Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

iDroidzone - APK Apps Store

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
iDroidzone - APK Apps Store
  • Địa chỉ trang web:www.idroidzone.com
  • IP máy chủ:172.67.206.186
  • Mô tả trang web:APK Apps Store

tên miền:www.idroidzone.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.idroidzone.comlưu lượng

335

tên miền:www.idroidzone.comTốt hay xấu

Rồng trong bể bơi. thành công được mong đợi

trang mạng:iDroidzone - APK Apps StoreTrọng lượng

3

trang mạng:iDroidzone - APK Apps StoreIP

172.67.206.186

trang mạng:iDroidzone - APK Apps StoreNội dung

SlotDemoPGSoftPrmaticPlayGratisPalingGacorDanMudahMaxwinbody{font-size:var(--normal-font);display:flex;flex-direction:column;color:#ffffff;font-family:system-ui;background:url("i.gifer.com/76YS.gif");-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;}.container{align-self:center;margin-left:20px;margin-right:20px;margin-top:15px;margin-bottom:10px;max-width:900px;}.containergam{align-self:center;margin-left:10px;margin-right:10px;margin-top:8px;margin-bottom:5px;max-width:900px;}.container1{max-width:600px;margin:0auto;padding:0px100px;}.container.main{padding:0px10px;margin-bottom:60px;}a{text-decoration:none;}.container2{margin:0auto;padding:015px;max-width:960px}.content_padding{padding:10px;}.banner{max-width:840px;margin:auto}@media(min-width:776px){.desktop-only{display:block}.mobile-only{display:none}}.align-items-center{align-items:center;}.justify-content-center{justify-content:center;}.justify-content-between{justify-content:space-between;}.text-center{text-align:center;}.center{text-align:center;justify-content:center;}.logo{max-width:210px;margin:0auto;margin-top:20px;}.button{background-color:#d;display:inline-block;padding:10px10px;margin:10px20px;border-radius:25px;min-width:120px;color:#FFFFFF;font-weight:bold;text-decoration:none;cursor:pointer;margin-top:20px;margin-bottom:-20px;}.button:hover,.button:focus,.button:active{background:#;color:#FFFFFF;border:2px#dsolid;}section.main{max-width:600px;margin:0auto;}.pt-5{padding-top:5px;}.mt-10{margin-top:10px;}#container{background-color:#d;padding-left:20px;padding-right:20px;}articleh1{font-size:24px;text-align:center;color:#ff0000}articleh2{font-size:22px;text-align:left;color:#ff0000}articleh3{font-size:20px;text-align:left;color:#ff0000}articleh4{font-size:18px;text-align:left;color:#ff0000}articleh5{font-size:16px;text-align:left;color:#ff0000}articlep{text-align:justify;justify-content:center;}b{color:#ff0000}ulli{list-style-type:disc;}.daftar_button_section{display:flex;margin-top:30px;}.daftar_button_sectiondiv{width:50%;margin:10px;min-width:150px;}.daftar_button_sectiona{display:block;padding:15px;text-align:center;font-size:20px;font-weight:bold;}.daftar_btn{background:radial-gradient(50%50%at50%50%,#d0%,#d100%);box-shadow:0px4.px3.pxrgb(255,253,253);border-radius:1.6055px;text-transform:uppercase;color:#e2dada;}.login_btn{background:radial-gradient(50%50%at50%50%,#d0%,#d100%);boiDroidzone - APK Apps Storex-shadow:0px4.px3.pxrgb(255,255,255);border-radius:1px;text-transform:uppercase;color:#e2dada;}.gradient_border{border-ime:linear-gradient(tobottom,#,#)1100%;border-style:solid;border-width:4px;border-ime-slice:1;padding:20px;}.link_promosi_section{margin:10px;}.link_promosi_btn_section{display:flex;margin-top:20px;align-items:center;}.link_promosi_btn_section.btn_box{width:50%;text-align:center;}.link_promosi_btn_sectiona{color:#ffffff;display:inline-block;}.rtp_slot_list{display:grid;gap:10px;grid-template-columns:1fr1fr1fr;}.game_title{margin-top:10px;}.percent_section{margin-top:10px;background:linear-gradient(270deg,#FFFFFF13.62%,#ffffff31.7%);border-radius:5px;padding:10px0px;}p.head_p{color:#ffff00;font-size:18px;font-weight:bold;}._footer{padding:20px;text-align:center;margin-bottom:65px;}.brand_footer{color:#DB1456;}.rtp-box{position:relative;display:inline-block;border-radius:5px;width:100%;margin:5px0;background-color:rgb(255,255,255)}.box-games.rtp-box.rtp-progress{position:relative;padding:10px;border-radius:5px}.box-games.rtp-box.txt{text-align:center;position:relative;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);width:100%;font-size:14px;font-weight:700;}.rtp-box.txt{font-size:12px}.rtp-progress{position:relative;padding:10px;border-radius:5px}.color-success{background-color:#ffffff}.color-primary{background-color:#ffffff}.color-warning{background-color:#ffffff}.color-danger{background-color:#ffffff}.footer{display:grid;grid-template-columns:1fr1fr1fr1fr1fr;text-align:center;padding:10px;background:radial-gradient(50%50%at50%50%,#ffffff0%,#ffffff100%);align-items:center;position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;}.fixed-footer{display:flex;justify-content:space-around;position:fixed;background-color:#DB1456;padding:5px0;left:0;right:0;bottom:0;z-index:99;box-shadow:0px0px8px1px#ffffff;}.fixed-footera{flex-basis:calc((100%-15px*6)/5);display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;color:rgb(255,255,255)}.fixed-footera.active{color:#ffffff}.fixed-footer.center{transform:scale(1);background:centerno-repeat;background-size:contain;background-color:inherit;border-radius:50%}.fixed-footeramp-img{max-width:40%;margin-bottom:5px}.fixed-footer.live-chat-icon{animation:pulse3sinfinite}.footera{display:inline-block;color:#ffffff;}.footer_logo{width:calc(38px*180/45);display:inline-block;padding:5px;}.game_img{justify-content:center;margin:center;margin-top:8px;}.txt{text-align:center;position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);width:100%;font-size:14px;font-weight:700}@media(min-width:800px){/*.container{width:1170px}*/._footer{margin-bottom:52px;}}@media(max-width:600px){.container{max-width:400px;}.container{align-self:auto;}.faq_two_col{grid-template-columns:1fr;}.faq_desk_head{display:none;}.faq_mobile_head{display:block;}.faq_sec{text-align:center;}.footer_home{width:120px;}.footera{font-size:12px;}.game_img{justify-content:center;margin:auto;max-height:flex;width:flex;}.game_box99{max-width:100%;}.button{margin:10px10px;padding:15px15px;}.content_padding{padding:1px;}}li{margin-top:15px;text-align:justify;}@media(max-width:790px){.desktop-only{display:none}.mobile-only{display:block}.container{max-width:600px;}.button{margin:10px10px;padding:10px10px;}.game_img{justify-content:center;margin:center;max-width:100%;}.game_img1{justify-content:center;margin:center;max-height:flex;width:100%;}.button{margin:10px10px;padding:10px10px;}}.mx-auto{margin:0auto;}.fixed-bottom{position:fixed;right:0;bottom:0;left:0;z-index:1030;}.fixed-footer{display:flex;justify-content:space-around;position:fixed;background-color:#d;padding:5px0;left:0;right:0;bottom:0;z-index:99}.fixed-footera{flex-basis:calc((100%-15px*6)/5);display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;align-items:center;color:#fff;max-width:75px;font-size:12px}.fixed-footer.center{transform:scale(1.5)translateY(-5px);background:centerno-repeat;background-size:contain;background-color:inherit;border-radius:50%}.logo-btn{margin-top:10px;}.fixed-footeramp-img{max-width:50%;margin-bottom:0}.logo-container{text-align:center;padding:14px;/*Dihapusmargin-topdanmargin-bottomnegatif*/display:flex;justify-content:center;align-items:center;position:fixed;top:0;left:0;right:0;z-index:2;background-color:rgb(0,0,0);}.logo-container.logo{width:calc(73px*292/73);display:block;}.logo-container.logoamp-img{flex-grow:1;}.banner-section{margin-top:75px;}@mediascreenand(max-width:500px){.logo-container.logo{padding:0px;width:70%;}.banner-section{margin-top:100px;}}.link-container{display:flex;justify-content:center;font-size:var(--x-large-font);padding:0;width:100%;margin-left:0;}.link-containera{width:50%;text-align:center;padding:15px20px;text-transform:uppercase}.animated-button1{background:linear-gradient(tobottom,#ff1e00,#);padding:16px40px;margin:10px12px;display:inline-block;-webkit-transform:translate(0,0);transform:translate(0,0);overflow:hidden;color:white;font-size:20px;letter-spacing:2.5px;text-align:center;text-transform:uppercase;text-decoration:none;-webkit-box-shadow:inset02px0rgba(0,238,255,0.5),02px2pxrgba(0,0,0,.3),02px4px1pxrgba(0,0,0,.2);box-shadow:inset02px0rgba(0,238,255,0.5),02px2pxrgba(0,0,0,.3),02px4px1pxrgba(0,0,0,.2);border-radius:25px;font-family:Convergence,sans-serif}.animated-button1::before{content:'';position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background-color:#ad8585;opacity:0;-webkit-transition:.2sopacityease-in-out;transition:.2sopacityease-in-out}.animated-button1:hover::before{opacity:.2}.animated-button1span{position:absolute}.animated-button1span:nth-child(1){top:0;top:0;left:0;width:100%;height:60px;background:-webkit-gradient(linear,righttop,left,top,from(rgba(43,8,8,0)),to(#0f0));background:linear-gradient(toleft,rgba(43,8,8,0),#fff);-webkit-animation:2sanimateToplinearinfinite;animation:2sanimateToplinearinfinite}@keyframesanimateTop{0%{-webkit-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%)}100%{-webkit-transform:translateX(-100%);transform:translateX(-100%)}}.animated-button1span:nth-child(2){top:0;right:0;height:100%;width:3px;background:-webkit-gradient(linear,leftbottom,lefttop,from(rgba(43,8,8,0)),to(#0f0));background:linear-gradient(totop,rgba(43,8,8,0),#fff);-webkit-animation:2sanimateRightlinear-1sinfinite;animation:2sanimateRightlinear-1sinfinite}@keyframesanimateRight{0%{-webkit-transform:translateY(100%);transform:translateY(100%)}100%{-webkit-transform:translateY(-100%);transform:translateY(-100%)}}.animated-button1span:nth-child(3){bottom:0;left:0;width:100%;height:3px;background:-webkit-gradient(linear,lefttop,righttop,from(rgba(43,8,8,0)),to(#0f0));background:linear-gradient(toright,rgba(43,8,8,0),#fff);-webkit-animation:2sanimateBottomlinearinfinite;animation:2sanimateBottomlinearinfinite}@keyframesanimateBottom{0%{-webkit-transform:translateX(-100%);transform:translateX(-100%)}100%{-webkit-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%)}}.animated-button1span:nth-child(4){top:0;left:0;height:100%;width:3px;background:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,from(rgba(43,8,8,0)),to(#0f0));background:linear-gradient(tobottom,rgba(43,8,8,0),#fff);-webkit-animation:2sanimateLeftlinear-1sinfinite;animation:2sanimateLeftlinear-1sinfinite}@keyframesanimateLeft{0%{-webkit-transform:translateY(-100%);transform:translateY(-100%)}100%{-webkit-transform:translateY(100%);transform:translateY(100%)}}{"@context":"schema.org","@type":"Organization","name":"TAYO4D","alternateName":"SlotDemoPGSoftPrmaticPlayGratisPalingGacorDanMudahMaxwin","url":"town-menasha.com","logo":"blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/vXsEgGfFN1k0T8BizbbA9EBHpLvq9rZIa1fsl0cJrXJOo3RUbbClPZS3KOS9DDvukTWTrIDswNGg5jKukOG9932d3q5PvkCHHJcB56v7dKO_gNDw0-DA_Hzytjkb430lyMNB1FFVLZjh9k7pOspx0m48ib7BEHJlwT-gKB-sNVQromCoGmN70bNjObO2ya-r7u/s/Banner-24-03-2024.webp%20%20","description":"Tayo4dtawarkanakunslotdemoprmaticplaydanpgsoftdengankemenanganbesar.Mainkanslotgratis,mudahmaxwin.Nikmatiserunya!","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Jl.Banteng.No.5","postOfficeBoxNumber":"5621","addressLocality":"Jakarta","addressRegion":"Jakarta","postalCode":"","addressCountry":"Jakarta"},"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","telephone":"200","contactType":"customerservice","areaServed":"ID","ailableLangue":"Indonesian"},"sameAs":["town-menasha.com"]}DaftarMasukInfoSitusSlotDemoPenyediaPrmaticPlay&PGSoftNamaSitusTAYO4DFiturUnggulanDemoSlotx500,SlotDemoGacor,SlotDemoAntiRungkadGamePopulerDemoSlotZeus,SlotDemoPrincess,&DemoSlotBonanzaMinimalDeposit&WithdrawIDR10,000WaktuTransaksi3MenitMetodePembayaranSeluruhBankIndonesia,E-Wallet&PulsaProviderPopulerPrmaticPlayDemo&PGSoftDemoBonusCashback5%PelaiDroidzone - APK Apps Storeyanan24JamOnlineSlotDemo:PGSoftDemo&PrmaticPlayDemoSlotJaminGacor SlotDemoPGSoftPrmaticPlayGratisPalingGacorDanMudahMaxwinTayo4dmerupakansitusyangmenyediakanakunslotdemoprmaticplaydanpgsoftdengantingkatkemenanganyangbesardanmudahmaxwin.Nikmatikeseruannyadalambermainslotgratismenawarkanberbaimacampermainanyangmenarikdanmenguntungkan.DiantaraproviderpermainanslotpalingpopulersaatiniadalahPGSoftdanPrmaticPlay.Denganreputasisebaiproviderterpercaya,keduaproviderinimenawarkanpermainanslotyangtidakhanyalengkaptapimenyediakanfiturpermainanslotdemoyangtanpamenggunakandeposityangbisadimainkiDroidzone - APK Apps StoreanDimanapundenganTingkatkemenanganterbesardenganpermainanyangpalinglengkapsertamemilikipeluangkemenanganslottertinggi.MelaluisitusTayo4d,parapemainkinidapatmenikmatiakunslotdemogratisdarislotdemoPGSoftdanslotdemoPrmaticPlay,memberikankesempatanbisemuapemainslotuntukmencobamengenallebihjauhsetiappermainanyangingindimainkansebelummencobalangsungdenganuangaslitanpamengalamiresikokehilanganuang.PengenalanAkunSlotDemoPGSoftdanPrmaticPlaySebelumkitamembahaslebihjauh,kitaharusmemahamilebihdalamapaituslotdemo.PengertianSlotdemodisiniadalahfituryangcukupterkenaldaripermainanslotonlineyangmemungkinkanpemainuntukmencobapermainantanpaharusmelakukandepositdantidakperlumengeluarkanuangsepeserpun.Iniadalahsalahsatucarabiparapemainslotuntukmempelajarifiturdaripermainan,aturanpermainandanmerasakanbaimanapermainantersebutberjalansebelummemutuskanuntukbermaindenganuangsungguhan.PGSoftdanPrmaticPlayadalahduaproviderterbaikdanterpercayayangpalingbanyakdipilihsebaiproviderslotyangpalingseringdimainkan,masing-masingprovidermenyediakankelebihanpermainanslotyangunikdengangrafisberkualitastinggidanfitur-fitursepertibuyspin,turbospin,dll.BeberapaManfaatBermaindiakunSlotDemopgsoftdanprmaticplayBermainslotdemogacormemberikanberbaiManfaat,terutamabipemainpemula.Slotdemomemberikankesempatanuntukmengenaldanmempelajariberbaijenisslot,memahamibeberapafiturdanpolakemenanganyangdisediakandarisetiappermainanslottanpaharusmerasakankerugianataurungkadsaatbermain,sertaparapemainslotdapatmempelajaricarakerjadarisetiapputaranpermainanslotyangingindimainkan.Selainitu,bermaindenganakunslotdemojugadapatmembantupemainmenentukanpermainanmanayangpalingmerekasukaidanmenariksebelummemulaipermainandengantaruhanuangsungguhan.Fitur-fiturMenarikdiAkunSlotDemoPGSoftdanPrmaticPlaySelainituSlotdariPGSoftdanPrmaticPlaydikenalsebaiproviderslotyangmenyediakanfiturbuyspinataumembelibonusputarangratisdenganjumlahnominalyangbisalangsungdibelitanpaharusmelakukanputaransesuainominalyangdipasang.Fitur-fiturinitidakhanyameningkatkanpeluangkemenangan,tetapijugamembuatpermainanslotinikemungkinanbesarbisamendapatkanjackpotdanmaxwin.Denganmemanfaatkanbeberapafituriniparapemainslottidakperlumenghabiskanbanyakwaktumelakukanputaranuntukmendapatkanfreespinkarnafiturinibisalangsungdibelidengannominaltertentu.TipsBermainSlotDemoGratisuntukMencapaiMaxwinWalaupunbermainslotdemogratisdenganakundemoinigratistanpadikenakanuangsungguhan,halpentinglainnyayaitumenerapkanstrategitertentuyangbisamembantupemainslotmemaksimalkankemenanganmerekaketikamerekaakanmencobabermaindenganuangsungguhan.Beberapatipsinitermasukmemahamitabelpembayaran,memanfaatkanfiturbonusyangdisediakansetiappermainanslot,danmemanfaatkanrtpyangtinggisaatinginmemainkanslotarmendapatkankemenanganjackpotdanmaxwin.KenapaMemilihTayo4duntukBermainAkunSlotDemoGratisTayo4dsebaipenyediasitusslotakundemogratisyangmenawarkankemudahandanpelayananyangramahyangsiapmelayanikeluhanpermasalahanmemberdalam1x24jamsaatbermainslotdemodariPGSoftdanPrmaticPlay.Tidakhanyaitusaja,tayo4dselalumengutamakanKeamanandankenyamananpemainslotyangbermainarselalumenjadiprioritas,untukdapatmemastikanbahwasetiappemainmendapatkanpengalamanbermainyangmaksimaltanpaadanyagangguan.AkunSlotdemodariPGSoftdanPrmaticPlayyangdisediakansitusslotTayo4dmenawarkankesempatanluarbiasauntukmendalamipermainanslotonlinetanpamenggunakanuangsungguhan.Denganfitur-fiturinovatif,RTPyangtinggi,sertaberkesempatanuntukmempelajaridanmengembangkanstrategi,Akunslotdemoiniadalahpilihanterbaikuntukpemulamaupunpemainyangsudahberpengalamanyanginginmenikmatiserunyabermainslot.©2024-TAYO4D.AllRightsReserved.DaftarLoginWhatsappLiveChat

Địa điểm:iDroidzone - APK Apps StoreBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất