuickServiceSuppliesEncuentratodoquebuscasentecnologíaenunsololugarFacebookInstramWhatsAppEmpresaGarantías¿CómoComprarOnline?BlogdeNoticiasContactenosPolíticasdecambioydevoluciónPolíticasdePrivacidadPolíticadeEnvioTérminosyCondicionesMiCuentaIniciarSesiónMisDireccionesHistorialdePedidosUbicaciónVíaRicardoJAlfaro,Plazaentura,Piso4,Oficina454Panamá,PanamáFormasdepoaceptadas©2024QuickServiceSupplies.AnteriorElegiropcionesCerrarCerrarSehaañadidoelartículoalcarritoVercarritowindow.theme={info:{name:'Enterprise',version:'1.4.2'},mediaQueries:{sm:'(min-width:600px)',md:'(min-width:769px)',lg:'(min-width:1024px)',xl:'(min-width:1280px)',xxl:'(min-width:1536px)',portrait:'(orientation:portrait)'},device:{hasTouch:window.matchMedia('(any-pointer:coarse)').matches,hasHover:window.matchMedia('(hover:hover)').matches},routes:{cart:'/cart',cartAdd:'/cart/add',cartChange:'/cart/change',cartUpdate:'/cart/update',predictiveSearch:'/search/suggest'},settings:{moneyWithCurrencyFormat:"${{amount}}USD",pSearchLimit:10,pSearchLimitScope:'each',pSearchIncludeSkus:true,pSearchIncludeTs:true,pSearchShowArticles:false,pSearchShowCollections:true,pSearchShowPes:false,pSearchShowProducts:true,pSearchShowSuggestions:true,sliderItemsPerN:'slide',blurMesse1:"Hola",blurMesse2:"Estamosaquíparaayudarte",blurMesseDelay:4,vibrateOnATC:false,compareToggle:"toggle_off",compareShowEmptyMetafields:false,blendProductImes:false,externalLinksNewTab:true,afterAtc:"drawer",cartType:"drawer"},strings:{addCartNote:'Añadirobservacionesdelpedido',editCartNote:'Editarobservacionesdelpedido',cartError:'Sehaproducidounerroralactualizarelcarrito.Inténtelonuevamente.',cartQtyError:'Solopuedeañadir[quantity]unidadesdeesteartículoalcarrito.',cartTermsConfirmation:'Tienequeaceptarlostérminosycondicionesantesdecontinuar.',imeailable:'Laimen[index]yaestádisponibleenlavistadegalería',lowStock:'Pocadisponibilidad',inStock:'Disponibles',noStock:'otado',noVariant:'otado',onlyXLeft:'[quantity]disponibles',awaitingSale:'Esteproductonoestádisponibleparacomprartodía.',shippingCalculator:{singleRate:'Hayunatarifadeenvíoparaestedestino:',multipleRates:'Hayvariastarifasdeenvíoparaestedestino:',noRates:'Nohacemosenvíosaestedestino.'},viewDetails:'Verinformación',compare:{limit:'Solopuedeañadirunmáximode[quantity]productosparacomparar.',more:'Seleccioneotroproductoparacomparar.',empty:'Seleccionealmenosdosproductosparacomparar.',continue:'Cierreparacontinuar.'},discountCopyFail:'Nosehapodidocopiarelcódigoalportapapeles.Esposiblequeelnegadornoadmitaestafunción.',articleReadTime:'[x]minutosdelectura',quickN:{button_standard:'Buscar',show_products_none:'Nohayproductos:(',button_one:'Mostrar[quantity]producto',button_other:'Mostrar[quantity]productos',},},scripts:{cartItems:'///cdn/shop/t/156/assets/cart-items.js?v=843',countryProvinceSelector:'///cdn/shop/t/156/assets/country-province-selector.js?v=',shippingCalculator:'///cdn/shop/t/156/assets/shipping-calculator.js?v=935'}};//SeproductIDtolocalStore,foruseinthe'Recentlyviewedproducts'section..loox-reviews-default{max-width:1200px;margin:0auto;}.loox-rating.loox-icon{color:#EBBF20;}:root{--lxs-rating-icon-color:#EBBF20;}varGOCCConfigs={'shop_id':,'plan':'BETA1','shop_url':'quick-service-supplies.myshopify.com','theme_store_id':'0','app_url':'app.globosoftware.net','app_enabled':'1','atc_action':'0','empty_cart_text':`Yourcartiscurrentlyempty!`,'add_to_cart_text':`Addtocart`,'sold_out_text':`Outofstock`,'unailable':`Unailable`,'for_target_product':`Forproduct`,'discount_will_be_applied_at_checkout':`Discount{amount}willbeappliedatcheckout`,'money_format':`\${{amount}}`,'doubleActionATC':`zoeayla.myshopify.com,globo-development-store.myshopify.com`,'selector':{'addtocart_selector':typeofGSCCustomATCSelector!=='undefined'?GSCCustomATCSelector:'#AddToCart-product-template,#AddToCart,#addToCart-product-template,.product__add-to-cart-button,.product-form__cart-submit,.add-to-cart,.cart-functions>button,.productitem--action-atc,.product-form--atc-button,.product-menu-button-atc,.product__add-to-cart,.product-add,.add-to-cart-button,#addToCart,.product-detail__form__action>button,.product-form-submit-wrap>input,.product-forminput[type="submit"],input.submit,.add_to_cart,.product-item-quick-shop,#add-to-cart,.productForm-submit,.add-to-cart-btn,.product-single__add-btn,.quick-add--add-button,.product-pe--add-to-cart,.addToCart,.product-form.form-actions,.button.add,button#add,.addtocart,.AddtoCart,.product-addinput.add,button#purchase,form[action="/cart/add"]button[type="submit"]:not(.g-stickybar-buynow),.product__formbutton[type="submit"],#AddToCart--product-template','cart_item_selector':typeofGSCCustomCartItemSelector!=='undefined'?GSCCustomCartItemSelector:'form[action="/cart"]a[href*="/products/"]:not([class*="im"])'},'stickybar':{"title":{"color":"rgb(0,0,0)","font_size":"18","style_bold":false,"style_italic":false,"style_underline":false},"buynow":{"text":"regar","color":"rgb(255,255,255)","width":"130","effect":"slide","height":"35","font_size":"18","style_bold":false,"hover_color":"rgb(155,155,155)","border_color":"rgb(65,130,244)","border_width":"0","soldout_text":"otado","style_italic":false,"border_radius":"15","style_underline":false,"background_color":"rgb(39,124,212)","unailable_text":"otado","border_hover_color":"rgb(255,255,255)","background_hover_color":"rgb(37,37,37)"},"enable":true,"overall":{"font":"","action":"show_popup","height":"70","offset":"0","position":"position_bottom","condition":"down_and_surpass_addtocart","price_color":"rgb(0,0,0)","background_color":"rgb(198,222,247)","mobile_quantity_label":"Cantidad","mobile_variants_label":"SeleccionarOpciones"},"template":1,"enable_mobile":true},'stickycart':{"icon":{"icon":"fa-shopping-b","size":"24","color":"rgb(119,150,168)","hover_color":"rgb(80,80,80)"},"enable":false,"overall":{"size":"56","action":"goto_checkout","border_color":"rgb(255,255,255)","border_width":"0","background_color":"rgb(255,255,255)","border_hover_color":"rgb(255,255,255)","background_hover_color":"rgba(255,255,255,0.6)"},"position":{"top":"200","left":"","right":"10","bottom":""},"template":1,"cart_count":{"size":"14","color":"rgb(255,255,255)","enable":true,"font_size":"14","hover_color":"rgb(255,255,255)","background_color":"rgb(255,107,107)","background_hover_color":"rgb(254,131,131)"},"enable_mobile":false},'popup':{"cart":{"text":"Carrito","color":"rgb(255,255,255)","width":"100","effect":"raise","enable":true,"height":"42","font_size":"14","style_bold":false,"text_align":"center","hover_color":"rgb(255,255,255)","border_color":"rgba(255,255,255,0)","border_width":"0","style_italic":false,"border_radius":"5","style_underline":false,"background_color":"rgb(35,148,218)","border_hover_color":"rgba(255,255,255,0)","background_hover_color":"rgb(18,28,156)"},"fbbtn":{"icon":"fa-facebook","text":"Share","color":"rgb(44,44,44)","width":"70","enable":false,"height":"20","font_size":"14","icon_size":"14","icon_color":"#3b5998","style_bold":false,"text_align":"center","hover_color":"rgb(44,44,44)","border_color":"rgba(255,255,255,0)","border_width":"0","style_italic":false,"border_radius":"0","style_underline":false,"background_color":"rgba(255,255,255,0)","icon_hover_color":"#3b5998","border_hover_color":"rgba(255,255,255,0)","background_hover_color":"rgba(255,255,255,0)"},"pibtn":{"icon":"fa-pinterest-p","text":"Pinit","color":"rgb(44,44,44)","width":"70","enable":false,"height":"20","font_size":"14","icon_size":"14","icon_color":"#3b5998","style_bold":false,"text_align":"center","hover_color":"rgb(44,44,44)","border_color":"rgba(255,255,255,0)","border_width":"0","style_italic":false,"border_radius":"0","style_underline":false,"background_color":"rgba(255,255,255,0)","icon_hover_color":"#3b5998","border_hover_color":"rgba(255,255,255,0)","background_hover_color":"rgba(255,255,255,0)"},"title":{"text":"CarritodeCompra","color":"rgb(44,44,44)","font_size":"27","style_bold":false,"text_align":"center","style_italic":false,"style_underline":false},"twbtn":{"icon":"fa-twitter","text":"Tweet","color":"rgb(44,44,44)","width":"70","enable":false,"height":"20","font_size":"14","icon_size":"14","icon_color":"#3b5998","style_bold":false,"text_align":"center","hover_color":"rgb(44,44,44)","border_color":"rgba(255,255,255,0)","border_width":"0","style_italic":false,"border_radius":"0","style_underline":false,"background_color":"rgba(255,255,255,0)","icon_hover_color":"#3b5998","border_hover_color":"rgba(255,255,255,0)","background_hover_color":"rgba(255,255,255,0)"},"enable":true,"overall":{"font":"","width":"600","effect":"bounceUpIn","padding":"20","border_color":"rgb(255,255,255)","border_width":"0","border_radius":"0","background_color":"rgb(255,255,255)"},"checkout":{"text":"Par","color":"rgb(255,255,255)","width":"100","effect":"raise","enable":true,"height":"42","font_size":"14","style_bold":false,"text_align":"center","hover_color":"rgb(255,255,255)","border_color":"rgba(255,255,255,0)","border_width":"0","style_italic":false,"border_radius":"5","style_underline":false,"background_color":"rgb(20,34,138)","border_hover_color":"rgba(255,255,255,0)","background_hover_color":"rgb(5,1,0)"},"continue":{"text":"ContinuarComprando","color":"rgb(255,255,255)","width":"175","effect":"raise","enable":true,"height":"42","font_size":"14","style_bold":false,"text_align":"center","hover_color":"rgb(255,255,255)","border_color":"rgba(255,255,255,0)","border_width":"0","style_italic":false,"border_radius":"5","style_underline":false,"background_color":"rgb(69,68,68)","border_hover_color":"rgba(255,255,255,0)","background_hover_color":"rgb(151,151,151)"},"template":1,"description":{"text":"Completalacompra,presionandoelbotónpar","color":"rgb(21,68,150)","enable":true,"font_size":"17","style_bold":false,"text_align":"center","style_italic":false,"style_underline":false},"enable_mobile":true,"productlistbody":{"color":"rgb(0,0,0)","font_size":"14","style_bold":false,"text_align":"left","style_italic":false,"style_underline":false,"background_color":"rgba(0,0,0,0)"},"productlistheading":{"name":"Nombre","color":"rgb(0,0,0)","photo":"Imen","price":"Precio","total":"Total","enable":true,"quantity":"Cantidad","subtotal":"Subtotal","font_size":"14","style_bold":false,"text_align":"left","style_italic":false,"style_underline":false,"background_color":"rgba(0,0,0,0)"}},'offer':[]}{%assignisGoogleFont=popup.overall.font|CheckIsGoogleFont%}{%ifisGoogleFont==true%}{%endif%}.globo-modal-template-{{popup.template}}{width:{{popup.overall.width}}px;padding:{{popup.overall.padding}}px;border-width:{{popup.overall.border_width}}px;border-radius:{{popup.overall.border_radius}}px;background-color:{{popup.overall.background_color}};border-color:{{popup.overall.border_color}};}{%ifisGoogleFont==false%}.globo-modal-template-{{popup.template}}*{font-family:{{popup.overall.font}}}{%endif%}.globo-modal-template-{{popup.template}}.g-title{font-size:{{popup.title.font_size}}px;text-align:{{popup.title.text_align}};color:{{popup.title.color}};{%ifpopup.title.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.title.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.title.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}.g-des{{%unlesspopup.description.enable%}display:none;{%endunless%}font-size:{{popup.description.font_size}}px;text-align:{{popup.description.text_align}};color:{{popup.description.color}};{%ifpopup.description.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.description.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.description.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}.g-product-heading{{%unlesspopup.productlistheading.enable%}display:none;{%endunless%}font-size:{{popup.productlistheading.font_size}}px;color:{{popup.productlistheading.color}};background-color:{{popup.productlistheading.background_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.g-product-headingtd{text-align:{{popup.productlistheading.text_align}};{%ifpopup.productlistheading.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.productlistheading.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.productlistheading.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}.g-product-body{background-color:{{popup.productlistbody.background_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.g-product-bodytd{text-align:{{popup.productlistbody.text_align}};font-size:{{popup.productlistbody.font_size}}px;color:{{popup.productlistbody.color}};{%ifpopup.productlistbody.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.productlistbody.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.productlistbody.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-fb-btn{{%unlesspopup.fbbtn.enable%}display:none;{%endunless%}width:{{popup.fbbtn.width}}px;height:{{popup.fbbtn.height}}px;border-width:{{popup.fbbtn.border_width}}px;border-radius:{{popup.fbbtn.border_radius}}px;background-color:{{popup.fbbtn.background_color}};border-color:{{popup.fbbtn.border_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-fb-btn:hover{background-color:{{popup.fbbtn.background_hover_color}};border-color:{{popup.fbbtn.border_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-fb-btn.g-fb-text{font-size:{{popup.fbbtn.font_size}}px;color:{{popup.fbbtn.color}};{%ifpopup.fbbtn.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.fbbtn.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.fbbtn.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-fb-btn.g-fb-text:hover{color:{{popup.fbbtn.hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-fb-btni{font-size:{{popup.fbbtn.icon_size}}px;color:{{popup.fbbtn.icon_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-fb-btni:hover{color:{{popup.fbbtn.icon_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-tw-btn{{%unlesspopup.twbtn.enable%}display:none;{%endunless%}width:{{popup.twbtn.width}}px;height:{{popup.twbtn.height}}px;border-width:{{popup.twbtn.border_width}}px;border-radius:{{popup.twbtn.border_radius}}px;background-color:{{popup.twbtn.background_color}};border-color:{{popup.twbtn.border_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-tw-btn:hover{background-color:{{popup.twbtn.background_hover_color}};border-color:{{popup.twbtn.border_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-tw-btn.g-tw-text{font-size:{{popup.twbtn.font_size}}px;color:{{popup.twbtn.color}};{%ifpopup.twbtn.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.twbtn.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.twbtn.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-tw-btn.g-tw-text:hover{color:{{popup.twbtn.hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-tw-btni{font-size:{{popup.twbtn.icon_size}}px;color:{{popup.twbtn.icon_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-tw-btni:hover{color:{{popup.twbtn.icon_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-pi-btn{{%unlesspopup.pibtn.enable%}display:none;{%endunless%}width:{{popup.pibtn.width}}px;height:{{popup.pibtn.height}}px;border-width:{{popup.pibtn.border_width}}px;border-radius:{{popup.pibtn.border_radius}}px;background-color:{{popup.pibtn.background_color}};border-color:{{popup.pibtn.border_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-pi-btn:hover{background-color:{{popup.pibtn.background_hover_color}};border-color:{{popup.pibtn.border_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-pi-btn.g-pi-text{font-size:{{popup.pibtn.font_size}}px;color:{{popup.pibtn.color}};{%ifpopup.pibtn.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.pibtn.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.pibtn.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-pi-btn.g-pi-text:hover{color:{{popup.pibtn.hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-pi-btni{font-size:{{popup.pibtn.icon_size}}px;color:{{popup.pibtn.icon_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}.social.g-pi-btni:hover{color:{{popup.pibtn.icon_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}#continue_shopping{{%unlesspopup.continue.enable%}display:none;{%endunless%}font-size:{{popup.continue.font_size}}px;text-align:{{popup.continue.text_align}};border-width:{{popup.continue.border_width}}px;border-color:{{popup.continue.border_color}};border-radius:{{popup.continue.border_radius}}px;width:{{popup.continue.width}}px;height:{{popup.continue.height}}px;background-color:{{popup.continue.background_color}};color:{{popup.continue.color}};{%ifpopup.continue.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.continue.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.continue.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}#continue_shopping:hover{color:{{popup.continue.hover_color}};background-color:{{popup.continue.background_hover_color}};border-color:{{popup.continue.border_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}#checkout{{%unlesspopup.checkout.enable%}display:none;{%endunless%}font-size:{{popup.checkout.font_size}}px;text-align:{{popup.checkout.text_align}};border-width:{{popup.checkout.border_width}}px;border-color:{{popup.checkout.border_color}};border-radius:{{popup.checkout.border_radius}}px;width:{{popup.checkout.width}}px;height:{{popup.checkout.height}}px;background-color:{{popup.checkout.background_color}};color:{{popup.checkout.color}};{%ifpopup.checkout.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.checkout.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.checkout.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}#checkout:hover{color:{{popup.checkout.hover_color}};background-color:{{popup.checkout.background_hover_color}};border-color:{{popup.checkout.border_hover_color}};}.globo-modal-template-{{popup.template}}#tocart{{%unlesspopup.cart.enable%}display:none;{%endunless%}font-size:{{popup.cart.font_size}}px;text-align:{{popup.cart.text_align}};border-width:{{popup.cart.border_width}}px;border-color:{{popup.cart.border_color}};border-radius:{{popup.cart.border_radius}}px;width:{{popup.cart.width}}px;height:{{popup.cart.height}}px;background-color:{{popup.cart.background_color}};color:{{popup.cart.color}};{%ifpopup.cart.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifpopup.cart.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifpopup.cart.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.globo-modal-template-{{popup.template}}#tocart:hover{color:{{popup.cart.hover_color}};background-color:{{popup.cart.background_hover_color}};border-color:{{popup.cart.border_hover_color}};}{{settings.empty_cart_text}}{{popup.title.text}}{{popup.description.text}}{{popup.productlistheading.photo}}{{popup.productlistheading.name}}{{popup.productlistheading.price}}{{popup.productlistheading.quantity}}{{popup.productlistheading.total}}{%forproductincart.items%}{{product.title}}{{product.price|format_money}}{{product.quantity}}{{product.line_price|format_money}}x{%endfor%}{{popup.productlistheading.subtotal}}:{{cart.original_total_price|format_money}}{{popup.fbbtn.text}}{{popup.twbtn.text}}{{popup.pibtn.text}}{{popup.continue.text}}{{popup.checkout.text}}{{popup.cart.text}}{%assignisGoogleFont=stickybar.overall.font|CheckIsGoogleFont%}{%ifisGoogleFont==true%}{%endif%}div.g-stickybar[selected="selected"]{{%ifstickybar.enable==false%} visibility:hidden;width:0;opacity:0;{%endif%}background:{{stickybar.overall.background_color}};height:{{stickybar.overall.height}}px;{%ifstickybar.overall.position=='position_top'%}top:{{stickybar.overall.offset}}px;bottom:unset;{%endif%}{%ifstickybar.overall.position=='position_bottom'%}top:unset;bottom:{{stickybar.overall.offset}}px;{%endif%}}{%ifisGoogleFont==false%}div.g-stickybar[selected="selected"]*{font-family:{{stickybar.overall.font}}}{%endif%}.g-stickybar.selector{ background:{{stickybar.overall.background_color}};{%ifstickybar.overall.position=='position_top'%}top:{{stickybar.overall.offset}}px;bottom:unset;{%endif%}{%ifstickybar.overall.position=='position_bottom'%}top:unset;bottom:{{stickybar.overall.offset}}px;{%endif%}}{%ifstickybar.enable_mobile==false%} @mediaonlyscreenand(max-width:600px){div.g-stickybar[selected="selected"]{visibility:hidden;width:0;opacity:0;}}{%else%}@mediaonlyscreenand(max-width:600px){div.g-stickybar[selected="selected"]{visibility:visible;width:100%;opacity:1;}}{%endif%}.g-stickybar.item.title.g-stickybar-title{font-size:{{stickybar.title.font_size}}px;color:{{stickybar.title.color}};{%ifstickybar.title.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifstickybar.title.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifstickybar.title.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.g-stickybar.item.title.g-price.money{color:{{stickybar.overall.price_color}};}.g-stickybar.action.g-stickybar-buynow{width:{{stickybar.buynow.width}}px;height:{{stickybar.buynow.height}}px;font-size:{{stickybar.buynow.font_size}}px;background:{{stickybar.buynow.background_color}};border-width:{{stickybar.buynow.border_width}}px;border-color:{{stickybar.buynow.border_color}};border-radius:{{stickybar.buynow.border_radius}}px;color:{{stickybar.buynow.color}};{%ifstickybar.buynow.style_bold%}font-weight:bold;{%endif%}{%ifstickybar.buynow.style_italic%}font-style:italic;{%endif%}{%ifstickybar.buynow.style_underline%}text-decoration:underline;{%endif%}}.g-stickybar.action.g-stickybar-buynow:hover{color:{{stickybar.buynow.hover_color}};background:{{stickybar.buynow.background_hover_color}};border-color:{{stickybar.buynow.border_hover_color}};}{%assignime=product.featured_ime%}{%ifproduct.selected_variant.featured_ime!=null%}{%assignime=product.selected_variant.featured_ime.src%}{%endif%}{%assigntitle=product.title%}{%ifproduct.selected_variant.name!=null%}{%assigntitle=product.selected_variant.name%}{%endif%}{%ifproduct.selected_variant.compare_at_price!=null%}{%assigncompare_at_price=product.selected_variant.compare_at_price|greater:product.selected_variant.price%}{%endif%}{%assignprice=product.price%}{%ifproduct.selected_variant.price!=null%}{%assignprice=product.selected_variant.price%}{%endif%}{%assignbuynow=stickybar.buynow.text%}{%assigndisable=''%}{%ifproduct.selected_variant.ailable==false%}{%assignbuynow=stickybar.buynow.soldout_text%}{%assigndisabled='disabled'%}{%endif%}{%ifproduct.selected_variant==null%} {%assignbuynow=stickybar.buynow.unailable_text%}{%endif%}{%ifproduct.open_selector==true%} {%assignopen_selector='open-selector'%}{%endif%}{{title}}{%ifcompare_at_price%}{%ifcompare_at_price>0%}{{compare_at_price|format_money}}{%endif%}{%endif%}{{price|format_money}}{%ifproduct.variants[0].title=='DefaultTitle'%}{%assignhidden_select="style='display:none;'"%}{%endif%}{%forproduct_optioninproduct.options_with_values%}{%forvalueinproduct_option.values%}{%assignis_selected=value|is_selected:product.selected_variant,product_option%}{{value}}{%endfor%}{%endfor%}-+ {{buynow}} {{title}}{%ifcompare_at_price%}{%ifcompare_at_price>0%}{{compare_at_price|format_money}}{%endif%}{%endif%}{{price|format_money}}{%ifproduct.variants[0].title=='DefaultTitle'%}{%assignhidden_select="style='display:none;'"%}{%endif%}{{stickybar.overall.mobile_variants_label}}{%forproduct_optioninproduct.options_with_values%}{%forvalueinproduct_option.values%}{%assignis_selected=value|is_selected:product.selected_variant,product_option%}{{value}}{%endfor%}{%endfor%}{{stickybar.overall.mobile_quantity_label}}{{buynow}}.g-stickycart{{%ifstickycart.enable==false%} visibility:hidden;opacity:0;{%endif%}background:{{stickycart.overall.background_color}};border-color:{{stickycart.overall.border_color}};line-height:{{stickycart.overall.size}}px;width:{{stickycart.overall.size}}px;height:{{stickycart.overall.size}}px;border-width:{{stickycart.overall.border_width}}px;{%ifstickcart.position.top!=""%}top:{{stickycart.position.top}}px;{%endif%}{%ifstickcart.position.left!=""%}left:{{stickycart.position.left}}px;{%endif%}{%ifstickcart.position.bottom!=""%}bottom:{{stickycart.position.bottom}}px;{%endif%}{%ifstickcart.position.right!=""%}right:{{stickycart.position.right}}px;{%endif%}}{%ifstickycart.enable_mobile==false%} @mediaonlyscreenand(max-width:600px){div.g-stickycart{visibility:hidden;opacity:0;}}{%else%}@mediaonlyscreenand(max-width:600px){div.g-stickycart{visibility:visible;opacity:1;}}{%endif%}.g-stickycart:hover{background:{{stickycart.overall.background_hover_color}};border-color:{{stickycart.overall.border_hover_color}};}.g-stickycartspan.g-badge.g-stickycart-count{{%ifstickycart.cart_count.enable==false%} display:none!important;{%endif%}width:{{stickycart.cart_count.size}}px;height:{{stickycart.cart_count.size}}px;line-height:{{stickycart.cart_count.size}}px;font-size:{{stickycart.cart_count.font_size}}px;background:{{stickycart.cart_count.background_color}};color:{{stickycart.cart_count.color}};}.g-stickycartspan.g-badge.g-stickycart-count:hover{background:{{stickycart.cart_count.background_hover_color}};color:{{stickycart.cart_count.hover_color}};}.g-stickycart.g-stickycart-icon{font-size:{{stickycart.icon.size}}px;color:{{stickycart.icon.color}};}.g-stickycart.g-stickycart-icon:hover{color:{{stickycart.icon.hover_color}};}{%ifcart.item_count>0%}{{cart.item_count}}{%endif%}if(typeofjQuery=='undefined')document.write("");(function(){window.swymWishlistEmbedLoaded=true;functioninjectSwymShopifyScript(){vars=document.createElement('script');s.type='text/jascript';s.async=true;//srcisdynamicallygeneratedbasedontiervarjsPathVal='//swymv3pro-01.azureedge.net/code/swym-shopify.js';varjsPathWithExt=jsPathVal.replace("swym-shopify","swym-ext-shopify");s.src=jsPathWithExt+'?shop='+window.location.hostname+'&v='+__SWYM__VERSION__;varx=document.getElementsByTName('script')[0];x.parentNode.insertBefore(s,x);}injectSwymShopifyScript();})();(function(){constcurrentSwymJSPath='//swymv3pro-01.azureedge.net/code/swym-shopify.js';constcurrentSwymStorePath='';constdnsPrefetchLink=``;constdnsPrefetchLink2=``;constpreConnectLink=``;constswymSnippet=document.getElementById('wishlist-embed-init');swymSnippet.insertAdjacentHTML('afterend',dnsPrefetchLink);swymSnippet.insertAdjacentHTML('afterend',dnsPrefetchLink2);swymSnippet.insertAdjacentHTML('afterend',preConnectLink);})()window.swymLandingURL=document.URL;window.swymCart={"note":null,"attributes":{},"original_total_price":0,"total_price":0,"total_discount":0,"total_weight":0.0,"item_count":0,"items":[],"requires_shipping":false,"currency":"USD","items_subtotal_price":0,"cart_level_discount_applications":[],"checkout_charge_amount":0};window.swymPeLoad=function(){window.SwymProductVariants=window.SwymProductVariants||{};window.SwymHasCartItems=0>0;window.SwymPeData={},window.SwymProductInfo={};varunknown={et:0};window.SwymPeData=unknown;window.SwymPeData.uri=window.swymLandingURL;};if(window.selectCallback){(function(){//VariantselectoverridevaroriginalSelectCallback=window.selectCallback;window.selectCallback=function(variant){originalSelectCallback.apply(this,arguments);try{if(window.triggerSwymVariantEvent){window.triggerSwymVariantEvent(variant.id);}}catch(err){console.warn("SwymselectCallback",err);}};})();}window.swymCustomerId=null;window.swymCustomerExtraCheck=null;varswappName=("Wishlist"||"Wishlist");varswymJSObject={pid:"VKDo1\/U1lFQwXuQbG3dFuzHapUn+sxNRWyNY4j08ryA=",interface:"/apps/swym"+swappName+"/interfaces/interfaceStore.php?appname="+swappName};window.swymJSShopifyLoad=function(){if(window.swymPeLoad)swymPeLoad();if(!window._swat){(function(s,w,r,e,l,a,y){r['SwymRetailerConfig']=s;r[s]=r[s]||function(k,v){r[s][k]=v;};})('_swrc','',window);_swrc('RetailerId',swymJSObject.pid);_swrc('Callback',function(){initSwymShopify();});}elseif(window._swat.postLoader){_swrc=window._swat.postLoader;_swrc('RetailerId',swymJSObject.pid);_swrc('Callback',function(){initSwymShopify();});}else{initSwymShopify();}}if(!window._SwymPreventAutoLoad){swymJSShopifyLoad();}window.swymGetCartCookies=function(){varRequiredCookies=["cart","swym-session-id","swym-swymRegid","swym-email"];varreqdCookies={};RequiredCookies.forEach(function(k){reqdCookies[k]=_swat.store.getRaw(k);});varcart_token=window.swymCart.token;vardata={action:'cart',token:cart_token,cookies:reqdCookies};returndata;}window.swymGetCustomerData=function(){return{status:1};}if(nigator.userent.indexOf('Safari')!=-1&&nigator.userent.indexOf('Chrome')==-1){document.getElementById("safari-flasher-pre").innerHTML=''+'#swym-plugin,#swym-hosted-plugin{display:none;}'+'.swym-button.swym-add-to-wishlist{display:none;}'+'.swym-button.swym-add-to-watchlist{display:none;}'+'#swym-plugin#swym-notepad,#swym-hosted-plugin#swym-notepad{opacity:0;visibility:hidden;}'+'#swym-plugin#swym-notepad,#swym-plugin#swym-overlay,#swym-plugin#swym-notification,'+'#swym-hosted-plugin#swym-notepad,#swym-hosted-plugin#swym-overlay,#swym-hosted-plugin#swym-notification'+'{-webkit-transition:none;transition:none;}'+'';window.SwymCallbacks=window.SwymCallbacks||[];window.SwymCallbacks.push(function(tracker){tracker.evtLayer.addEventListener(tracker.JSEvents.configLoaded,function(){//flash-preventervarx=function(){SwymUtils.onDOMReady(function(){vard=document.createElement("div");d.innerHTML="";document.head.appendChild(d);});};setTimeout(x,10);});});}//Getthemoneyformatforthestorefromshopifywindow.SwymOverrideMoneyFormat="${{amount}}";/*Hidewhennotloaded*/.swym-button.swym-add-to-wishlist-view-product:not(.swym-loaded){display:none;}document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){varelement=document.querySelector('script#swym-snippet:not([type="text"])');if(!element){varscript=document.querySelector('script#swym-snippet[type="text"]');if(script){//Activating#swym-snippetscript.type='text/jascript';newFunction(script.textContent)();}}});

Địa điểm:Computadora Impresora Tinta Toner | Quick Service SuppliesBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất