Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Maraqlı məlumatlar və faktlar

  • 2022-01-05Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Maraqlı məlumatlar və faktlar
  • Địa chỉ trang web:melumatlar.az
  • IP máy chủ:172.67.159.160
  • Mô tả trang web:Maraqlı məlumatlar və faktlar

tên miền:melumatlar.azĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:melumatlar.azlưu lượng

372

tên miền:melumatlar.azTốt hay xấu

Tương lai tươi sáng. hy vọng nhỏ nhoi khốc liệt

trang mạng:Maraqlı məlumatlar və faktlarTrọng lượng

3

trang mạng:Maraqlı məlumatlar və faktlarIP

172.67.159.160

trang mạng:Maraqlı məlumatlar və faktlarNội dung

window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-CB9TY8468S'); MaraqlıməlumatlarvəfaMaraqlı məlumatlar və faktlarktlarmelumatlar.azTogglenigationƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəSeçilmişməqalələrMaraqlıfaktlarDüşündürücühekayələrBilirsinizmi?25-cikadrvirusuKateqoriya-MaraqlıfaktlarKomputermonitorlarıvəyaaditeleviziyaekranlarıvasitəsiləinsanbeyninəlazımiinformasiyanı(fikri,ideyanı,baxışı,koduvəs.)yeritməyəqadirolanmetodlariçərisindəbugünelməməlumolanhələlikyeganəvəəngüclütəsirüsulu–“25-cikadrvirusu”dur.Həttaminillərdənbəriinsanoğlunaməlumolanhipnozdaeffektliliyinəgörəondangeriqalır.Təsirinmexanizmiinsanbeynininunikalbirxüsusiyyətiiləbağlıdır.Beləki,kinomotoqrafiyanınyarandığıilkgündənbərielminsanınyalnız25kadr/saniyəsürətiiləverilənvideolentlərinormalqrayıb,digərsürətləriisəekrandazolaqlaraxınışəklindəmüşahidəetdiyinimüəyyənedib(Hazırdamüasirelminailiyyətlərnəticəsindəbusürətinayrı-ayrıcanlılarüçünbir-birindənfərqliolduğumüəyyənedilib.Məsələn,arılarüçünbusürətsaniyədə300,tarakanlarüçünisə12kadrabərabərdir)Damı→“Google”daişgörüşməsizamanırastgələbiləcəyiniz10sualKateqoriya-Maraqlıfaktlar“Google”kiminəhəngşirkətinbirparçasıolmaqmilyonlarlainsanınarzusudur,ancaqburadaişləməküçün5alitəhsil,böyüktəcrübəkifayətdeyil.Qeyri-standarddüşüncətərziniz,məntiqinizvə6-cıhissinizgüclüolmalıdır.1.Saatınsaatvədəqiqəəqrəbləri1günərzindəneçədəfəkəsişir?2.Tennistopununsəthiniyəipəkdeyil?3.Birölkədəinsanlarancaqoğlanövladlarınınolmasınıistəyir.Hərbirailəoğulövladınasahibolanaqədərdünyayaövladgətirir.Əgərailədəqızövladıdoğularsa,valideynləryenidənuşaqsahibiolmağaçalışır.Beləbirölkədəoğlanlarınvəqızlarınnisbətinəqədərolacaq?4.Gecəsaatlarında4nəfərevinəgetməküçünasılmakörpüdənkeçməlidir,ancaqonlarıncəmi1fonarıvar.Həminfonarınenerjisiisə17dəqiqəsonrabitəcəkdir.Damı→TəbiidaşlarınmöcüzəvifaydalarıKateqoriya-Bilirsinizmi?Evizindəpozitivenerjiyaratmaqvədaharahatab-haqurmaqistəyirsinizsə,otaqlarınızıdekorasiyaedərkəndəyərlidaşlardanistifadəedəbilərsiniz.Evinizinpozitivenerjisiniartıracaqdaşlarlasizitanışedir.AmetistdaşıLandavəbənövşəyirənglərdəolanametistdaşıevdəkineqativenerjinitəmizləyir.AiləüzvləriüzərindəpozitivtMaraqlı məlumatlar və faktlarəsirivar.Narahatlıqvəyorğunluğuözünəçəkir.Damı→DünyanınənqədimmirvarisiKateqoriya-MaraqlıfaktlarDünyanınənqədimtəbiiincisiBirləşmişƏrəbƏmirliklərininpaytaxtıƏbuDabikənarındabiradadatapıldı.8minilyaşıolanmirvaridənNeolitdövründəzinətəşyasıolaraqistifadəolunurdu.Əbu-DabininkənarındakıMaraadasındaqazıntılarzamanı8000illiktəbiimirvaritapıldı.8minillikmirvarinintapılmasıərazidəNeolitdövründədəticarətinolduğunugöstərdi.Damı→Qiymətlidaş"QarışqaQranatı”Kateqoriya-MaraqlıfaktlarUnikalmineralolan«Qarışqaqranatı»dünyanınsadəcəbiryerində,ABŞ-ınDördKüncdeyilənərazisindəvar.BudəyərlivəqiyməMaraqlı məlumatlar və faktlartlimineralınkristallarınıyalnızqarışqayuvalarınınyaxınlığındatapmaqmümkündür.Beləki,qarışqalaryuvadüzəldənzamanyerinaltından4-9mmölçüdəqranatdaşlarıçıxarıbyuvalarınınətrafınadüzürlər.Tərkibindəxromunmiqdarıböyükolduğunagörərəngiqanqırmızıdır.Hansısəbəbəgörəqarışqalarınbudaşlarıyerinaltındançıxarıbyuvalarınınətrafınadüzməsiillərdirki,elmadamlarındamaraqyaradır.Müşahidəçilərbuminerallardanələyuvalarınətrafındabirsıradigərmineralların,məsələnperidotitlərin,eklogitlərinolduğunudagörüblər.Gümanedilirki,qarışqalarınqırmızırəngəxüsusimarağıvar.Damı→Cərrahlarniyəyaşılvəmigeyinirlər?Kateqoriya-Bilirsinizmi?Heçdüşünmüsünüzmüki,əməliyyatotağındakıhəkimlərnəyəgörəağdeyil,yaşıl,yaxudmirəngliformageyinirlər?İlkvaxtlardatibbişçilərininhamısınıngeyimiağrəngdəolub.Lakin1914-cüildənüfuzluhəkimlərdənbiriburəngdənimtinaedərəkəvvəlcəyaşıl,sonraisəmirəngiseçdi. Məsələburasındadırki,cərrahbaxışlarınıqanıntündrəngindənhəmkarlarınınxalatınayönəldərkənağappaqrəngbirneçəanlıqonukoredəbilər.Eynişeyibizevdənçıxarkəngünəşlihadaqarabaxandayaşayırıq.Damı→Atlaranalnəüçünlazımdır?Kateqoriya-MaraqlıfaktlarAtlaranəüçünnalvururlar,axıtəbiətdəkivəhşiatlarnalolmadandaçoxgözəlkeçinəbilirlər? Atlarıəhliləşdirməprosesindəonlarözyaşadıqlarışəraitdənuzaqlaşdıqlarınagörədırnaqlarınınçoxzədələnməsihallarıbaşverir.Birtərəfdən,onlaraçıqlıqdadeyil,tövlədəyaşayırlar.Bunagörədə,onlarvəhşiatlardandahaazhərəkətedirlərvədırnaqlarıdahayumşaqolur.Digərtərəfdən,evatlarıağırfizikiişlərgörür—insanvəyükdaşıyırlar.Bundanələ,onlardaimbərkasfaltdaqaçmalıolurlar.Bütünbunlaratındırnaqlarınınyeyilməsinəgətiribçıxarır,dırnaqlarböyüdükdəndahasürətliköhnəlirlər.Vəhşiatlarabelətəhlükəyoxdur,çünkionlaraçıqlıqdagəzir,özgedecəkləriyoluözləriseçirvəənyumşaqyerlərdənkeçərəkmaneələriasanlıqlaaşırlar.Damı→Maraqlıməlumatlarısəhifəmizdənizləyin×FaydalıkeçidlərƏsassəhifəMəqalələrKateqoriyalarHaqqımızdaƏlaqəMaraqlıməlumatlarvəfaktlarmelumatlar.az©2024Top

Địa điểm:Maraqlı məlumatlar və faktlarBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất