Chào mừng bạn đến với mạng thư mục phân loại! Đăng nhập người dùngĐăng ký ngay

رادیو فردا

  • 2022-01-02Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
رادیو فردا
  • Địa chỉ trang web:www.radiofarda.com
  • IP máy chủ:173.222.162.177
  • Mô tả trang web:صفحه اصلی وب‌سایت رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپا آزاد/رادیو آزادی. این رسانه خبری در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شده و در طول شبانه‌روز از طریق امواج کوتاه و کانال ماهواره‌ای برای ایرانیان برنامه پخش می‌کند. راديو فردا و وب‌سايت اين راديو، اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای ارائه می‌کنند.

tên miền:www.radiofarda.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.radiofarda.comlưu lượng

112

tên miền:www.radiofarda.comTốt hay xấu

Bối rối. Khó thiết lập chính sách gay gắt

trang mạng:رادیو فرداTrọng lượng

2

trang mạng:رادیو فرداIP

173.222.162.177

trang mạng:رادیو فرداNội dung

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="335";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;if(!isPreviewPe){window.RFE=window.RFE||{};window.RFE.cacheEnabledByParam=window.location.href.indexOf('nocache=1')===-1;window.history.replaceState(null,'',window.location.href.replace(newRegExp('[\&\?]nocache=1'),''));}varpwaEnabled=false;varswCacheDisabled;رادیوفرداif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WXZBPZ');}}varut_data={entity:"RFE",pangea_version:"8.29.0.0.335",langue:"Persian",langue_service:"RadioFarda",short_langue_service:"FAR",property_id:"415",platform:"responsive",platform_short:"R",runs_js:"Yes",pe_title:"صفحهاصلی",pe_type:"homepe",pe_name:"صفحهاصلی",short_headline:"صفحهاصلی",long_headline:"صفحهاصلی",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"1900",pub_month:"01",pub_day:"01رادیو فردا",pub_hour:"00",pub_minute:"00",pub_weekday:"Monday",slug:"homepe",section:"صفحهاصلی",english_section:"homepe"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&ut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}varisEmbededPlayerOnSameDomain=false;try{isEmbededPlayerOnSameDomain=window.top!==window.self&&window.top.location.origin&&window.location.href.includes("/embed/player/");}catch(e){//Can'taccesscroرادیو فرداss-originframe,butnoneedtothrowerrorinthiscase}if(isEmbededPlayerOnSameDomain){deleteut_data.affiliate_campaign;deleteut_data.affiliate_src;ut_data.platform="responsive";ut_data.platform_short="R";}(function(a,b,c,d){a="ts.tiqcdn.com/ut/bbg/rferl-pangea/prod/ut.js";b=document;c="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();لینک‌هایقابلیتدسترسیبازگشتبازگشتبهمنویاصلیرفتنبهصفحهجستجولینکدرحافظهموقتدستگاهذخیرهشدهاستزیربخش‌هاصفحهاصلیایرانجهانرادیوبرنامه‌هایرادیوییانتخابکنیدوبشنویدفرکانس‌هایرادیوییپادکستچندرسانه‌ایگزارش‌هایتصویریگزارش‌هایویدئوییEnglishبهمابپیوندیدزبان‌هایدیگرجستجوزندهزندهجستجوvarn2In=document.querySelector('.hdr-20__inner');varn2Sec=document.querySelector('.hdr-20__side--secondary')varsecStyle=window.getComputedStyle(n2Sec);if(n2In&&window.peYOffset-1){n2In.classList.add('hdr-20__inner--big')}قبلیبعدیخبرفوریپادکستبورسمهسا-دورهدومداده‌محور-تحقیقیشنبه۱۲اسفند۱۴۰۲تهران۱۰:۳۷خبراولآمریکا:جهانمی‌داندکهمردمایرانفاقدنفوذواقعیدرصندوق‌هایرایهستندرکوردتاریخیانتشارگازهایگلخانه‌ایدرجهانطیسال۲۰۲۳جوبایدن:درتلاشیم171;آتش‌بسفوری187;درجنگغزهبهنتیجهبرسدگزارش‌هایبیشترتازه‌هایایرانوجهانگزارش‌هاازحالنامساعدزرتشتاحمدیراغبدرادامهاعتصابغذادرقزلحصارابراهیمرئیسیبرایشرکتدرنشست171;کشورهایصادرکنندهگاز187;واردالجزایرشدسنتکامازانهدامیکموشکآمادهپرتابحوثی‌هاخبردادقرنطینهپنجروزهبرایمبتلایانبهکووید-۱۹درآمریکالغوشدهشدارآژانسبین‌المللیانرژیاتمیدربارهوضعیتنیروگاههسته‌ایدراوکراینحماسمی‌گوید۷گروگاناسرائیلیدرغزهکشته‌شده‌اند171;حادثهجدید187;برایکشتیآسیب‌دیدهبریتانیاییدرنزدیکییمنجوان‌ترینعضوآلمانیپارلماناروپااستعفادادفراترازخبررأیتاریخیپارلمانفرانسه؛تضمینآزادیسقطجنیندرقانوناساسیطبسنتی؛شبه‌علمِپنهانپشتنامایرانوسنتواسلامتجاوزوخشونتجنسی؛جنایت‌هایمغفولبه‌عنوان171;روشجنگی187;پادکستPreviousslideNextslideنسرینحسنی؛جدالیدائمیباحجاباجباریوسرکوب171;شب،‌داخلی،دیوار187;؛ماجرایمامورامنیتیِبریدهازسیستمنسلزد؛دربارهگرایش‌هایجنسیمختلفغول‌هایتکنولوژیآمریکادراوکراین،ناتوقیدرئیسزنرازدنرگسکلهرازحذف171;شهید187;ازنامخانوادگی‌اشدرآلمانمی‌گویدبرایچیدوستشداری؟کودهایشیمیایی؛نقشمراکشدرامنیتغذاییجهانتراشه‌ایدرمغز:آیابهدنیایماتریسواردمی‌شویم؟اینداستان:فیلسوف‌هاوخدمتکارهاانتخاباتمجلس،چهنتیجهمثبتیبرزندگیزنانایرانخواهدداشت؟داده‌محور-تحقیقیPreviousslideNextslideچگونهبرنامهمالیاتیدولترئیسی171;مزدبگیران187;راهدفقرارمی‌دهد؟ایرانپیشوپسازانقلاب۵۷چه171;دستاوردهایی187;داشت؟ازرانت171;دانش‌بنیان187;باوعدۀ171;آبادانی187;ایرانچهمی‌دانیم؟از171;طرحامین187;برایحضورگستردهطلابدرمدارسچهمی‌دانیم؟هفتسال،۴۳هزارمیلیارد؛بارِزیانصداوسیمابردوشکیست؟گزارشوتحلیلPreviousslideNextslideآیارأی171;عدمتعهد187;درمیشیگانخبرخوبیبرایترامپاست؟گزارش۲۰۲۴فریدمهاوس؛171;افول187;آزادیدرجهانبرایهجدهمینسالموانعتودرتویراه‌حل171;دوکشوربرایدوملت187;چیست؟آیاآلومینیومروسیههدفبعدیتحریم‌هایاتحادیهاروپاست؟آیاپرندهٔهماهمان171;همایسعادت187;است؟شاخصدموکراسیسال۲۰۲۳؛حکومتایرانکجایجدولاست؟تهدیدبازیردریایی‌هایبی‌سرنشین؛ازتسلیحاتحوثی‌هاچهمی‌دانیم؟فرهنگ171;بار187;بهعربستانسعودیهمرسیدخامنه‌ایچطورحوزه‌هایعلمیهراکنترلوسرکوبمی‌کند؟انتخاباتمجلسیابحرانانتخاباتیدرمصافداخلیاصولگرایان؟سفرآتیگروسیبهایران؛آیادوطرفبههمنزدیک‌ترشده‌اند؟چگونهمی‌توانکودکانرابهفراگیریزبانمادریعلاقه‌مندکرد؟سیطرهرادیو فردأکاملاصولگرایانبرخبرگانششموموقعیتابراهیمرئیسیدانشوفناوریPreviousslideNextslideایلانماسکازمدیرانشرکتهوشمصنوعی171;اوپن‌ای‌آی187;شکایتکردطبسنتی؛شبه‌علمِپنهانپشتنامایرانوسنتواسلامکاوشگرادیسئوسرویسطحماه171;تقریباازکارافتادهاست187;گروه‌هایحمایتازمصرف‌کنندگاناروپا:171;متا187;حریمخصوصیکاربرانرانقضمی‌کندنگرانیازمصرفشدیدآببرایتوسعهفناوریهوشمصنوعیپسازنیمقرن،بازگشتوفرودموفقآمریکابهماهبااودیسئوسفرودکاوشگرآمریکاییرویسطحکرهماهگوگلخلقتصویرچهرهباهوشمصنوعی171;جمینای187;رادرپیانتقادهامتوقفکردکشفجدید:نهنگ‌هایبی‌دندانچگونهصداتولیدمی‌کنند؟بزرگترینتولیدکنندهریز‌تراشهدرچینازخریدفناوریآمریکاییمحرومشدورزشPreviousslideNextslideحجاباجباریدرورزشومحرومیتِمحروم‌کنندگانپائزسرمربیجدیدوالیبالایرانشدمحمدتوکل،ازمشاهیردنیایکشتی،درگذشتستارهسابقبارسلونابهاتهامتجاوزجنسیبهزندانمحکومشدآندریاسبرمه،زنندهگلپیروزیآلماندرفینالجامجهانی۱۹۹۰،درگذشتفرزانهفصیحی،دوبارهقهرمانآسیاشدکلوینکیپتوم،دارندهرکوردجهانیماراتن،درتصادفرانندگیکشتهشدرنج‌هایورزشایرانازسال۱۳۵۷تاامروزقطرباهت‌تریکاکرمعفیفدرفینال،قهرمانجامملت‌هایآسیاشدفدراسیونفوتبالایرانخواهانتحریمفوتبالاسرائیلشددرقابتصویرPreviousslideNextslideعکس‌هاییازمهاجرتده‌هاهزارفلامینگوبهتالابمیانکالهعکس‌هاییازنمایشگاهِ171;اینیکنمایشگاهنیست187;عکس‌هاییازیکروززندگیدررفحعکس‌هاییازرهاسازیگوزن‌هایزردایرانیدرپارکملیدزعکس‌هاییهراسناکازجاریشدنگدازه‌هایآتشفشانیدرگرینداویکفرهنگوهنرPreviousslideNextslideجشنوارهدوسالانهونیز:ایرانواسرائیلازنمایشگاهکنارگذاشتهنمی‌شوندگفت‌وگوبانرگسکلهر؛فیلمسازیکه171;شهید187;راازنامشبرداشتجهانکتاب؛171;زنانجذاب187;مارکزو171;چاقو187;یسلمانرشدی171;کیکمحبوبمن187;جایزهبهترینفیلممنتقدانبین‌المللیرادرجشنوارهبرلینبرد171;پسرکومرغماهی‌خوار187;؛میازاکیوسویه‌هایدیگرهستیپردیسافکاری،بازیگرسینماوتلویزیون،درگذشت171;زنزندگیآزادی187;درگفتگوباسازندگانفیلم171;کیکمحبوب160;من187;171;اوپنهایمر187;برنده۷جایزهآکادمیفیلمبریتانیاشدگیتاردزدیده‌شدهپل‌مک‌کارتنیپساز۵۰سال171;پیداشد187;سازندگان171;کیکمحبوبمن187;:قصهزنایرانیرادیگرنمی‌توانباحجاباجباریتعریفکردبرگزارکنندگانیوروویژن:اسرائیلمی‌توانددراینمسابقاتشرکتکندمریآپیکوبازیدرنمایشبرندۀجایزۀپولیتزرروایتفرشادهاشمیازساختفیلمشبدونرعایتحجاباجباریتیلورسوئیفتجایزهبهترینآلبومجوایزگرمیرادریافتکردبازگشتروحزنانهبهنوفللوشاتوپسازمحویادبودهایخمینیمحیطزیستPreviousslideNextslideرکوردتاریخیانتشارگازهایگلخانه‌ایدرجهانطیسال۲۰۲۳آیاپرندهٔهماهمان171;همایسعادت187;است؟معاونآبفادربارهبحران171;کم‌آبی187;در۱۶استانهشداردادمؤسسهکوپرنیک:جهانبرایاولینبارطی۱۲ماهشاهدگرمایش۱.۵درجه‌ایاستآیاماشاهدانششمیندورۀانقراضبزرگجهانهستیم؟اسپانیادرمیانهزمستانوارد171;گرمایتابستانی187;شد160;هشداردربارهتداومعقب‌نشینیآبدریایخزروخطرفرونشستزمینپژوهش؛صدهاهزارذرهٔپلاستیکیدریکبطریآبنوشیدنیوضعیتجوی171;النینو187;چندینماهادامهخواهدیافتافزایش۵۰درصدیظرفیتانرژی‌هایتجدیدپذیرجهاندرسال۲۰۲۳دیده‌باناقلیمیاتحادیهاروپاتاییدکردسال۲۰۲۳گرم‌ترینسالثبتشدهدرتاریخبودپژوهشریزپلاستیک‌هابااستفادهازفناوریهسته‌ایومدفوعپنگوئن‌هامدیرعاملنیروگاهبرقاهوازهماستفادهازمازوتراتأییدکردسازمانمحیطزیستعملیاتچینی‌هابرای171;برداشتلیتیوم187;ازدریاچهارومیهراتکذیبکردمستندمستند171;تبلیغعلیهنظاممقدس187;171;کسیازماراکشتهبودند187;؛روایتیازروزجان‌باختنمهساامینیچرامیتراحجازی‌پور،استادبزرگشطرنج،تنبهحجاباجبارینداد؟چشم‌هاشهادتمی‌دهندپیشازسپیده‌دم؛روایتاعدامدهزنبهائیدرشیرازطنزPreviousslideNextslideایستگاهفردابافرشیدمنافی؛یکتراژدیخنده‌دارایستگاهفردابافرشیدمنافی؛بهدامنیفتیهماایستگاهفردابافرشیدمنافی؛نخبه‌هارابگیریدایستگاهفردابافرشیدمنافی؛کلاه‌برداریباآخرینمتدروزایستگاهفردابافرشیدمنافی؛ایمگسعرصهسیمرغنهجولانگهتوستگزارش‌هایویدئوییPreviousslideNextslideایرانوگسترشتنشدرمنطقه؛گفت‌وگوبامقامارشدوزارتخارجهآمریکازندگیباخانواده‌ایارمنی‌تباردرقره‌باغکوهستانی171;مایسترو187;وبرنستاین؛حکایتعشقنامتعادلیکموسیقی‌دانبزرگروایتامروزپرویزصیادازآن‌چه۳۵سالپیشگفت؛گروگان‌گیریدرسفارتآمریکاومناقشهٔادامه‌دارجامعهٔایرانواکنش‌هایمتفاوتبه171;ناپلئون187;؛فرانسوی‌هارویخوشنشانندادندبخش‌هاییازنمایش171;داستاندومرد187;بهکارگردانیرضاعلامه‌زادهسربازاناسرائیلیدرحالانتقالاقلامداروییوغذایبچهبهبیمارستانالشفاءغزهبرگشتبهبالابهمابپیوندیدرادیوفرداصفحهاصلیایرانجهانپادکستدربارهدربارهماانتخابکنیدوبشنویدفیلترشکن‌هااپلیکیشن‌ها©۲۰۲۴تمامحقوقاینوب‌سایت،براساسمقرراتکپی‌رایت،برایرادیوفردامحفوظاست.varisPreview=(/[\&\?](previewId|design)=/).test(window.location.href);if(!isPreview){varOneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.init({appId:"-659c-40af-835a-144b",safari_web_id:'web.onesignal.auto.a8d-cae3-491c-ad76-7a8d47a79aca'});});}if(!isPreview){window.OneSignal=window.OneSignal||[];varnumVisitsTrigger=3;/*Numberofpevisitsbeforepromptinguser*/window.OneSignal.push(function(){varnumVisits=newNumber(localStore['numVisitsTrigger']||0);numVisits+=1;localStore['numVisitsTrigger']=numVisits;if(numVisits>numVisitsTrigger){promptAndSubscribeUser();/*numVisitsTrigger+3means:whenthethresholdisreached,showthepromp3times,beforecountingfromstartain*/if(numVisits>=(numVisitsTrigger+3)){localStore['numVisitsTrigger']=0;}}});functionpromptAndSubscribeUser(){window.OneSignal.isPushNotificationsEnabled(function(isEnabled){if(!isEnabled){OneSignal.push(function(){OneSignal.showSlidedownPrompt();});}});}}//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){varbodyClass=document.getElementsByTName("body")[0].className.replace("can-ff","");document.getElementsByTName("body")[0].className=bodyClass;}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefined'){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLG

Địa điểm:رادیو فرداBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất