Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستان
  • Địa chỉ trang web:www.amoozesh.af
  • IP máy chủ:213.175.208.208
  • Mô tả trang web:وبسایت آموزش مرجع معتبر آموزش علوم بطور آنلاین

tên miền:www.amoozesh.afĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.amoozesh.aflưu lượng

596

tên miền:www.amoozesh.afTốt hay xấu

Cành lá xanh. Danh tiếng Kat

trang mạng:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانTrọng lượng

2

trang mạng:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانIP

213.175.208.208

trang mạng:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانNội dung

آموزش-مرجعمعتبرآموزشآنلایندرافغانستان.card-text{-webkit-box-orient:vertical;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:4;overflow:hidden;}خانهدورههادستههابرنامهنویسیمهندسیشبکهمهندسیلسانمدیریتمالیمدیریتبازاریابیوبسایتطراحیتکنالوژیطبیسایردورههاکامپیوترهنرنصابمعارفدربارهماچیزیجدیدبیاموزیدجستجودیدندورههامحبوبترینهادورهآموزشیEnglishWay24VolumeComplete-مجموعهکاملآموزشیزبانانگلیسینمایشدورهدورهآموزشیNativeEnglishSpeakآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانingSkills-آموزشصحبتکردنانگلیسیمحلینمایشدورهدورهآموزشیQuickBooksPro2020-آموزشکاملنرمافزارحسابداریکویکبوکنمایشدورهدورهجامعآموزشیاکسلنمایشدورهدورهآموزشیشطرنجنمایشدورهدورهآموزشیمقدماتیپایتوننمایشدورهدورهآموزشیAdobeAfterEffectsنمایشدورهآموزشوردپرسنمایشدورهدورهآموزشیAdobePhotoshop2019ProنمایشدورهدورههایاخیردورهآموزشیUIDesignwithPhotoshopطراحیرابطکاربردیبافتوشاپایندورهآموزشی،شماراازابتدابامفاهیمفتوشاپآشنامی‌سازدتادرانتهایآنقادرباشیدرابطکاربریموردنظرخودرادرنهایتسادگیبهکمکفتوشاپخلقکنید.معلوماتبیشتردورهآموزشیجامعRubyزبانبرنامهنویسیروبیروبییکزبانبرنامهنویسیتفسیرشده،سطحبالاوهمهمنظورهوزبانشیگراخالصاست.روبیدارایسینتکسمشابهیبابسیاریاززبانهایبرنامهنویسیمانندسی(C)وجاوا(Ja)است،بنابراینبرنامهنویسانجاواوCبراییادگیریراحتهستند.معلوماتبیشتردورهآموزشیReactNativeریاکتنیتومقدماتیبخشاولدرصورتیکهفکرمی‌کنیدایدهمناسبیبرایساختاپلیکیشنوورودبهدنیایبرنامه‌نویسیدارید،ایندورهمخصوصشماست.شمابایکبارکدنویسیخروجیآنرابرایاندرویدوiOSتحویلمیگیرید.معلوماتبیشتردورهآموزشیReason9نرمافزارریزن9ریزنReasonیکنرم‌افزارساختموسیقیوصدابرداریاستایننرم‌افزاردارای3پنجرهرک،سکانسرومیکسروداریانواعسینتیسایزرها،سمپلرها،ماشین‌هایدرام،افکت‌هایمختلفو...برایساختآهنگ،صدابرداریوتولیدموسیقیمیباشد.معلوماتبیشتردورهآموزشیساختسیستمثبتنامباتاییدایمیلوپیامکباپیاچپیومایاسکیوالسیستم‌هایثبت‌نامووروددرفضایوبازدوروشتاییدبااساماسویاایمیلاستفادهمی‌کنند.اینروش،امروزهدراکثراپلیکیشن‌هاووب‌سرویس‌هامرسومبودهوکاربردبسیارزیادیهمدارد.معلوماتبیشتردورهآموزشیAutocadپکیججامعاتوکددوبعدیوسهبعدیاتوکد(Autocad)رابایدبهعنوانانقلابیدرزمینهطراحیانواعسازه‌هاوترسیمنقشه‌هاوپلن‌هایآپارتمانیبهشمارآورد.درایندورهآموزشیشماعلاوهبراتوکدسهبعدیکهرایجمیباشداتوکددوبعدیرانیزیادخواهیدگرفت.معلوماتبیشتردورهآموزشیCSSطراحیوبسایتدرایندورهقصدداریمCSSرابهشمابهشکلکاملآموزشدهیم.تابتوانیدازCSSبرایطراحیوبسایتموردنظرخوداستفادهنمایید.معلوماتبیشتردورهآموزشیGeneralAnatomyofHumanBodyآناتومیعمومیبدنانساندراینآموزشبهصورتگامبهگامتماممفاهیمضروریدرسآناتومیبدنانسان،توضیحدادهشدهاست،معلوماتبیشتر321استاد405دوره1894شاگردویدیوتدریسیهمکارانمادرآموزشدربارهماانسانموجودیمتفکروعالماست.اوتنهاموجودیاستکهقابلیتتعلیمآگاهانهراداردوباایمانبهاصلفراشناختدرپیافزایشآگاهیوشناختخویشتناست.دراینمسیرعدهایفرادهندههستندوبهعنوانمعلمواستادبهمبارزهباجهلمیپردازند.تماسباماشهیدصادق20،جادهبانکخونهرات،افغانستانsupport@amoozesh.afلینکهایپیشنهادیرهانتبنیادخیریهرهافیلمنرمافزارخانهدورههادربارهماتماسباما©2021تمامیحقوقاینوبسایتمحفوظاست..welcome-messe.modal-dialog{max-width:650px!important;}کاربرعزیز!سرعتپخشویدیوودانلودازاینسایتبرایمشتریانشرکترهانتبصورتویژهافزایشدادهشدهاست.درصورتداشتنپکیجحجمیازشرکترهانتتنها50%ازحجمدانلودشدهمحاسبهمیگردد.اینپیشکشفقطبرایمشتریانرهانتدرکابل،هرات،مزارشریف،بادغیسوجلالآباداستوبزودیمشتریانسایرولایاتنیزاضافهخواهندشد.Email:info@rahanet.afPhone:+93(0)0Website:$(document).ready(function(){$('#id-welcome-messe').modal('show');$('#id-welcome-messe-dismiss').on('click',function(){modal=$(this).closest('.modal');modal.on('hidden.bs.modal',function(){$(this).remove();}).modal('hide');});})$(function(){"usestrict"; jQuery(window).scroll(startCounter); fآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانunctionstartCounter(){ varhT=jQuery('.countnm-bx').offset().top, hH=jQuery('.countnm-bx').outerHeight(), wH=jQuery(window).height(); if(jQuery(window).scrollTop()>hT+hH-wH){ jQuery(window).off("scroll",startCounter); jQuery('.countnm').each(function(){ var$this=jQuery(this); jQuery({Counter:0}).animate({Counter:$this.text()},{ duration:2000, easing:'swing', step:function(){ $thآموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانis.text(Math.ceil(this.Counter)+''); } }); }); } }document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){startCounter();},false);}());

Địa điểm:آموزش - مرجع معتبر آموزش آنلاین در افغانستانBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất