Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμο
  • Địa chỉ trang web:www.pronews.gr
  • IP máy chủ:172.67.68.137
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.pronews.grĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.pronews.grlưu lượng

388

tên miền:www.pronews.grTốt hay xấu

Danh vọng và sự giàu có. Sự thịnh vượng và giàu có Ji

trang mạng:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοTrọng lượng

1

trang mạng:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοIP

172.67.68.137

trang mạng:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοNội dung

Pronews.gr-ΕιδήσειςμεαξίααπότηνΕλλάδακαιτονΚόσμο(function(){if(-1===nigator.userent.indexOf("Lighthouse")){varhost=window.location.hostname;//varhost='';varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.quantcast.com'.concat('/choice/','QCAyv1E8ZE9uQ','/',host,'/choice.js')varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμοframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsSPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμοtring){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfaPronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον Κόσμοpi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTriesresponse.json()).then(data=>{if(data.weather){if(data.weather[city]){document.querySelector('.weather-ico').src=data.weather[city].temp_ico;document.querySelector('.weather-num').innerHTML=data.weather[city].temp_num;}}});}functioncheckWeather(){constweather_api_cookie=weatherGetCookie("weather_api_cookie");if(weather_api_cookie!=""){constgrCitiesVal=document.querySelector('#grCities');getNewWeather(weather_api_cookie);grCitiesVal.querySelector(`[value='${weather_api_cookie}']`).setAttribute('selected','');}else{constgrCitiesVal=document.querySelector('#grCities');weatherSetCookie("weather_api_cookie",grCitiesVal.value,1);getNewWeather(grCitiesVal.value);}}functionweatherSetCookie(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires+";path=/";}functionweatherGetCookie(cname){varname=cname+"=";vardecodedCookie=decodeURIComponent(document.cookie);varca=decodedCookie.split(';');for(vari=0;i

Địa điểm:Pronews | Ειδήσεις με αξία από την Ελλάδα και τον ΚόσμοBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất